Relevante steunmaatregelen voor organisaties (update 26/04/21)

Zowel de federale, Vlaamse als Brusselse regering beslisten over een aantal steunmaatregelen die vooral tot doel hebben de economische ravage deels op te vangen. Wat betekent dit voor sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties?

Wij zetten alles op een rijtje en zorgen voor een update zodra er nieuwe informatie is.

(Update 26/04) Vlaamse steunmaatregelen

Vlaams Beschermingsmechanisme

Ondernemingen die in februari, maart en/of april 2021 een omzetverlies geleden hebben van minstens 60 %, of die verplicht moesten sluiten, kunnen beroep doen op het Vlaams Beschermingsmechanisme 5, 6 en/of 7. Dat betekent dat zij geen omzetverlies moeten aantonen voor de periode waarin ze verplicht gesloten zijn. Het Vlaams Beschermingsmechanisme 5, voor de maand februari, bedraagt 10% van de omzet in februari 2020, gekoppeld aan bepaalde maxima. Je kunt de premie online aanvragen tot 30 april 2021. Het Vlaams beschermingsmechanisme 6, voor de maand maart, bedraagt 10% van de omzet in maart 2019, gekoppeld aan bepaalde maxima. Je kunt de premie online aanvragen van 16 april tot 15 mei 2021. Het Vlaams beschermingsmechanisme 7, voor de maand april, bedraagt 15% van de omzet in april 2019, eveneens gekoppeld aan bepaalde maxima. Je kunt de premie online aanvragen van 3 mei tot 15 juni 2021.
  Voorwaarden voor vzw's:
  • een vereniging met economische activiteit met minstens 1 voltijdsequivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid
  • op 1 januari 2021 actief zijn volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
  • een actieve exploitatiezetel in Vlaanderen hebben
  Het Vlaams beschermingsmechanisme kan je aanvragen bij VLAIO. Extra info vind je ook bij Cultuurloket.

  Culturele activiteitenpremie

  Sinds 12 januari is het niet meer mogelijk om een culturele activiteitenpremie aan te vragen.
  Deze premie kan gebruikt worden om een publieke culturele activiteit te organiseren, uit te voeren of om hiervoor infrastructuur ter beschikking te stellen, voor de periode van 1 september 2020 tot 31 mei 2021 (werd verlengd tot 31 augustus 2021 - Indien je jouw activiteit wil uitstellen, kan je dit zelf aanpassen in je dossier. Hiervoor moet je opnieuw inloggen in de applicatie. ). Daarnaast wil men tijdens de tweede lockdown alternatieve presentatievormen ondersteunen. Denk aan live streaming, een poëzietelefoon, een balkonserenade, virtuele workshops of tentoonstellingen, whatsapptheater, een in-game metalfestival, … De premie kan een extra impuls zijn om te innoveren en die vormen verder uit te diepen zodat mensen in deze moeilijke tijd van cultuur kunnen blijven proeven. Je kan de premie ook gebruiken om de niet-recupereerbare kosten voor een reeds geplande activiteit, die nu geannuleerd werd, te dekken.
  Het gaat om een forfaitaire subsidie die, afhankelijk van de effectief gemaakte kosten voor de culturele activiteit, €2.000 of een veelvoud kan bedragen, maar steeds met een maximum van €20.000.
  De culturele activiteitenpremies worden toegekend in volgorde van ontvangst van de aanvraag. Je kan een aanvraag indienen tot de beschikbare begrotingskredieten zijn opgebruikt, en uiterlijk tot en met 31 mei 2021.
  Wie en wat komt in aanmerking? Als gesubsidieerde sociaal-culturele of amateurkunstenorganisatie kom je in aanmerking (ongeacht je NACE-code!). Een structureel gesubsidieerde organisatie is een organisatie die zich niet in ontbinding, vereffening of faillissement bevindt en in 2020 een meerjarige subsidie ontvangt ter ondersteuning van haar werking in het beleidsveld cultuur. De culturele activiteitenpremie wordt toegekend voor de organisatie of uitvoering van een culturele activiteit, of voor de terbeschikkingstelling van infrastructuur voor een culturele activiteit.
  Wat is een culturele activiteit? Een culturele activiteit is een activiteit die voldoet aan de volgende voorwaarden:
  1. de inhoud van de activiteit heeft betrekking op het beleidsveld cultuur
  2. de activiteit is publiek toegankelijk en er is in het openbaar over gecommuniceerd
  3. de activiteit ondervindt vanwege haar publieksgerichte karakter gevolgen door COVID-19
  4. de activiteit vindt plaats tussen 1 september 2020 en 31 mei 2021
  5. er zijn ten minste 2 cultuurwerkers aangesteld binnen de paritaire comités PC 200, 227, 304, 329, 303, of als zelfstandige gecontracteerd
  6. een correcte verloning voor de ingeschakelde cultuurwerkers
  7. de activiteit wordt georganiseerd conform de geldende sectorprotocollen
  8. de activiteit vindt plaats in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
  9. de activiteit heeft, indien vereist, de nodige lokale vergunningen verkregen
  Hoeveel bedraagt de premie? De culturele activiteitenpremie bedraagt €2.000 of een veelvoud ervan, met een maximum van €20.000. Je moet minimum 2.000 euro aan kosten hebben. Kleinschaligere activiteiten komen niet in aanmerking. Als je minder dan 2.000 euro kosten hebt, kan je geen aanvraag doen. Per culturele activiteit kan maar één culturele activiteitenpremie worden toegekend. Een aanvrager kan voor verschillende culturele activiteiten een activiteitenpremie ontvangen. Het totaalbedrag aan activiteitenpremies per aanvrager is beperkt tot €20.000 euro. De administratie betaalt de culturele activiteitenpremie in één keer uit. De toekenning van de premie wordt elektronisch afgehandeld. Extra info
  Wil je nog extra informatie, kijk dan op de website van CJM.

  Voorschot voor evenementen in 2021

  Deze premie kon aangevraagd worden tot 9 november.

  Corona-hinderpremie

  De hinderpremie kon je tot 30 juni 2020 aanvragen.

  Compensatiepremie

  De deadline voor de compensatiepremie was 31 augustus 2020.

  Aanvullende compensatiepremie voor groot omzetverlies

  Deadline is verlopen.

  Aanmoedigingspremie voor werknemers

  De aanmoedigingspremie die nu al bestaat om mensen aan te moedigen deeltijds te werken en zo ontslagen te vermijden, wordt tijdelijk aangepast.
  Werknemers van ondernemingen die aan volgende voorwaarde voldoen, komen ook in aanmerking: Substantiële daling van minstens 20% van de omzet, productie of bestellingen in de maand voorafgaand aan de onderbreking ten opzichte van dezelfde maand in het jaar voordien. Die maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de €68 en €172. Deze maatregel geldt voor de werknemers in de profit sector en de werknemers met een contract van onbepaalde duur in de social profit sector.
  Deze aanmoedigingspremie kan aangevraagd worden door werknemers die:
  • Werken in het Vlaams Gewest of bij een organisatie gevestigd in Brussel, die tot het PC 329.01 behoort of het PC 329.03, op voorwaarde dat de werknemers zijn ingeschreven op de Nederlandse taalrol bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
  • Een contract van onbepaalde duur hebben bij hun organisatie
  • Arbeidsduur verminderen, maar nog minstens 50% aan de slag blijven
  • Niet met een andere job starten in deze periode
  • Geen andere aanmoedigingspremie genieten
  • Geen RVA-uitkering voor een tijdskrediet krijgen
  • Geen zelfstandige activiteit uitoefenen, tenzij in bijberoep én al gedurende meer dan een jaar voor de aanvraag
  De daling moet duidelijk verbonden zijn met de impact van de Corona-virusmaatregelen. Hiertoe dient de werkgever een dossier te bezorgen aan het departement Werk en sociale economie met:
  - De opgave van herverdelingsmaatregelen en de link met de impact van de Coronavirusmaatregelen
  - De opgave van het aantal arbeidsplaatsen die het voorwerp uitmaken van de maatregelen,
  - De opgave van de periode van de maatregelen
  - De btw-aangiften van alle betreffende maanden.
  Deze uitbreiding geldt enkel voor de periode 1 april tot en met 31 december 2020 . De aanvraag dient steeds in volledige maanden te gebeuren. Let op, dit is geen extra premie bovenop uitkeringen in kader van tijdelijke werkloosheid. Meer informatie over deze uitbreiding van de aanmoedigingspremie vind je hier. Praktische informatie over de aanmoedigingspremie voor onze sector vindt je bij Sociare.

  Noodfonds

  Aanvragen voor het Noodfonds Cultuur konden tot 31 augustus 2020.

  Brusselse steunmaatregelen

  phoenix.brussels - premie

  Werkgevers die een Brusselaar aanwerven die pas is ingeschreven bij Actiris en/of die geen job meer heeft door de coronacrisis, kunnen daarvoor financiële steun krijgen. Afhankelijk van de situatie van de kandidaat bedraagt de premie maximaal 800€ of 500€ per maand voor een periode van maximaal 6 maanden. Deze premie is geldig voor de rekrutering van bepaalde werkzoekenden en is ook tijdsgebonden. Werkgevers kunnen gebruikmaken van de premie voor contracten die afgesloten worden tussen 01/01/2021 en 31/12/2021, ten laatste. Meer info over de voorwaarden vind je bij Actiris of 1819.brussels .

  Premie Covid-19 voor de culturele en creatieve sector

  De premie kon aangevraagd worden tot 23 november. Meer informatie vind je bij Brussel Economie en Werkgelegenheid.


  Federale steunmaatregelen

  Verhoogde belastingvermindering voor giften

  Donateurs krijgen, voor giften aan erkende instellingen in 2020, een belastingvermindering ten bedrage van 60% van de gift, i.p.v. de huidige 45%. Daarnaast worden de bedragen die recht geven op een belastingvermindering verhoogd van 10 naar 20% van het totale netto-inkomen van de schenkers. De wet is van toepassing op giften tot 31/12/2020. Deze maatregel wil mensen stimuleren om meer giften te doen en zo non-profitorganisaties steunen, waarvan de activiteiten van algemeen belang zwaar zijn getroffen door de crisis.

