header handjes

Brede coalitie vraagt meer tijd en middelen voor het maatschappelijk belang

De instellingen zonder winstoogmerk (IZW’s) in ons land hebben nood aan administratieve vereenvoudiging, harmonisatie van de wetgeving en verbeteringen in het fiscale beleid om hun cruciale rol in de samenleving te ondersteunen. In een memorandum vraagt de ImpactCoalitie, waar De Federatie deel van uitmaakt, maatregelen die een effectievere werking van de IZW’s toelaten en de vrijgevigheid van de bevolking stimuleren.

IZW's dragen significant bij aan de Belgische economie, met een toegevoegde waarde van 5% van het BBP in 2017. Ze vervullen een essentiële rol in het aanbieden van collectieve goederen en diensten die niet alleen door de overheid of de markt kunnen worden beheerd, zoals onderwijs, gezondheid en sociale actie. De sector zoekt naar evenwicht tussen missiegedrevenheid en ondernemerschap, en bevordert gemeenschapsvorming en sociale cohesie. In drie technisch doorwrochte hoofdstukken van haar memorandum vraagt de ImpactCoalitie aanpassingen aan federale wet- en regelgeving om hardnekkige knelpunten voor de sector uit de weg te ruimen. De organisaties benadrukken dat dit kan zonder bijkomende overheidsuitgaven.

Administratieve vereenvoudiging

De ImpactCoalitie pleit voor een "direct flow" van identiteitsgegevens van het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen naar het UBO-register, om de controle van 'ultieme begunstigden' door de banken te vergemakkelijken. Door het “only once” principe te gebruiken, zouden IZW’s - maar ook ondernemingen - niet steeds opnieuw dezelfde (identificatie)gegevens moeten meedelen. Aldus zou ook de weigering om een bankrekening te openen of het eenzijdig afsluiten ervan, kunnen vermeden worden.
Logo impactcoalitie
Daarnaast vraagt de ImpactCoalitie de implementatie van de al goedgekeurde parlementaire resolutie “betreffende het stimuleren van de digitalisering voor verenigingen zonder winstoogmerk”. De resolutie komt tegemoet aan verschillende verzuchtingen van grote IZW’s en vele kleine verenigingen. Het gaat dan bijvoorbeeld over een e-griffie, gratis neerlegging van jaarrekeningen en vereenvoudiging van belastingaangiften. Dankzij verstandige en toegankelijke toepassingen van digitalisering, kunnen een aantal formaliteiten voor de IZW’s gemakkelijk vereenvoudigd worden.

Harmonisatie van wet- en regelgeving ivm. het begrip ‘zonder winstoogmerk’

Een harmonisatie van de invulling van 'zonder winstoogmerk' in het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen en de bestaande fiscale regelgeving is nodig om meer rechtszekerheid bieden voor de IZW’s bij hun erkenning voor het afleveren van fiscale attesten voor giften.

Belastingvermindering van giften

De ImpactCoalitie doet een nieuwe oproep om de belastingvermindering voor giften permanent van 45% naar 60% te brengen. Tevens vraagt zij een gelijkschakeling van het stelsel in de vennootschapsbelasting met dat in de personenbelasting. Daarnaast stelt de ImpactCoalitie voor om opnieuw een structureel overleg op te zetten tussen overheid en IZW’s om aspecten van de erkenningsprocedure voor giften te verduidelijken, aan te passen en te moderniseren. Tenslotte en meer in het algemeen roept de ImpactCoalitie de overheid op om, alvorens ingrijpende maatregelen te nemen, de vertegenwoordigers van de IZW’s uit te nodigen voor overleg en te betrekken bij de uitwerking.

Het volledige memorandum is te lezen op de gloednieuwe website van de ImpactCoalitie.

De ImpactCoalitie is een samenwerking van vooraanstaande actoren voor het maatschappelijk belang in België. De coalitie vertegenwoordigt honderden IZW's en benadrukt efficiënt en transparant gebruik van tijd en middelen, inclusief giften van de bevolking. De impactCoalitie is een representatieve spreekbuis van de sector voor het maatschappelijk belang en een legitieme gesprekspartner naar de overheid toe, in het bijzonder met betrekking tot de verwerving en besteding van middelen en de vrijgevigheid van de bevolking.

Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart