Corona & cultuur: Wat zijn de huidige maatregelen? (Update 27 november 2021)

In dit artikel vertellen we meer over de actueel geldende coronamaatregelen.

Op 26 november 2021 kondigde het overlegcomité opnieuw een aantal verstrengingen aan van de coronamaatregelen. Deze zijn van toepassing vanaf 27 (29) november 2021. Het nieuwe KB van 27/11 werd ondertussen gepubliceerd. Het Basisprotocol Cultuur zal nog aangepast worden. Weet dat de deelgewesten bovenop deze federale maatregelen nog extra maatregelen kunnen invoeren. Zo wordt het gebruik van CST vastgelegd door de deelstaten in een decreet/ordonnantie.
Ook lokale overheden (gemeenten, steden, provincies) kunnen extra maatregelen goedkeuren.

Hoe zien de coronaregels eruit voor activiteiten vanaf 27-29/11?

Private bijeenkomsten

 • Private bijeenkomsten BINNEN zijn niet toegelaten (tot 19/12). Een private bijeenkomst is “een bijeenkomst waarbij een organisator voorafgaand aan de start van de bijeenkomst door middel van individuele uitnodigingen de toegang beperkt tot een welomschreven met de organisator verbonden doelgroep die duidelijk te onderscheiden valt van het grote publiek”.
Er zijn beperkte uitzonderingen hierop (naast huwelijken en begrafenissen): - Private bijeenkomsten thuis (Het Comité moedigt het gebruik van zelftesten sterk aan wanneer gasten worden ontvangen in de private woonst.) - Private bijeenkomsten in een klein toeristisch logie voor maximaal 15 personen
 • Private bijeenkomsten BUITEN mogen.

De interpretatie die de Vlaamse overheid gisteren op de website zette (nl. dat 'activiteiten in georganiseerd verband hier niet onder vallen') is er, nu het KB is gepubliceerd, dus niet meer. Vandaag is dit vervangen door: “Er wordt gevraagd om – in het licht van de ernstige epidemiologische toestand in Vlaanderen – de georganiseerde activiteiten binnen (workshops, repetities, bestuursactiviteiten, ...) stil te leggen tot 19 december.”


(deze passage staat dus on hold)
Voor activiteiten in georganiseerd verband (repetities, workshops, meetings, georganiseerde activiteiten voor eigen leden) tot 50p binnen/100p buiten is er geen mondmaskerplicht, tenzij deze doorgaan in besloten of publiek toegankelijke ruimtes van:
 • culturele, feestelijke, sportieve en evenementensector, bedrijven, de overheid.
 • openbaar vervoer
 • inrichtingen en plaatsen met horeca-activiteiten (voor wie niet zit, eet of drinkt)
 • publieke gebouwen
 • bibliotheken, speleotheken en mediatheken
 • fitnesscentra
 • gebouwen voor erediensten
De plaats waar de activiteit doorgaat, bepaalt dus of er een mondmasker moet worden gedragen. Dit betekent dat bijv. bij een vormingsactiviteit in een besloten ruimte van een cultureel centrum of een ledenactiviteit in een parochiezaal, enz. de mondmaskerplicht geldt, zolang de activiteit niet gestart is. !! In de laatste versie van het basisprotocol Cultuur werd volgende passage toegevoegd; "In besloten en publieke ruimtes van instellingen die behoren tot de culturele, creatieve en evenementensector geldt een mondmaskerplicht. Zorg dus in deze instellingen dat de private bijeenkomst ten allen tijde gescheiden blijft van publiek. Het mondmasker kan dus pas worden afgezet eens de private activiteit start. (bvb workshop of meeting in een voor publiek niet-toegankelijke zaal)" Uitzondering: Indien de aard van de activiteit niet toelaat dat er mondmaskers worden gedragen, vervalt de mondmaskerplicht. Dit is o.a. het geval bij koor-, theater-, orkest- en dansrepetities, sportactiviteiten, enz. (de aard van de activiteit gaat voor de locatie). Indien meer dan 50p binnen/100p buiten is er de combinatie mondmaskerplicht en CST. Voor private bijeenkomsten kan CST niet gebruikt worden , indien minder dan 50p.


