header handjes

Disclaimer

Disclaimer

Onderstaande gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.defederatie.org. Gebruikersvoorwaarden Deze website werd gecreëerd en wordt beheerd door De Federatie vzw, Gallaitstraat 86, bus 12, 1030 Brussel. Ondernemingsnr: 0473 274 777 / RPR Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel. Door gebruik van deze website aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden en verbindt u zich ertoe ze na te leven. Aansprakelijkheid Bij de samenstelling van de inhoud van deze websites is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De Federatie kan echter, op geen enkele wijze, aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de sites of voor het gebruik dat hiervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, wordt gemaakt. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze websites gebeurt dan ook op risico van de gebruiker. De Federatie gaat geen enkele verbintenis aan en biedt geen enkele garantie in verband met de software, producten of diensten die op of via haar website worden aangeboden. De Federatie kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie. Link Het is mogelijk dat deze websites een link maken naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Deze link is evenwel puur informatief en De Federatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. Rechten Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze websites behoren aan De Federatie toe. Overname van tekstmateriaal van deze site is toegelaten voor niet-commerciële doeleinden en mits bronvermelding. Voor de overname van foto- en ander beeldmateriaal is een schriftelijke toelating van De Federatie vereist. Afdwingbaarheid en geldigheid Indien enige bepaling van deze voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht dan zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden. Geschil Ieder geschil met betrekking tot deze site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn de Brusselse rechtbanken uitsluitend bevoegd.