  Uitwisseling personeel gemakkelijker gemaakt in strijd tegen Covid-19

  Een aantal sociale ondernemingen moeten door de coronacrisis hun personeelsinzet herbekijken. Bij sommigen worden activiteiten verminderd, bij anderen neemt de takenlast toe. Kan een tijdelijke uitwisseling van personeel een oplossing zijn? Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers uit de socialprofitsectoren hebben hiervoor een kaderakkoord afgesloten. Zo kunnen tijdelijke werklozen ingeschakeld worden in andere organisaties, ook binnen zorg en welzijn. Dit kaderakkoord, voor het uitlenen van werknemers tijdens de uitzonderlijke omstandigheden van de huidige coronacrisis, stelt praktische werkafspraken voor waaronder werknemers - op vrijwillige basis - arbeidsprestaties kunnen leveren op een andere tewerkstellingsplaats dan hun feitelijke of contractuele tewerkstellingsplaats bij de werkgever waarmee ze door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn. Door de aanhoudende coronacrisis, werd het kaderakkoord opnieuw afgesloten van 19/10/2020 tot 31/03/2021. Vrijwilligheid staat centraal. De werknemer kan het initiatief nemen, maar ook als werkgever kan je een werknemer vragen om tijdelijk elders te werken, al is die werknemer vrij om hier al dan niet op in te gaan. De afspraken worden opgenomen in een driepartijen uitleningsovereenkomst tussen de werkgever (de bestaande werkgever), de gebruiker (de tijdelijke nieuwe werkgever) en de werknemer. Er moet ook een akkoord zijn van de werknemersorganisaties bij zowel de werkgever als de gebruiker. Die uitleningsovereenkomst regelt onder meer de duur van de overeenkomst, de functie en de taken bij de gebruiker, de plaats van tewerkstelling en de loon- en arbeidsvoorwaarden. Verder blijven alle contractuele verplichtingen gelden qua loon- en arbeidsvoorwaarden. Een medewerker kan niet minder verdienen dan de collega’s met een gelijkaardige functie bij de ‘gebruiker’ (= de ontvangende organisatie). Als dit het geval is, moet het verschil bijgepast worden en moeten de werkgever en de gebruiker hierover afspraken maken. Werkgevers die personeel willen uitlenen aan een andere onderneming kunnen gebruik maken van de modelovereenkomst “Overeenkomst van uitlening in het kader van de coronacrisis” die de intersectorale sociale partners hebben uitgewerkt en die als bijlage bij het kaderakkoord werd opgenomen. Sociale ondernemingen uit alle sectoren kunnen via het aanmeldformulier hun beschikbare kandidaten op het jobplatform bekendmaken. Het platform staat open voor alle sociale ondernemingen. Er worden geen persoonsgegevens verstrekt, het formulier bevat enkel de gegevens van de werkgever, het soort functie en de beschikbare jobtime van de kandidaat. Ben je op zoek naar extra werknemers, dan kan je de databank van beschikbare kandidaten raadplegen om in contact te komen met de betrokken werkgever en een uitlening te bespreken. Sociale ondernemingen die de databank van beschikbare kandidaten willen raadplegen, moeten een login voor toegang tot de databank aanvragen. De vragende onderneming neemt dan rechtstreeks contact op met de betrokken werkgever om een eventuele uitlening te bespreken. Meer informatie vindt je bij Verso en Acerta. Uitwisselingsplatform www.helpindezorg.be Om de match te maken tussen de nood en de helpende handen, werd op vraag van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits een nieuw platform opgericht: www.helpindezorg.be. Via dat platform kunnen zorg- en welzijnsinstellingen hun noden kenbaar maken én kandidaten zich melden om te helpen. VDAB zorgt samen met de private sectoren voor de matching tussen beschikbare jobs en profielen. https://www.vdab.be/helpindezo... Door de aanhoudende coronacrisis, wordt het kaderakkoord opnieuw afgesloten van 19/10/2020 tot 31/03/2021.

  (update 23/02) Tijdelijke werkloosheid: verlenging

  De maatregel van tijdelijke werkloosheid omwille van corona wordt verlengd voor alle sectoren tot 31 juni 2021. Deze mogelijkheid tot verlenging geldt voor sectoren die gevat zijn door een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad waardoor hun activiteiten beperkt worden. Ook het Paritair Comité 329 voor de socio-culturele sector valt hieronder.
  Tijdelijke werkloosheid kan ook wegens quarantaine van een kind. Men kan voor werknemers zowel een volledige of gedeeltelijke tijdelijke werkloosheid aanvragen (bijv. werknemer is nog 60% aan het werk en wordt voor 40% tijdelijk werkloos).
  • Tijdelijke werkloosheid kan voor bedienden en arbeiders, met zowel een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur als van bepaalde duur. Werknemers met een contract van bepaalde duur zullen, eens hun arbeidsovereenkomst afgelopen is terugvallen op een regeling van volledige werkloosheid (tenzij in het geval van annulatie van evenementen).
  • Tijdelijke werkloosheid kan ook voor deeltijdse werknemers.
  • Tijdelijke werkloosheid kan enkel voor volledige dagen (dus geen halve dagen tijdelijke werkloosheid).
  De werknemer ontvangt een uitkering gelijk aan 70% van zijn gemiddeld geplafonneerd brutoloon (geplafonneerd op €2.754,76 per maand). De werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht (reden “coronavirus”) ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van €5,63 per dag, ten laste van de RVA (tot ongeveer €150/maand). De werkgever kan op vrijwillige basis nog een extra bijdrage toekennen. Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.
  Tevens zal de overheid deels tussenkomen in de financiering van het vakantiegeld voor tijdelijk werklozen. In de berekening van dit vakantiegeld worden de dagen tijdelijke werkloosheid immers gelijkgesteld aan gewerkte dagen.
  Er zal door de RVA van een supplement uitbetaald worden, op de eindejaarspremie aan werknemers die lang tijdelijk werkloos zijn geweest. Werknemers die in 2020 minstens 52 dagen tijdelijk werkloos zijn geweest, zullen een toeslag op hun eindejaarspremie krijgen van €10 per extra dag tijdelijke werkloosheid (bovenop de 52 dagen). Voor wie in aanmerking komt, zal de totale toeslag steeds minimum €150 bedragen.
  Er wordt ook een verlaging voorzien van de bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werkloosheid. De werkgever kan tijdelijke werkloosheid aanvragen via www.socialsecurity.be. De werknemer moet zelf de uitkering aanvragen via de vakbond of Hulpkas (formulier C 3.2).De meest recente informatie over tijdelijke werkloosheid, vind je op de sites van de RVA van Unisoc. EXTRA: Tijdelijk werklozen (die in Vlaanderen werken en gedomicilieerd zijn) krijgen van de Vlaamse overheid éénmalig automatisch €202,68 op hun rekening gestort, waarmee zij een maand hun water- en energiefactuur kunnen betalen.
  • (Update 23/02) Premie ter ondersteuning van de werknemers met een laag loon: Werknemers met een laag loon, die langdurig tijdelijk werkloos zijn geweest (meer dan 52 dagen sinds de start van de coronacrisis), en die tewerkgesteld zijn in een sector die op 1 maart 2021 nog steeds verplicht gesloten is, zullen een eenmalige premie ontvangen van maximaal 780 euro bruto. Het concrete bedrag hangt af van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid in de maanden januari, februari en maart 2021.
  • Tijdelijke werkloosheid en subsidies: De vergoeding voor tijdelijke werkloosheid wordt niet beschouwd als dubbel gebruik met een algemene werkingssubsidie (ook wel enveloppesubsidie genoemd) van de Vlaamse overheid en komt dus niet in mindering van deze subsidie.
  • Tijdelijke werkloosheid en gesco's: Voor erkende sociaal-culturele organisaties worden de subsidies voor de geregulariseerde “cultuur”gesco’s niet meer beschouwd als tewerkstellingsmiddelen en zijn ze gewoon toegevoegd aan de enveloppe.
  • Tijdelijke werkloosheid en DAC-normaliseringsmiddelen: Deze behoren voor de erkende sociaal-culturele organisaties gewoon tot de subsidie-enveloppe, in die zin dat het niet langer gaat om middelen die gekoppeld zijn aan een specifieke tewerkstelling van een persoon. CJM vermeld echter in haar corona-FAQ het volgende voor erkende sociaal-cultureel volwassenenwerkorganisaties met DAC-subsidies op basis van de DAC-normalisering: Als de crisismaatregelen voor lange tijd worden aangehouden, dan kan het zijn dat de som van de loonkosten voor jouw organisatie lager uitvalt dan het maximale bedrag van de DAC-subsidie. Mail in dat geval de reden waarom de loonkosten lager uitvielen naar kiosk@vlaanderen.be.
  • Tijdelijke werkloosheid en geregulariseerde DAC-projecten: Een aantal van onze organisaties werkt nog met DAC-projecten (onder het oude stelsel), die wel op naam van een werknemer zijn. Voor deze DAC-ers zal de loonsubsidie wegvallen tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid. CJM vermeld in haar corona-FAQ het volgende: DAC-subsidies voor een geregulariseerd DAC-project dienen om de verplichte loonkosten voor de werkgever te subsidiëren. In de mate dat een werkgever minder loonkosten voor DAC-arbeidsplaatsen heeft, zal het bedrag van de DAC-subsidies lager liggen. Gelieve voor elke werknemer in een geregulariseerd DAC-project die in tijdelijke werkloosheid werd geplaatst, een formulier personeelswijzigingen te mailen naar tewerkstelling.cjm@vlaanderen.be. Je doet dit nadat een maand met tijdelijke werkloosheid is afgelopen. Vermeld duidelijk de reden van de tijdelijke werkloosheid.
  • Tijdelijke werkloosheid en Sociale Maribel: Krijg je voor de werknemers, waarvoor je tijdelijke werkloosheid aanvraagt een tussenkomst Sociale Maribel, dan behoud je het toegekend recht. De Maribel-tussenkomst wordt berekend op basis van loonstaten. Heeft de werknemer minder gepresteerd, dan zal de Maribel-financiering lager liggen. VSPF (Vlaamse Social-Profit Fondsen) meldt het volgende: "De betalingen m.b.t. de Maribel-toekenningen (structureel, éénmalig, projecten) blijven gewoon doorlopen, ook indien uw werknemers zijn vrijgesteld van prestaties of thuiswerken (met uitzondering van de personeelsleden die op tijdelijke werkloosheid zijn geplaatst). Belangrijk te vermelden is het feit dat wij u de garantie geven dat de Maribel-subsidies doorlopen en u dus niet hoeft over te gaan tot tijdelijke werkloosheid. Kiest u hier toch voor, dan zal de Maribelsubsidie voor de duur van deze tijdelijke werkloosheid stopgezet worden. Mocht uw organisatie als gevolg van de bestaande situatie een liquiditeitsprobleem hebben, dan kan de raad van beheer die uw sector behartigt, na aanvraag nagaan in welke mate vervroegde betalingen van de voorschotten mogelijk zijn. " Denk je er als organisatie aan om werknemers waarvoor je een uitkering Sociale Maribel krijgt, in tijdelijke werkloosheid te zetten, of heb je hier rond nog vragen, neem dan zeker contact op met De Federatie (kristien@defederatie.org).
  • IBO en thuiswerk: De VDAB meldt dat voor alle vormen van werkplekleren (IBO, BIS, opleidingsstages...) de richtlijnen van je werkgever moeten gevolgd worden. Voor diegene die opgeleid wordt Bij stopzetting blijft de vrijstelling uitzonderlijk doorlopen. Bij stopzetting ontvang je geen vergoeding voor verplaatsing of kinderopvang.Thuiswerk is enkel toegestaan na toestemming van VDAB. De richtlijnen hierover wjzigen wel eens. Neem dus best contact op met de VDAB. De premie individuele beroepsopleiding (IBO): Er wordt een premie toegekend aan cursisten die een individuele beroepsopleiding (IBO) volgen en waarvan de IBO-overeenkomst is stopgezet door de coronamaatregelen. De maatregel zal gelden voor iedere IBO-overeenkomst die liep op 12 maart 2020 en voor de IBO-overeenkomsten die zijn opgestart na 12 maart 2020. De IBO-overeenkomst moet zijn stopgezet door de coronamaatregelen .
  • Tijdelijke werkloosheid en een reeds eerder uitgeoefend bijberoep: Je kan een reeds uitgeoefend bijberoep verder uitoefenen tijdens je werkloosheid. Er wordt tot 30.06.2020 een versoepeling toegestaan: Het bijberoep moet je niet aangeven en de andere voorwaarden wat betreft het tijdstip waarop je de activiteit uitoefent en het soort activiteit moet je niet vervullen. De inkomsten uit uw bijberoep zijn zonder invloed op de werkloosheidsuitkering. Meer info in de FAQ van de RVA.
  • Tijdelijke werkloosheid en vrijwilligerswerk met behoud van uitkeringen: Er geldt een vrijstelling van de aangifteplicht voor de tijdelijke werkloze die een vrijwillige activiteit wil uitoefenen voor een particulier of voor een organisatie (een vzw, een openbare dienst; een instelling van openbaar nut, een door een Gemeenschap georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling, een cultureel centrum, een jeugdtehuis; een kerkfabriek). De inkomensgrenzen blijven ongewijzigd. De beperkingen die door de veiligheidsraad en de regering zijn opgelegd, blijven wel gelden. Meer info in de FAQ van de RVA.
  • Tijdelijk werklozen mogen opeenvolgende contracten van bepaalde duur van minstens 7 dagen sluiten bij een andere werkgever, in de zorg en in het onderwijs.
  • Tijdelijk werklozen mogen met behoud van 75% van hun uitkering werken in de land- en tuinbouw, in de zorgsector en in het onderwijs
  • Er komt een verhoging van het quotum vrijwillige overuren tot 220 uren in de zorgsector, andere cruciale sectoren en de essentiële diensten, te gebruiken in het 1ste en het 2de kwartaal van 2021.
  • Deze bijkomende overuren zullen fiscaal en parafiscaal worden vrijgesteld, en er is geen overloon op van toepassing.
  • (update 6/11) Verlenging COVID-19-schadeloosstellingsfonds voor vrijwilligers en toelating voor commerciële ziekenhuizen om vrijwilligers in te zetten.
  • Tijdelijke werkloosheid en ziekte: Wat als je werknemer thuis is en ziek is of wordt of onderwerp is van een quarantainemaatregel? Hoe zit dat met gewaarborgd loon? Meer informatie over 'ziekte in geval van tijdelijke werkloosheid' vindt je op de site van Unisoc.
  • Tijdelijke werkloosheid en opzegtermijn: Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt niet gezien als een schorsingsgrond. De opzegtermijn loopt dus gewoon door.
  • Tijdelijke werkloosheid en een reeds eerder uitgeoefend bijberoep: Je kan een reeds uitgeoefend bijberoep verder uitoefenen tijdens je werkloosheid. Er wordt tot 30.06.2020 een versoepeling toegestaan: Het bijberoep moet je niet aangeven en de andere voorwaarden wat betreft het tijdstip waarop je de activiteit uitoefent en het soort activiteit moet je niet vervullen. De inkomsten uit uw bijberoep zijn zonder invloed op de werkloosheidsuitkering. Meer info in de FAQ van de RVA.
  • Tijdelijke werkloosheid en andere voordelen: Dagen van tijdelijke werkloosheid zijn gelijkgesteld met arbeidsdagen voor wat betreft vakantiedagen, anciënniteit en pensioendagen. Wat de eindejaarspremie betreft: dit is afhankelijk van CAO's. Maaltijdcheques: geen recht voor de periode tijdelijke werkloosheid.

  Vrijstelling sociale bijdragen bijkomende vrijwillige overuren

  De ministerraad van 27/11 keurde het ontwerp goed dat bepaalt dat de 120 vrijwillige overuren gepresteerd in het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021, in de kritieke sectoren, worden uitgesloten van het loonbegrip in de sociale zekerheid. Er zijn dus geen sociale bijdragen op verschuldigd.

  Corona-ouderschapsverlof

  Het corona-ouderschapsverlof werd verlengd tot en met 30 september 2020.
  Werknemers die geen opvang hebben voor de kinderen kunnen een vorm van ouderschapsverlof krijgen die moet opgenomen worden in de periode tussen 1 mei (met terugwerkende kracht) en 30 september. De andere wijzigingen vanaf 1 juli:
  • De alleenwonende ouders ( enkel samenwonen met één of meer kinderen ten laste) en de ouders van een gehandicapt kind zullen naast een 1/5 en halftijds corona -ouderschapsverlof ook een voltijds corona-ouderschapsverlof kunnen opnemen.
  • Het bedrag van de onderbrekingsuitkering voor het corona-ouderschapsverlof voor de alleenwonende ouders en de ouders van een gehandicapt kind wordt verhoogd met 50% ten opzichte van de uitkering van het gewone ouderschapsverlof. Het bedrag van deze verhoogde onderbrekingsuitkering wordt wel geplafonneerd die ervoor moet zorgen dat de onderbrekingsuitkering niet hoger is dan het gederfde brutoloon.
  Voorwaarden:
  • Het corona-ouderschapsverlof is geen recht (geldt enkel voor werknemers, niet voor zelfstandigen). De werkgever moet er mee akkoord gaan.
  • Het corona-ouderschapsverlof kan alleen deeltijds worden opgenomen. Wie voltijds of minstens 4/5e werkt, kan het ouderschapsverlof halftijds opnemen of één dag per week. Wie 4/5e werkt, kan het ouderschapsverlof alleen deeltijds opnemen.
  • De kinderen mogen maximaal 12 jaar oud zijn. Voor ouders van kinderen met een handicap is er geen leeftijdsbeperking.
  • Het al dan niet opnemen van coronaverlof zal geen impact hebben op het saldo van andere vormen van thematische verloven, zoals van ander ouderschapsverlof.
  • Pleegouders hebben uitzonderlijk ook recht op dit corona-ouderschapsverlof.
  • Om het corona-ouderschapsverlof aan te vragen, moet men zijn werkgever ten minste drie dagen op voorhand inlichten. De werkgever heeft zes dagen om te reageren. In onderling overleg kunnen wel kortere termijnen overeengekomen worden.
  Corona-ouderschap aanvragen zal kunnen bij de RVA.

  Flexibel gebruik tijdskrediet en loopbaanonderbreking

  Om het tekort aan arbeidskrachten in bepaalde sectoren op te vangen, zullen mensen op tijdskrediet of met loopbaanonderbreking tijdelijk aan de slag kunnen om daarna zonder problemen hun krediet of onderbreking opnieuw aan te vatten.

  Vermindering patronale bijdrage eventsector

  Om de voorbereiding van de heropening van de evenementensector (incl. culturele en huwelijkssector) te steunen, wordt de patronale bijdrage voor werknemers verminderd.

  Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen

  Er komt een uitbreiding van het toepassingsgebied voor de vrijstelling RSZ-werkgeversbijdrage voor het derde kwartaal van 2020 naar andere sectoren (dan de horeca en de evenementensector) die verplicht moesten sluiten. Ook de toeleveranciers van de sectoren die verplicht moeten sluiten, kunnen gebruik maken van deze maatregel indien zij een omzetverlies van minstens 65% kunnen aantonen. Er zal een plafond worden gehanteerd per onderneming voor wat betreft het totale bedrag van deze vrijstelling.
  Werkgevers die door het corona-virus moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen, kunnen bij de RSZ minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen. Om een minnelijk afbetalingsplan te krijgen, moet men een online aanvraagformulier invullen gericht aan de RSZ. In het verzoek moet o.a. uitgelegd worden hoe de onderneming door het corona-virus wordt getroffen. Culturele organisaties die hun zaak verplicht moeten sluiten, krijgen automatisch uitstel van betaling, tot 15 december 2020, van de werkgevers- en werknemersbijdragen betaalbaar vanaf 20 maart 2020. Organisaties die niet onder de verplichte sluitingsmaatregelen vallen, maar die sluiten omdat ze bijv. de sanitaire maatregelen niet kunnen naleven, kunnen eveneens uitstel krijgen tot 15 december 2020, op basis van een verklaring op eer. Die verklaring en meer info vind je op de website van de RSZ. Meer info en het aanvraagformulier vind je ook op de website van Vlaio.

  Terugbetaling netto betaalde RSZ-werkgeversbijdragen van het derde kwartaal van 2020

  De RSZ zal aan werkgevers die financieel zwaar getroffen zijn door de coronacrisis de netto betaalde RSZ-werkgeversbijdragen van het derde kwartaal van 2020 terugbetalen. De premie geldt ook voor een aantal socioculturele organisaties die onder paritair comité 329 vallen. Belangrijk is wel dat je de juiste NACE-code hebt.
  De premie stemt overeen met het bedrag van de netto patronale basisbijdragen verschuldigd voor het derde kwartaal 2020. Het gaat dus het bedrag na aftrek van eventuele verminderingen (‘netto’). De persoonlijke bijdrage, de bijdrage jaarlijkse vakantie en bijzondere bijdragen worden niet in aanmerking genomen. Kom je in aanmerking voor de premie? In voorbereiding van de betaling van de premie kunnen de werkgevers via de onlinedienst Check RSZ-compensatie zelf nakijken of ze in aanmerking komen voor de premie. Kom je volgens de onlinedienst niet in aanmerking voor de premie, maar denk je dat dat toch het geval zou moeten zijn, laat het dan weten via het onlineformulier. Toekenning van de voorlopige premie
  Je hoeft zelf niets te doen om de premie aan te vragen. Kijk wel na of je de juiste NACE-code hebt! Toekenning van de voorlopige premie: In de loop van november berekent de RSZ de voorlopige premie en stort die op RSZ-rekening van de werkgever. Het bedrag zal in de eerste plaats worden gebruikt om eventuele openstaande schulden, van het derde kwartaal 2020 en van eerdere kwartalen, af te lossen. De RSZ brengt de werkgever van het bedrag op de hoogte via de e-Box Ondernemingen. Hebt u uw e-Box nog niet geactiveerd? Op eboxenterprise.be leest u wat u daarvoor moet doen. Toekenning van de definitieve premie: Als het bedrag van de aangegeven bijdragen in het derde kwartaal hoger is dan het bedrag van de bijdragen in het eerste kwartaal, dan wordt het verschil begin 2021 op de RSZ-rekening van de werkgever gestort. Meer informatie - over de premie vind je bij de RSZ - over NACE-codes vind je op de site van De Federatie

  Fiscaliteit

  Ook voor de betaling van de verschillende belastingen kan men een afbetalingsplan vragen aan de FOD Financiën.
  • Uitstel voor het indienen van bepaalde aangiften
  • Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften (enkel voor BTW-plichtige vzw’s)
  • Uitstel van betaling
  Meer informatie vind je bij de FOD Financiën.

  Verhoging plafond forfaitaire onkosten vrijwilligers

  De ministerraad keurde een ontwerp KB goed dat als doel heeft om voor activiteiten uitgevoerd in het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021, het jaarlijkse plafond van de forfaitaire kostenvergoeding te verhogen tot het bedrag dat reeds structureel van toepassing is op specifieke categorieën vermeld in het KB van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond voor bepaalde categorieën van vrijwilligers.

  Meer informatie over werkgeversverplichtingen

  • Sociare kan je zeker verder helpen met alle vragen inzake werkgeverschap in coronatijden, zoals hulp en advies bij de toepassing van de genomen steunmaatregelen i.v.m. tewerkstelling, in jouw organisatie.
  • Het sociaal secretariaat ACERTA organiseert webinars i.v.m. de coronamaatregelen, ook voor socialprofitorganisaties.
  • Scwitch kan je o.a. advies geven i.v.m. contracten die niet kunnen nageleefd worden, terugbetaling tickets en andere zakelijke vragen.
  • VIVO, het vormingsfonds voor de social profit, heeft ook een online leeraanbod. Deze worden gratis aangeboden aan social profit organisaties.