Evenementen

Vanaf 29/11 mogen:
 • Publieke evenementen (culturele en andere voorstellingen, sporttrainingen en congressen) binnen: alleen voor een zittend publiek van max. 50p. (medewerkers en organisatoren niet meegeteld), conform de regels van CST plus mondmasker.
 • Publieke evenementen buiten (met inbegrip van kerstmarkten en winterdorpen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen), voor een zittend of staand publiek van max.100 personen (medewerkers en organisatoren niet meegeteld). De organisator neemt de passende maatregelen zodat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elk gezelschap.
Voor publieksevenementen is er steeds een mondmaskerplicht zowel indoor als outdoor en ongeacht de grootte van het evenement.
Indien meer dan 50p binnen/100p buiten is er de combinatie mondmaskerplicht en CST.
Indien er bij evenementen minder dan 50p binnen/100 p. buiten zijn mag CST ook gebruikt worden, op voorwaarde dat het publiek op voorhand wordt geïnformeerd. Medewerkers en personeelsleden worden niet meegeteld voor het bepalen van de aantallen.
Er is dus een verplichte combinatie CST en mondmasker voor:
- private bijeenkomsten en publieksevenementen vanaf 50 personen binnen / 100 buiten
- schouwburgen, concertzalen, culturele centra en multifunctionele zalen voor culturele activiteiten, horeca (incl. privé-bijeenkomsten die er plaats vinden), cinema’s, musea en indoor pretparken
Horeca-activiteiten: Vanaf 27/11 is het sluitingsuur voor de horeca 23u. Aan tafel mag je max. met 6 personen zitten. In professionele horeca-inrichtingen is het gebruik van het CST en mondmaskers verplicht. Enkel wie zit moet geen mondmasker dragen. Voor wie eten of drinken nuttigt in andere zaken mag het mondmasker afzetten als hij eet of drinkt (kortstondige consumptie). Er zijn dus geen verplichtingen voor niet professionele horeca beperkt tot deelnemers. Voor publieksactiviteiten dienen de regels van het horecaprotocol opgevolgd te worden. Blijvende aandacht is ook vereist voor afstand houden (1,5m), goede ventilatie, hygiene-maatregelen, enz.
Tevens moet je de deelnemers vooraf informeren over de geldende maatregelen bij je activiteit. Ook het hebben van een COVID-coördinator (iemand die op de hoogte is van de geldende maatregelen en aanspreekpunt is) en een draaiboek blijft nuttig!

CO2-meter?

 • Er zijn ook verstrengingen voor het gebruik van CO2-meters. Voortaan is het gebruik ervan ook verplicht in besloten ruimten waar een evenement met een publiek vanaf 50 personen doorgaat.
 • De regelgeving wijst duidelijk naar de infrastructuur (niet naar activiteiten). Wanneer een vergadering, vorming of repetitie doorgaat in een infrastructuur die behoort tot de evenementensector, dan kan dit best voorzien worden. (bijv. een harmonie repeteert in een concertzaal. Dan dient daar een CO2-meter aanwezig te zijn.)​
 • Een CO2-meter is wel verplicht in de horeca, in alle kleedkamers van sportclubs in Vlaanderen en in de evenementensector (in besloten ruimten).​
 • Een CO2-meter geeft aan of de lucht in je lokaal nog OK is en kan dus een nuttig instrument zijn.​
  De gebruikte grenswaarden zijn: ​ - tot 900/ppm (lucht is ok) - tussen 900/ppm en 1200/ppm (dringend lucht verversen, aantal dlns.verminderen) - boven 1200/ppm
  • Het belangrijkste is dus de luchtventilatie! Regelmatig verluchten is noodzakelijk (of minder deelnemers in een kleine ruimte)!​
  • Als je een CO2-meter koopt is het belangrijk is dat je een degelijk toestel kiest (er is veel rommel op de markt). Scwitch heeft dit onderzocht en biedt je de kans om via een samenkoop een degelijk en goedkoper toestel te koepen. De samenaankoop CO2 meters van Scwitch loopt nog tot 31 december. ​


  Telewerk

  Telethuiswerk is opnieuw verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personen bij hen werkzaam, tenzij dat onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. Indien telethuiswerk niet kan, moet je de nodige maatregelen nemen om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen (afstand van 1,5 meter tussen elke persoon) en het verplicht dragen van het masker. Aan personeelsleden die niet kunnen telethuiswerken moet je een attest (of elk ander bewijsstuk) bezorgen dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt. Terugkeermomenten voor werknemers kunnen:
  • tot 19/12: 1 dag/week per persoon - voor max. 20% van de werknemers
  • vanaf 20/12: 2 dagen/week per persoon voor max. 40% van het personeel
  • Indien er minder dan 10 personeelsleden zijn kunnen er max. 5 tegelijk op het werk zijn
  Terugkeermomenten kunnen onder bepaalde voorwaarden. Het kan indien het doel is het psychosociaal welzijn en de teamgeest te bevorderen. Maar men kan werknemers niet verplichten om terug te komen, personeel moet vooraf geïnformeerd worden over de maatregelen en verplaatsing met openbaar vervoer tijdens piekuren of via carpooling moet vermeden worden. Werkgevers bezorgen de personen, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie, die niet kunnen telethuiswerken een attest of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de arbeidsplaats bevestigt. Aangifte thuiswerk Als werkgever moet je een maandelijks elektronisch telewerkregister bijhouden dat ter beschikking gesteld wordt via het portaal van de sociale zekerheid (moet de eerste keer ingevuld worden ten laatste op 30/11). Vanaf 2022 moet dit telkens ten laatste de 6de kalenderdag van de maand worden doorgestuurd.

  Degene die de aangifte wil verrichten moet zich aanmelden met zijn e-ID, Itsme of de andere technische mogelijkheden die door het toegangssysteem CSAM worden aangeboden.
  De RSZ heeft de volgende gegevens nodig:
  • Het aantal personen dat aan de slag is bij de onderneming.
  • Het aantal personen dat bij de onderneming werkt in een functie die niet telewerkbaar is.
  (Met niet-telewerkbare functie wordt bedoeld, elke functie die van nature ter plaatse moet uitgevoerd worden, bijvoorbeeld arbeiders, technische bedienden, onthaalpersoneel, keukenpersoneel, schoonmaakpersoneel, administratieve medewerkers die hun opdrachten niet van thuis kunnen verrichten, ambulante functies zoals inspecteurs, koeriers, thuiszorg...)
   Als er geen veranderingen zijn voor de volgende maanden, hoeft u geen nieuwe aangifte in te dienen.
   uitzondering: De verplichting om aangifte te doen op de site van de RSZ geldt niet waar minder dan 5 personen werkzaam zijn, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie. Over het gebruik van het CST bij medewerkers vindt je meer info op de site van de FOD WASO .

   Andere relevante maatregelen

   • Activiteiten met kinderen en jongeren: Onze collega's van De Ambrassade volgen deze regelgeving en het protocol jeugd van nabij op. Op hun website vind je steeds de meest correcte informatie, we verwijzen dus graag naar hen voor deze regelgeving.
   • Op de werkvloer wordt telewerk opnieuw verplicht (4 dagen/week tot 19/12, nadien 3 dagen/week). Indien telewerk niet kan moet je de werknemers goede informatie en instructies meegeven én de werkplaats op een coronaveilige manier inrichten. Gebruik hiervoor de Generieke gids om de verspreiding van Covid-19 op de werkvloer tegen te gaan.
   • Horeca: organisaties die een publieke/professionele horeca-activiteit hebben (bijv. een cafetaria) volgen de horecaregels.
   20200429 Stoelen

   Het basisprotocol cultuur

   Voor de brede culturele sector is er het basisprotocol Cultuur, waarin de geldende maatregelen voor cultuur staan. Dit geeft voor onze sectoren steeds de correcte terugvalsbasis voor het organiseren van activiteiten en evenementen. Dit basisprotocol is niet het enige document dat de veilige heropstart in de cultuursector regelt. De ministeriële besluiten, genomen door het Overlegcomité, KB's en de maatregelen die genomen zijn door de deelgewesten, provinciale en lokale overheden zijn hiërarchisch hoger in rang. Die bepalingen hebben dan ook voorrang op de bepalingen uit dit basisprotocol.

   Maatregelen rond de werkmethode van organisaties

   Om ervoor te zorgen dat jij als begeleider of deelnemer op een veilige manier je groepsactiviteiten kan hernemen, stelden Socius en De Federatie een coronagids op met algemene richtlijnen en veiligheidsprincipes voor organisaties en initiatiefnemers. Deze gids kwam tot stand in samenspraak met zowel sectororganisaties, -initiatiefnemers als virologen. Op de website www.coronagids.be kan je de coronagids downloaden. Daar vind je ook ander ondersteunend materiaal en andere relevante gidsen (toerisme, sport, welzijn, jeugd, professionele kunsten…). Zo zal je zelf concrete richtlijnen kunnen uitwerken voor je groepsactiviteiten om de verdere verspreiding van COVID-19 helpen tegengaan. Sommige amateurkunstenorganisaties stellen zelf een leidraad op voor de opstart van hun lokale groepen. Die leidraad zoomt specifiek in op de maatregelen voor hun discipline. Ook die leidraden kan je downloaden op de website www.coronagids.be.
   Kristien Vermeersch Neem contact op met Kristien