header handjes

Nieuw beleidsplan De Federatie mikt op meer kippenvelmomenten

Miljoenen deelnemers en vrijwilligers die vorm geven aan artistieke of sociaal-culturele praktijken. We voelen het allemaal wel eens als we er middenin zitten: het hart dat een sprongetje maakt. Momenten waarin trots overheerst, je strijdbaarheid aangescherpt wordt, een gevoel van dankbaarheid je overvalt. In crisistijden des te meer. Maar je kan er in een crisis maar stáán als je permanent bouwt aan praktijken, aan een stevige vrijwilligers- en deel­ne­mersbasis, aan je missie en visie. Met een nieuw beleidsplan wil De Federatie de komende 4 jaar op velerlei fronten ijveren voor optimale (beleids)omstandigheden zodat sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties voor nog meer kippenvelmomenten kunnen zorgen.

Vernieuwde missie

Een fundamentele ommezwaai was niet aangewezen, maar de missie van De Federatie was wel toe aan actualisering. Zo maken negen landelijke amateurkunstenorganisaties sinds 2018 deel uit van De Federatie en staan ze nu dus ook centraal in de missie. Daarnaast is verbinden een bijkomend speerpunt. Vanuit het geloof dat iedereen wint bij het delen en samen opbouwen van kennis en expertise. Om de opdracht als sectorfederatie goed te doen, hanteren we 4 rollen als houvast voor onze dagelijkse werking. We zijn tegelijk kennisdeler, beleidsbeïnvloeder, ondersteuner en communicator.
De Federatie verbindt, informeert, betrekt, vertegenwoordigt, komt op voor en versterkt sociaal-cultureel werk en amateurkunsten. Want sociaal-cultureel werk en amateurkunsten maken de sa­menleving krachtiger
Missie De Federatie

11 ambities als rode draden

Illustratie beleidsplan bootje vierkant WEB

illustratie: Nena Peeters

Een beleidsplan bevat de obligate strategische en operationele doelstellingen. Wie zich daarin wil verdiepen, kan onderaan dit artikel het beleidsplan downloaden. Hier vatten we de belangrijkste nieuwigheden gebald samen in 11 ambities. Ze geven richting aan de werking van De Federatie voor de komende 4 jaar en krijgen concrete vertalingen in verschillende doelstellingen.

 1. Twee decreten, pal in het hart van onze opdracht, worden in 2022 herzien. Zowel het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk als het de­creet over de amateurkunsten krijgen een update. Bovendien wordt gesleuteld aan het decreet bovenlokaal cultuurwerk, het participatiedecreet, … en is de 'herijkings­oefening’ volop bezig. Veel ballen in de lucht.
 2. We bakenen duidelijker onze opdrachten en doelgroepen af en verwijzen door waar het kan. Als het niet kan, signaleren we hiaten of zetten we dit op de (politieke) agenda. Zo moeten organisaties beter weten bij wie ze waarvoor kunnen aankloppen.
 3. Overheden, steunpunten of sectorfederaties - binnen en buiten cultuur - zien ons als een evidente gesprekspartner als het over amateurkunsten gaat. We streven ernaar om evoluties en trends in het Vlaamse amateurkunstenlandschap in kaart te brengen en verkennen wie hierin nog bondgenoot kan zijn.
 4. Sociaal-cultureel initiatief en amateurkunsten vind je in alle steden en gemeenten. We kijken bewust meer richting lokaal en regionaal beleidsniveau waar zo'n slordige 14.000 lokale afdelingen (SCW) en 10.000 ankerpunten (AK) actief zijn. We zijn geen dienstverlener voor lokale actoren maar werken wel aan de zicht­baarheid van onze sectoren en wegen op de agenda waar nodig.
 5. Europese beslissingen laten ook in onze sectoren hun sporen na. We proberen op Europees beleidsniveau voornamelijk via partners het verschil te maken zodat onze sectoren hier de vruchten van plukken.
 6. In 2024 zijn het verkiezingen op lokaal, provinciaal, Vlaams, federaal én Europees niveau. We stellen alles in het werk om gehoord te worden als gewaardeerd referentiepunt. We anticiperen op de inhoudelijke weerslag van mogelijk politieke verschuivingen. Specifiek waken we permanent over het civiel perspectief van het sociaal-cultureel werk en over de unieke positie van amateurkunsten.
 7. We blijven een lans breken voor de unieke positie van het middenveld. Het middenveld als tegengewicht ten aanzien van overheden of commerciële spelers is goud waard en essentieel in een democratie.
 8. We halen communicatie naar de kern van onze werking. Er is grote vraag naar meer zichtbaarheid van de sectoren zelf en naar het 'coulissenwerk' van De Federatie. We maken meer werk van content­plan­ning, getuigenissen, toegankelijke taal, diversiteit in de beeldvorming en zetten onze eigen tussenkomsten dikker in de verf.
 9. Hoe kan diversiteit in alle denkbare aspecten van onze werking een plekje krijgen? Op maat van onze opdracht en ons type organisatie. De Federatie maakt werk van inherente reflexen en wil tot duurzame resultaten komen
 10. We houden onszelf een spiegel voor. Om de nabije, intense band met elk van onze leden te behouden, werken we extra aan efficiënte informatiedeling, heldere stand­puntbepaling en ruimte voor kruisbestuiving. We stemmen onze interne werking daarop af.
 11. Wijzigende contexten vergen flexibiliteit, ook inzake strategieën van beleidsbeïnvloeding. We bekijken kritisch wat goed werkt en wat beter kan.
Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart