header handjes

Decreet Bovenlokale cultuurwerking krijgt grondige opfrisbeurt

Dossier: Decreet bovenlokale cultuurwerking

Op 26 mei 2023 keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van decreet over de bovenlokale cultuurwerking een eerste keer goed. De grootste nieuwigheden zijn: een laagdrempelige subsidielijn voor kleine bovenlokale projecten en extra opdrachten voor de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden bovenlokale cultuurwerking.

Herkenbare pijlers en nieuwe toevoegingen

Het huidige decreet dateert van 2018. Toen zag Vlaanderen, na het verdwijnen van de bevoegdheid cultuur bij de provincies, oplossingen in een ‘bovenlokaal’ cultuurbeleid. De focus lag van meet af aan op de ontwikkeling en verspreiding van cultuurprojecten. Bovendien kwam er een de bundeling van krachten tussen verschillende gemeenten en een nieuw steunpunt: OP/TIL. Deze 3 pijlers (projectsubsidie, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden -IGS’en- en een steunpunt) zijn nog altijd terug te vinden in het bijgewerkte decreet. Hier en daar met een welgekomen opfrisbeurt. IGS’en krijgen extra taken (= beoordeling van projectdossiers + toeleiding naar het culturele vrijetijdsaanbod) en de projectlijn grote, transversale cultuurprojecten werd gewijzigd. De details daarvan vind je hier. Daarnaast zijn er nog belangrijke extra nieuwigheden:
  • Projectsubsidies voor kleine, bovenlokale projecten van max. 1 jaar en max. 25.000 euro steun. Enkel voor organisaties in wiens regio een IGS actief is.
  • Optioneel: werkingssubsidies voor IGS’en die participatiedrempels in de vrije tijd willen wegwerken voor personen in armoede.
  • Subsidies aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie, en de Brusselse gemeenten en bibliotheken worden voortaan in dit decreet ondergebracht.
Belangrijk voor sociaal-cultureel werk en amateurkunsten is dus de komst van een laagdrempelige projectlijn en de wetenschap dat er allicht meer IGS’en bijkomen die nu zowel de focus cultuur hebben als, facultatief, vrijetijdsparticipatie.

Wordt vervolgd

Dit is de situatie zoals ze nu voorligt. Het voorontwerp van decreet kan nog wijzigen na adviezen en tussenkomsten in het Vlaams Parlement. Eind dit jaar moet de wetswijziging rond zijn. Alvast een overzicht van de beoogde subsidie-instrumenten en datum van aanvang:
Tabel Tekengebied 1

In afwachting van 2027 komt er voor kleine bovenlokale cultuurprojecten een tussentijds reglement waarvoor je al een eerste keer zou kunnen indienen in 2024!

Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke