header handjes

Brusselse verenigingen trots op hun eerste memorandum

Dossier: Brussel

Op 26 mei trekken ook de Brusselaars naar het stemhokje. Wij duimen alvast voor een sterke sociaal-culturele toets. Wat sociaal-cultureel werkers nodig hebben om hun dynamische veld verder te groeien, staat voor het eerst zwart op wit te lezen in een stevige wensennota. 

De Federatie trekt aan de kar

In aanloop van de verkiezingen (2019) bracht De Federatie bijna 30 Brusselse koepelorganisaties samen. Ook prominente sleutelfiguren van burgerinitiatieven en amateurkunsten kregen een stem in het debat. Wat loopt goed en wat kan beter? De verenigingen in de hoofdstad geven hun beleidsmakers een overwegend positief rapport voor de afgelopen regeerperiode. Maar, met het oog op nieuwe bestuurders en verse akkoorden, durven ze nog verder dromen. 

Positief-constructief. Zo drukken we ons graag uit. We willen samen met de Brusselse beleidsmakers werk maken van een straf verhaal.
Ondertekenaars wensennota 'Brussel Bindt'
Img 4505 2

Wat wij belangrijk en nodig vinden. Vijf zinvolle werken. 

‘Brussel Bindt’ telt dertig pagina’s en schuift vijf duidelijke thema’s met bijhorende verlangens naar voor.

  • Investeren in een verenigd Brussel
  • Positieve energie zichtbaar maken
  • Samenwerken aan gemeenschappelijke doelen
  • Stevige relaties opbouwen met lokale kernen
  • Inzetten op kwalitatieve ruimte

In concreto vertaalt zich dit in wensen als: Brussel blinkt uit, straal dit uit. De grootstad heeft haar eigen uitdagingen (veiligheid, mobiliteit, …) waar Brusselse cultuuractoren krachtige antwoorden op zoeken. Die positieve aanpak zou tot ver buiten de grenzen bekend moeten zijn.

Tegelijk dringt sociaal-cultureel werk aan op brugfiguren die banden slaan tussen organisaties en stadsbrede projecten, of inspirators die organisaties, lokale besturen en gemeenschapscentra uitdagen om net dat niveautje hoger te schakelen en in te zetten op echte co-creatie. Of nog: een appèl om vernieuwende (burger)initiatieven niet uit de weg te gaan maar te durven investeren, ook als andere overheden de sprong nog niet wagen.
Verder sturen amateurkunstenaars en vrijwilligers aan op blijvende autonomie in hun denken en handelen, souplesse in de omgang met taal, houvast in het kluwen van veelzijdige ondersteuningsmaatregelen (ten gevolge van de vele bestuursniveaus) en een vlot samenspel tussen overheid en middenveld.

Prikkelend signaal

Om ‘Brussel Bindt’ kracht bij te zetten, trekken de verenigingen en hun sectorfederatie binnenkort richting politici en beleidsmakers voor een ludieke prikactie. En dat mag je in dit geval letterlijk nemen!     
Img 4532
Honderden vrijwilligers blijven zich de komende 5 jaar met passie en goesting inzetten. We dagen de VGC uit hetzelfde te doen.
De Federatie

Volg ons ook op sociale media. #brusselbindt #sociaal-cultureel #prikkelt.