Innovatie in de cultuursector: twee projectoproepen

De Vlaamse Overheid wil organisaties uit de cultuursector stimuleren om te experimenteren en te innoveren. Dit doet ze onder meer door middel van twee jaarlijkse projectoproepen: de 'sociaal-culturele projecten met bovenlokale uitstraling' en de 'innovatieve partnerprojecten'. De indiendatum voor beide projectaanvragen is uiterlijk 15 juli 2021.

De sociaal-culturele projecten met bovenlokale uitstraling

Het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk voorziet sinds 2018 de mogelijkheid om een projectsubsidie aan te vragen. Ook organisaties die geen middelen ontvangen op basis van dit decreet kunnen hun kans wagen. De projecten moeten vertrekken vanuit minstens twee sociaal-culturele functies en inzetten op het doel van het decreet.
Vervolgens kan je kiezen. Ofwel zet je in op de laboratoriumrol, ofwel kies je om een expliciete bijdrage te leveren aan de actuele maatschappelijke uitdaging die de Vlaamse Regering formuleert. In 2021 besloot de Vlaamse Regering voor de eerste keer om zo'n prioritaire uitdaging te formuleren. Concreet kiest de Vlaamse Regering ervoor om in te zetten op het ondersteunen van e-inclusieprojecten met het oog op het bevorderen van participatie aan onze samenleving. Deze projecten richten zich op specifieke groepen met een lage digitale geletterdheid waaronder ouderen, kortgeschoolden en mensen in armoede.
Gloeilamp
Daarnaast kunnen aanvragers er dus ook voor kiezen om met hun project een bijdrage te leveren aan de invulling van de laboratoriumrol. Zo kunnen sociaal-culturele volwassenenorganisaties of -initiatieven via maatschappelijk innoverende praktijken op zoek gaan naar antwoorden op diverse samenlevingsvraagstukken. Ze kunnen daartoe experimenteren met nieuwe strategieën, methodes, doelgroepen, thema's, enz. Projecten starten vanaf 2022 en kunnen één, twee of drie jaar duren. Meer info over deze projectoproep vind je hier.

Innovatieve partnerprojecten

De Vlaamse overheid wil cultuurorganisaties aanzetten tot innovatie en experiment samen met partners uit andere sectoren. De subsidielijn heeft als doelstelling om nieuwe cross-sectorale samenwerking tussen culturele actoren en niet-culturele actoren te stimuleren. Het biedt de aanvragers de middelen en tijd om via innovatieve projecten nieuwe onderwerpen en vraagstellingen te exploreren. Een partnerproject bestaat uit minstens twee partners waarvan minimaal één culturele partner en minimaal één niet-culturele partner uit een andere sector. De projectsubsidie loopt maximaal drie jaar en bedraagt maximaal € 80.000 per project. De minister heeft een subsidie op het oog van ongeveer € 25.000 per jaar. De eigen inbreng van de niet-culturele partner(s) bedraagt minimum 25% van de totale kosten. Op 7 mei 2021 organiseert de Vlaamse Overheid samen met Cultuurloket een webinar over de innovatieve partnerprojecten. Schrijf je hier in. Meer info over deze projectlijn vind je hier.