header handjes

Decreet Bovenlokaal Cultuurbeleid goedgekeurd

Dossier: Decreet bovenlokale cultuurwerking

Vanaf 1 januari 2020 wordt het decreet Bovenlokale Cultuurwerking van kracht. Dit decreet heeft tot doel een kwalitatieve, duurzame, diverse en geïntegreerde bovenlokale cultuurwerking uit te bouwen, te stimuleren en te optimaliseren. Daarnaast moet het cultuurparticipatie bevorderen en versterken. Hiervoor focust het nieuwe decreet op: "de ontwikkeling en verspreiding van praktijken van culturele organisaties die een antwoord kunnen bieden in de bovenlokale context." Een hele mond vol dus, maar zit er in dit decreet iets dat van nut is voor sociaal-culturele organisaties?

Een transversaal decreet

"Centraal in het nieuwe decreet staat ‘verbinding’, zowel tussen culturele sectoren en disciplines (kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, sociaal-cultureel werk en amateurkunsten) als tussen het lokale en het Vlaamse niveau. Naast verbinding stimuleert het decreet samenwerking met andere beleidsdomeinen. Voor de hand liggend zijn onderwijs en welzijn, maar ook samenwerking met toerisme, ruimtelijke ordening, economie, onroerend erfgoed en sport wordt aangemoedigd."  Een ruime set aan actoren kan dus indienen op dit decreet en ook samenwerkingsverbanden met (of tussen culturele partners) kunnen een plaatsje krijgen in de projectondersteuning. Het decreet is gegroeid uit de middelen en ambities van wat ooit het provinciaal cultuurbeleid was (momenteel tijdelijk in stand gehouden door een transitiereglement). Het nieuwe decreet laat de territoriale grenzen van de provincie los en kiest voor een "bovenlokale" invulling.

Projectwerking ook interessant voor sociaal-cultureel werk    

"Projectwerking zorgt voor de broodnodige dynamische ruimte en is een belangrijke pijler binnen dit decreet. Het geeft organisaties alle kansen om te experimenteren en door te groeien binnen hun praktijk. Het decreet stimuleert ook langlopende en duurzame projecten door meerjarige projecten toe te laten." Een project kan een looptijd van 3 jaar hebben. In het aanvraagdossier zal de organisatie het project moeten omschrijven aan de hand van een vrij complexe set aan functies, voor sociaal-culturele organisaties een ondertussen herkenbaar gegeven.

Ook een plaats voor intergemeentelijke samenwerkingen en een steunpunt

"Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen op basis van dit decreet onder­steund worden met een werkingssubsidie als ze een regierol opnemen als verbinder en facilitator van het bovenlokale culturele veld."  Binnen de regio zijn natuurlijk ook Vormingpluscentra actief, we hopen dat de samenwerking tussen deze bestaande en de nieuwe actoren voorspoedig mag verlopen en ze aanleiding kan geven tot verrassende nieuwe verbindingen. Naast deze intergemeentelijke samenwerkingsverbanden wordt er ook werk gemaakt van een nieuw transversaal steunpunt ter ondersteuning van het bovenlokale. De Federatie hoopt samen met de SARC dat dit steunpunt geen louter administratieve of bestuurlijke aansturing krijgt, maar dat er voldoende aandacht is voor de middenveldactoren. Middenveldactoren (de projecten) zijn de belangrijkste stakeholders in dit bovenlokale decreet en dit verdiend ook een weerspiegeling in de samenstelling van beoordelingscommissies en bestuursorganen. In de loop van het najaar van 2018 zullen dan ook de uitvoeringsbesluiten bij dit decreet een definitieve vorm aannemen.

Bekijk de hoorzitting

Het decreet werd ook besproken in het Vlaamse parlement. Adjunct-directeur van De Federatie, Liesbeth De Winter, sprak samen met Lien Verwaeren en Win Meert namens de SARC. De hoorzitting kan je herbekijken via deze link Het advies van de SARC lees je met een simpele klik hier.    
Op zoek naar de teksten en bijkomende info over het bovenlokale decreet, klik dan hier.
Grafitti Wit Groen 1