  Steun aan de meest kwetsbaren Verlenging van bestaande maatregelen :
  • Premie van €50 per maand voor mensen die recht hebben op een leefloon, inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT).
  • Verlenging van de bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen tot het eind van 2020. Dit wil zeggen dat werklozen in de periode van 1 april tot 31 juni 2021 hun werkloosheidsuitkering niet zullen zien verminderen.
  • Uitzonderlijke verlenging van de federale steun voor de opvang van daklozen.
  • Verhoogd terugbetalingspercentage (ten belope van 15%) aan de OCMW’s voor de uitbetalingen van het leefloon.

  Lokale steunmaatregelen

  Ook het lokale verenigingsleven, zowel vzw’s als feitelijke verenigingen, wordt getroffen door de coronacrisis. De uitgewerkte steunmaatregelen zijn meestal niet bruikbaar voor lokale intiatieven.

  Vlaams noodfonds ook voor lokale verenigingen

  De Vlaamse Regering besliste begin juni om het bedrag van het (Vlaams) Noodfonds te verhogen van 200 naar 296 miljoen euro. 265 miljoen daarvan geldt als rechtstreekse steun (subsidies) aan organisaties, 31 miljoen zal via leningen verschaft worden. Dat geld zal op termijn dus terugbetaald moeten worden. 30 % van het noodfonds zal via de steden en gemeenten (ook VGC in Brussel) verdeeld worden. Het gaat om een bedrag van ongeveer 87 miljoen euro. De steden en gemeenten kunnen het geld vrij besteden om sport-, cultuur- en jeugdverenigingen te steunen.

  Lokale solidariteitsinitiatieven

  Ondanks het gebrek aan algemene lokale coronasteunmaatregelen, ontstaan op het lokale niveau knappe en creatieve initiatieven om bedrijven en burgers te steunen. Steden en gemeenten schorten lokale belastingen op, kennen een extra lokale hinderpremie toe, passen de parkeertarieven en autoluwe zones aan, schrappen de annuleringskosten bij hun uitleendiensten, ontwikkelen één communicatiekanaal per doelgroep, delen laptops uit aan kansarme gezinnen, … Meer informatie over lokale solidariteitsinitiatieven in Vlaanderen vind je bij #Vlaanderen helpt. Daar vind je ook een 'handreiking aan lokale besturen" onder de noemer "Lokale besturen als motor van post-corona herstel". Dit is een eerste versie die nog zal aangepast worden aan opmerkingen vanuit verenigingssectoren. De Federatie bezorgde alvast haar aanbevelingen en suggesties (zie hierboven). Informatie over Brusselse initiatieven vind je bij Brussels helps.

  Oproep aan lokale besturen

  De Federatie doet samen met een aantal partnerorganisaties (Vlaamse Jeugdraad, Circuscentrum, Vlaamse Sportfederatie, oKo, OCE (cultureel erfgoed) en Werkplaats Immaterieel Erfgoed en Histories) een oproep aan lokale besturen om het lokaal verenigingsleven te ondersteunen. Om het gemeentebesturen gemakkelijk te maken wordt er een 8-punten plan gelanceerd waarmee ze aan de slag kunnen: 1. Geen activiteiten annuleren of verbieden als dit nog niet moet volgens de Veiligheidsraad. Activiteiten in de zomer zijn niet enkel belangrijk voor de organiserende verenigingen (zoals jeugdbewegingen), maar ook voor ouders en werkgevers die stilaan onder (te) grote druk staan. 2. Flexibiliteit in alles wat met subsidies, verantwoordingen en deadlines te maken heeft. 3. Kwijtschelden van (terugkerende) huur van gemeentelijke lokalen en materiaal en opschorting van concessieovereenkomsten. 4. Een lokaal alternatief voor de Vlaamse Hinderpremie uitwerken; op maat van de meest getroffen organisaties en verenigingen. 5. Één duidelijk aanspreekpunt voor coronavragen vanuit de verenigingen. 6. Niet strenger zijn dan nodig in verband met veiligheidsvoorschriften en een heldere en eenduidige communicatie daarover. Zorg bijvoorbeeld voor een afwegingskader om te bepalen of een organisatie op vlak van voorzorgsmaatregelen, interne organisatie, begeleiding, communicatie, … klaar is om terug hun werking op te starten. In dergelijk kader zijn doelgroep, aanbod in de buurt en draagkracht van de organisatie belangrijke criteria. Ook voor het al dan niet toekennen van vergunningen voor het organiseren van activiteiten in de publieke ruimte en voor standplaatsen voor circussen is zo’n afwegingskader aangewezen. 7. Een lokale activiteitenkalender voor het najaar om dubbele programmatie en een flessenhals van activiteiten in het najaar te vermijden. 8. Lokale ondernemingen en instellingen aansporen tot solidariteit met het verenigingsleven. Tot slot pleitten de initiatiefnemers ervoor om een soort lokale ‘coronataskforce’ op te zetten waarin maatregelen op korte, maar ook op langere termijn, kunnen besproken worden.

  Bijkomende steunmaatregelen

  Garantieregeling en uitstel van betaling voor particulieren en bedrijven getroffen door coronacrisis

  (update 6/11) Er wordt een verlenging van de garantieregeling voor KMO’s en de garantieregeling voor kredietverzekeringen aangekondigd tot 30 juni 2021. Bij vragen over je financiële situatie, raden we je aan contact op te nemen met je bank via de contactpunten die je hier vindt.
  Gezinnen, stabiele bedrijven en zelfstandigen die het financieel moeilijk hebben door de corona-crisis, kunnen tot september uitstel krijgen om hun hypothecaire lening of ondernemingskrediet af te betalen. Hiervoor heeft de federale regering een overeenkomst uitgewerkt met de financiële sector.
  Deze maatregel is ook van toepassing op vzw's. "Voor uitstel van betaling bij ondernemingskredieten mogen geen dossierkosten aangerekend worden. Dit geldt ook voor vzw’s", aldus Febelfin. Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet kan worden aangevraagd indien de onderneming/ organisatie heeft betalingsproblemen door de coronacrisis:
  • de omzet of activiteit is of zal gedaald/ dalen;
  • er wordt volledig of deels beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid;
  • de overheid heeft - in het kader van de indijking van het coronavirus - bevolen tot sluiting van de onderneming.
  Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet in het kader van de coronacrisis houdt in dat de onderneming / organisatie gedurende maximaal 6 maanden geen aflossingen van kapitaal moet doen. De intresten blijven wel verschuldigd. Dit kan maximaal tot 31 oktober 2020, zonder kosten.
  Iedereen die zich zorgen maakt over zijn financiële situatie neemt dus best contact op mijn zijn bank of kredietgever. Samen kunnen er oplossingen worden gezocht. Zo kan je bij je bank een uitstel van betaling van je hypothecair krediet aanvragen. Voor bedrijven werd er ook voorzien in een garantieregeling voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden.
  Bij je bank kan je terecht bij een centraal contactpunt. Op de site van Febelfin kan je checken welk nummer dat voor jouw bank/ kredietmaatschappij is.

  Auteursrechten

  • Auteursrechten voor geannuleerde evenementen: Unisono (Sabam, Playright en Simim), annuleert alle facturen voor evenementen die gepland waren van 13 maart tot 3 mei. Als je al betaald hebt, krijg je je geld terug. Wat je daarvoor moet doen, lees je op de website van Unisono.
  • Tarief voor seizoensgebonden uitbating: Bleef uw organisatie langer dan 3 opeenvolgende maanden gesloten? Dan hebt u recht op het tarief voor seizoensgebonden uitbating voor het gedeelte ‘Billijke Vergoeding’ van uw factuur. Hoeveel de Billijke Vergoeding voor seizoensgebonden uitbating bedraagt kan je berekenen door het jaartarief door 10 te delen, en dan te vermenigvuldigen met het aantal volledige kalendermaanden van uitbating. Je kan het tarief voor seizoensgebonden uitbating aanvragen via uw persoonlijk MyUnisono–account.
  • Auteursrechten voor partituren (SEMU): Verschillende amateurkoren en -orkesten hebben een overeenkomst afgesloten met Semu, de beheersvennootschap voor muziekuitgevers, voor het kopiëren van partituren die tijdens repetities en concerten worden gebruikt. Deze amateurkunstenverenigingen mogen door de coronamaatregelen echter momenteel geen activiteiten uitvoeren en zijn dan ook uiteraard fysiek niet in de mogelijkheid om repetities en concerten te laten plaatsvinden. In navolging van andere beheersvennootschappen, zoals o.a. Unisono en deAuteurs, heeft Semu begrip voor deze uitzonderlijke omstandigheden en kan er een tegemoetkoming afgesproken worden waarbij voor een bepaalde periode geen kosten in rekening worden gebracht. Tevens is een digitale uitbreiding van de licentie voor de muziekverenigingen beschikbaar, zodat eventuele bladmuziek of studiemateriaal ook digitaal aan de leden kan worden bezorgd. Voor meer info: contacteer office@semu.be .

  Coronafonds Socrowd

  Socrowd lanceert een Coronafonds. Als sociaal crowdfundingplatform maken ze 1 miljoen euro vrij om organisaties en projecten met een positieve impact op de samenleving te ondersteunen tijdens deze crisisperiode. Met een renteloze lening tot 150.000 euro helpt Socrowd organisaties met een focus op maatschappelijke meerwaarde door deze bijzonder periode te geraken. Betrek je crowd, verzamel een derde van het bedrag en zij doen de inleg maal drie. Meer info over hoe dit in zijn werk gaat vindt je op de site van Socrowd.

  (update 26/04) Herstel Cultuurkrediet Hefboom

  Hefboom biedt naast de reguliere Cultuurkredieten, een bijkomend renteloos Herstel Cultuurkrediet aan. Bedoeling is de cultuursector te ondersteunen bij de heropstart. Ook overbrugging, het financieren van nieuwe initiatieven en starters komen in aanmerking. Organisaties in de sector sociaal-cultureel werk of amateurkunsten komen in aanmerking voor een Herstel Cultuurkrediet. Het gaat om een lening van minimum €5.000 tot maximum €250.000. De lening is renteloos en heeft enkel een dossierkost (een vast bedrag - enkel bij goedkeuring lening). Maximale looptijd is 6 jaar met een aflossingsvrije periode van 1 jaar. Er worden geen zekerheden of waarborgen gevraagd.
  Voorwaarde is wel dat je geen andere kredietmogelijkheden hebt. Dus je kan noch bij de bank, noch bij PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) terecht voor een lening. Tevens heb je geen achterstallen bij de RSZ of de belastingen (uitgezonderd de toegelaten achterstallen op basis van corona). Je kan het Herstel Cultuurkrediet ook combineren met andere kredieten. Om een Herstel Cultuurkrediet aan te vragen moet je een aanvraagdossier opmaken en indienen. Deze gemotiveerde aanvraag moet een inhoudelijke en financiële toelichting bevatten. De jaarrekeningen van 2017, 2018, 2019 dienen als referentiepunt voor de analyse van je kredietvraag (behalve voor starters). Je voegt ook de jaarrekening 2020 en een financieel plan toe. Het Herstel Cultuurkrediet kan je aanvragen tot 15 november 2021.
  Voor meer informatie of het aanvragen van een Herstel Cultuurkrediet kan je terecht bij Hefboom.
  Kristien Vermeersch Neem contact op met Kristien