header handjes

Decreet 2017: decreet, memorie, uitvoeringsbesluit en protocol

Soms wil je niet alleen de geest, maar ook de letter van de wet kennen.

Bij elk decreet hoort ook een memorie van toelichting. Die geeft tekst en uitleg bij de tekst van het decreet.
Het uitvoeringsbesluit maakt op zijn beurt de bepalingen in het decreet concreet. Dit is het uitvoeringsbesluit bij het decreet sociaal-cultureel werk.
Hoe zal de visitatie concreet verlopen? Op welke manier worden de beoordelingscommissies samengesteld? Wat zal het kader zijn waarbinnen visitatoren zullen handelen? Allemaal vragen waarop het visitatie- en beoordelingsprotocol een antwoord biedt. De officiële tekst van het protocol kan je hier nalezen.
Dit decreet heeft tot doel om in het domein van het sociaal-cultureel volwassenenwerk organisaties te subsidiëren die, vanuit een civiel perspectief en met respect voor de gemeenschappelijke sokkel van waarden, fundamentele rechten en vrijheden, een betekenisvolle bijdrage leveren aan de emancipatie en dialoog van mensen en groepen én aan de versterking van een duurzame, inclusieve, solidaire en democratische samenleving door sociaal-culturele participatie en gedeeld burgerschap van volwassenen te bevorderen en gedeelde samenlevingsvraagstukken tot publieke zaak te maken. Hiervoor ontwikkelen en verspreiden zij praktijken die hierop een werkend antwoord kunnen bieden.
Doel van het decreet uit het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk