Onze Partners

De Federatie neemt een actieve rol op in tal van netwerken, coalities en overlegplatformen. Daar komen we steevast onze collega’s van bevriende organisaties tegen. Waar noodzakelijk en waar mogelijk bundelen we de krachten. Hieronder een overzicht van onze partners. Denk je dat deze organisaties ook voor jou iets kunnen betekenen - of jij voor hen -, laat het ons weten. Dan zorgen wij voor een perfect match.
Socius

Socius

Socius is het steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk. Ze zijn er voor alle professionals uit de sector en hun organisaties. Ze werken aan de verdere professionalisering van sociaal-culturele werkers en zetten praktijken en het brede werkveld op de kaart. Als erkend, autonoom en pluralistisch steunpunt zijn ze partner van het werkveld en van de Vlaamse overheid.

Scwitch

Scwitch

Scwitch is een initiatief opgericht door Sociare en De Federatie, maar gedragen door 12 sectorfederaties en steunpunten. Scwitch begeleidt en ondersteunt socio-culturele organisaties in alle aspecten van zakelijk organisatiemanagement. Op zoek naar externe begeleiding voor de verdere optimalisatie van je organisatiebeheer? Vragen of problemen rond statuten, werking of bestuur van je vzw? Besparen op loonadministratie of verzekeringen? Neem contact op met Scwitch.

Liesbeth is voorzitter van Scwitch! Je kan met vragen en bedenkingen ook steeds bij haar terecht.

Sociare

Sociare

Sociare, de Nederlandstalige socioculturele werkgeversfederatie, verbindt meer dan 800 leden: kleine, middelgrote en grote organisaties die tot de paritaire comités 329.01 of 329.03 behoren. De leden zijn stuk voor stuk organisaties die elk op hun manier bouwen aan een inclusieve, democratische, sterke en versterkende samenleving. Ze zijn actief op tal van domeinen: sociaal-cultureel werk met volwassenen, jeugdwerk, beroepsopleiding, sport, cultuur, samenlevingsopbouw, milieu, ontwikkelingssamenwerking, minderheden, musea en erfgoed, toerisme, media en lokale diensteneconomie.

Meer weten? Dirk is er lid van de Raad van Bestuur.

'de Verenigde Verenigingen'

'de Verenigde Verenigingen'

'de Verenigde Verenigingen' is het netwerk en de spreekbuis van middenveldorganisaties in Vlaanderen. Het open netwerk is opgezet voor en door middenveldorganisaties, die de krachten willen bundelen, willen leren van elkaar en uitwisseling en samenwerking belangrijk vinden. ‘de Verenigde Verenigingen’ stimuleert uitwisseling tussen middenveldorganisaties en bundelt hun krachten in functie van meer invloed en bredere erkenning voor de maatschappelijke taken van middenveldorganisaties bij beleid en samenleving.

Dirk is er lid van de kerngroep en het dagelijks bestuur. Hij vertelt je wat je wil weten over 'de VerVer'.

Intersectoraal Overleg Cultuur (ISOC)

Intersectoraal Overleg Cultuur (ISOC)

ISOC is een informeel platform waar informatie en ervaringen met betrekking tot gezamenlijke belangendossiers, knelpunten en opportuniteiten uitgewisseld worden; waar standpunten kunnen opgebouwd worden in verband met gezamenlijke thema’s en waar afspraken kunnen gemaakt worden voor gezamenlijke acties die de individuele acties van de partners aanvullen en versterken.

Kristien is voorzitter van het ISOC. Bij haar kan je terecht voor meer info.

Sociale Innovatiefabriek

Sociale Innovatiefabriek

Het hoofddoel van de Sociale Innovatiefabriek is het vestigen van een cultuur rond sociale innovatie in Vlaanderen. Om hierin te slagen, wil ze iedereen in Vlaanderen informeren over sociale innovatie en sociaal ondernemerschap, hen enthousiasmeren mee te denken over concepten, hen activeren om deel te nemen aan (netwerk)activiteiten hierover, hen begeleiden zodat ze sociaal innovatieve concepten zo succesvol mogelijk kunnen uitwerken.

Dirk is lid van de Algemene Vergadering van de Sociale Innovatiefabriek.

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Media geeft het beleid in Vlaanderen vorm op het vlak van de beleidsvelden Cultuur, Jeugd en Media. Het beleid brengt meestal specifieke regelgeving en maatregelen voor de drie beleidsvelden tot stand. Het herbergt ook de Afdeling Sociaal-cutureel Volwassenenwerk.

De Strategische Adviesraad Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC)

De Strategische Adviesraad Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC)

De SARC is de strategische adviesraad voor het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld en onafhankelijke deskundigen treden er in de Algemene Raad of in een van de vier sectorraden in overleg met elkaar over het cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid in de brede zin van het woord. De adviezen en studies die voortkomen uit dit overleg worden bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement.

Meer weten? Dirk is ondervoorzitter van de Sectorraad Sociaal-Cultureel werk. Liesbeth is er ook lid van.

De Vlaamse Onderwijsraad (VLOR)

De Vlaamse Onderwijsraad (VLOR)

De Vlor is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Onderwijs en Vorming. Vertegenwoordigers uit het hele onderwijslandschap en van de sociaal-economische en sociaal-culturele organisaties overleggen in de Vlor over het onderwijs- en vormingsbeleid. Op basis daarvan geeft de Vlor adviezen aan de Vlaamse minister bevoegd voor Onderwijs en Vorming en aan het Vlaams Parlement.

Onze vertegenwoordiger: Joris

De Hoge Raad voor Vrijwilligers

De Hoge Raad voor Vrijwilligers

De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) is een federale adviesraad bij de FOD Sociale Zekerheid. De opdracht van de Raad is burgers en overheid in contact te brengen met elkaar in functie van het vrijwilligerswerk. De Raad is ook een forum voor raadpleging en adviseert de overheid over alle aspecten van het vrijwilligerswerk en de rechten van de vrijwilliger. De HRV garandeert voortdurende aandacht voor de specifieke problemen van vrijwilligers op diverse gebieden: aansprakelijkheidsrecht, sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht…

Onze vertegenwoordiger: Hannes

Koning Boudewijnstichting

Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting heeft als opdracht bij te dragen tot een betere samenleving. De Stichting is in België en Europa een actor van verandering en innovatie in dienst van het algemeen belang en van de maatschappelijke cohesie. Ze zet zich in om een maximale impact te realiseren door de competenties van organisaties en personen te versterken. Ze stimuleert doeltreffende filantropie bij personen en ondernemingen.

De Federatie brengt partners samen

Denk je dat deze organisaties ook voor jou iets kunnen betekenen, of jij voor hen? Laat het ons weten. Dan zorgen wij voor een perfect match. Neem contact op met Liesbeth De Winter of Dirk Verbist. 

 

Hier kan je hen vinden!