header handjes

Decreet 2017: wat met het remediëringsrapport en het plan van aanpak?

Alle landelijke organisaties, die al onder het decreet huizen, werden in 2018 gevisiteerd. Zij kregen een definitief verslag waarin de commissies zich finaal uitspraken: "positief", "positief met aanbevelingen" en "negatief met aanbevelingen". Organisaties die een positief verslag kregen waarin dwingende aanbevelingen staan, moeten hier bij hun subsidieaanvraag (eind 2019) een plan van aanpak over schrijven: hoe gingen en gaan zij om met deze aanbevelingen? Organisaties die een negatieve evaluatie kregen, hebben een jaar de tijd zich te "remediëren" (ook hier: op basis van de aanbevelingen in hun verslag). De visitatiecommissie komt dan opnieuw langs om een finale evaluatie uit te spreken. Maar hoe zullen de beoordelaars omgaan met deze rapporten? En vooral: hoe maken zij de overgang tussen de criteria uit het vorige decreet, op basis waarvan de organisaties werden gevisiteerd en de criteria in het nieuwe decreet, op basis waarvan hun subsidieaanvraag voor de beleidsperiode 2021-2025 zal worden beoordeeld? Het departement CJM behandelt deze vragen in een uitgebreide nota, die je hier kan downloaden.