header handjes

1658 leerlingen uit de academie experimenteren buiten de muren

Sinds het schooljaar 2018-2019 maakt de ‘alternatieve leercontext’ integraal deel uit van het decreet deeltijds kunstonderwijs; een soort werkplekleren voor leerlingen in het kunstonderwijs. Verschillende academies werken reeds lange tijd samen met lokale amateurkunstenverenigingen, maar pas sinds het nieuwe decreet kunnen deze experimenten verankerd worden in de curricula van de opleidingen. 1658 leerlingen maakten hiervan al gebruik en volgden het voorbije schooljaar een deel van hun opleiding in een amateurkunstenvereniging. 

Podiumkunsten leveren pionierswerk

Na een intensief overlegproces met afgevaardigden uit het amateurkunstenveld, het deeltijds kunstonderwijs en de ministeries van Onderwijs en Cultuur gingen 63 academies in de vijf Vlaamse provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de uitdaging aan. De ‘alternatieve leercontext’ biedt kansen aan zowel de leerling, de academie als de amateurkunsten, maar vanzelfsprekend is zo’n doorgedreven samenwerking over sectoren niet altijd. Daarom ontwikkelden we samen een model van toetsingsinstrument en afsprakennota ter inspiratie. Beide documenten kunnen aangepast worden aan de lokale context en de specifieke noden en behoeften. Om alle partijen een houvast te bieden bij hun pionierswerk verzamelden we boeiende praktijken, inspiratie en tips op de website akdko.be. Dat het pionierswerk op prijs wordt gesteld, blijkt uit het Vlaams Regeerakkoord dat de samenwerking tussen de amateurkunsten en het deeltijds kunstonderwijs verder stimuleert. 

muziek- talentontwikkeling

Een eerste balans

Wat heeft die nieuwe mogelijkheid nu in de praktijk opgeleverd? Na een eerste schooljaar kunnen we besluiten dat 1.658 DKO-leerlingen één van de vakken uit hun muziekopleiding heeft afgelegd buiten de academie, zoals bij het koor of de harmonie waarvan ze lid zijn. 63 podiumkunstenacademies en evenveel academiedirecteuren engageerden zich om de ‘alternatieve leercontext’ in te bedden in het curriculum. De vakken die buiten de academie worden uitgevoerd zijn bijvoorbeeld ‘groepsmusiceren: instrumentaal klassiek (1049 leerlingen), ‘groepsmusiceren (476 leerlingen) en ‘groepsmusiceren: vocaal klassiek (74 leerlingen).  

Deze eerste balans stemt De Federatie en amateurkunstensector alvast gelukkig. De synergie is er niet enkel een op papier, maar vindt ook z'n weg in de realiteit. Bovendien voorspellen de inschrijvingscijfers van het nieuwe academiejaar 2019-2020 een licht stijgende trend. Niettemin blijft het belangrijk de valkuilen in het oog te houden en voortdurend te blijven afstemmen over de effecten. In principe kan elke leerling een aanvraag indienen. Maar enkel als de vereniging aan vooraf bepaalde voorwaarden en kwaliteitsgaranties voldoet, stemt de academiedirecteur in met een alternatieve leercontext. Respect voor de concrete lokale context en wederzijds vertrouwen zijn dus essentieel. 

"De alternatieve leercontext biedt scholieren de kans om ook in een toneelgezelschap de stiel te leren."
OPEN DOEK*
* Klik hier voor een boeiend artikel op de site van OPEN DOEK.

Kansen voor beeldende kunsten

Het werk zit er nog niet op. Naast de muziekopleidingen binnen het deeltijds kunstonderwijs, gaan ook de woordafdelingen experimenteren met de alternatieve leercontext. Zo kunnen leerlingen woordkunst bijvoorbeeld podiumervaring opdoen bij lokale toneelgezelschappen. Eind dit jaar willen we ook een verkennende rondetafel organiseren met de academies beeldende kunsten, de erfgoedsector en de betrokken amateurkunstenOok in dit speelveld dringen spelregels en afspraken zich op. In de eerste plaats staat kwaliteit voorop, maar ook de behoeften en het rendement voor zowel de academies, de beoefenaars als de lokale kunstambachten of creatieve bedrijven moeten we zorgvuldig afwegen. We nodigen alle partijen uit om met open vizier rond de tafel te zitten en verder te exploreren.  

Meer info en inspiratie: https://akdko.be/

Alle cijfers verwijzen naar schooljaar 2018-2019 en werden verzameld door agODi, Agentschap voor Onderwijsdiensten.

De Federatie pleit voor diepgaand onderzoek naar cijfers en effecten van de alternatieve leercontext. 

Heb je zelf een voorbeeld van een succesvolle samenwerking tussen deeltijds kunstonderwijs en amateurkunsten (alternatieve leercontext of andere)?Signaleer het via barbara@defederatie.org.