header handjes

11 ambities in 4 jaar. Wat wil De Federatie (boven)lokaal betekenen?

De Federatie sociaal-cultureel werk en amateurkunsten heeft zopas een nieuwe beleidsnota klaar. Onze core-business blijft ijveren voor een optimaal regelgevend en financieel kader voor deze sectoren. Daarbij zijn we extra waakzaam hoe het lokale en regionale beleidsniveau hierin betrokken kan worden.

Onze missie

De Federatie verbindt, informeert, betrekt, vertegenwoordigt en versterkt sociaal-cultureel werk en amateurkunsten. Dat is in essentie de opdracht waar wij elke dag voor gaan, omdat we geloven in de kracht van deze sectoren in de brede samenleving.
Miljoenen deelnemers en vrijwilligers geven permanent vorm aan artistieke of sociaal-culturele praktijken. Zij verenigen, reiken oplossingen aan, gaan in dialoog of houden een spiegel voor, doorbreken waar nodig patronen, faciliteren leren, experimenteren of scherpen creativiteit en talenten aan.

Maak kennis met onze 185 leden. Samen met het team vormen wij ‘De Federatie’.

Je vindt ze in alle steden en gemeenten. Sociaal-cultureel werk telt makkelijk 14.000 lokale afdelingen en 10.000 amateurkunst-ankerpunten in heel het land. Zij vormen een sterk sociaal weefsel en brengen dynamiek in de vrije tijd.

11 ambities

We laten onze blik de komende 4 jaar daarom bewust meer richting lokaal en regionaal beleidsniveau glijden. Dit doen we door onze antennes op scherp te zetten en noden te detecteren. De Federatie werpt zich niet op als dienstverlener ten aanzien van lokale actoren, maar we willen sociaal-cultureel werk en amateurkunsten wel overal zichtbaar maken en wegen op de politieke agenda waar nodig. Onze nieuwsbrief bovenlokaal en de verkiezingen in 2024 lenen zich daartoe.
De Federatie kijkt daarbij altijd bewust door de bril van het middenveld. Amateurkunsten en sociaal-cultureel werk nemen hier een unieke positie in. Zij werken met burgers en maken eigen keuzes over met wie en op welke manier ze rond bepaalde thema’s werken. Soms samen met hun lokaal bestuur of regio (evenwichtige partnerships kunnen we alleen maar toejuichen), af en toe als luis in de pels als ze systeemverandering beogen.
Illustraties beleidsplan 2

illustratie: Nena Peeters

Hiermee zijn al 2 van onze 11 ambities benoemd. Benieuwd naar de overige? Ontdek ze hier.

Nergens afwezig

De Federatie streeft naar een zo breed en optimaal mogelijk speelveld voor haar huidige (maar ook mogelijk toekomstige) organisaties. De Federatie vormt een onmisbare schakel tussen diverse overheden en ‘landelijke’/regionale organisaties. We beluisteren elkaar, vormen standpunten en gaan in gesprek met beleidsmakers. Op Vlaams en federaal niveau zijn we al lang actief. Lokaal en bovenlokaal worden extra accenten. Vanuit signalen die we oppikken via lidorganisaties en samen met partners houden we voeling met deze beleidscontexten en schatten we mee de gevolgen in. In concreto denken we bijvoorbeeld aan:
  • Lokale noden capteren en signaleren op Vlaams niveau
  • Vlaamse tendensen detecteren en doorgeven tot op (boven)lokaal niveau
  • De meerwaarde van krachtige praktijken in de kijker zetten
  • Waar nodig (boven)lokaal aan agendasetting doen
  • Streven naar optimale omkadering op elk beleidsniveau
  • Krachtigere coalities aangaan met partnerorganisaties
  • De regiovorming in de gaten houden en inspelen op deze veranderingen
  • Onze sectoren verhouden tot intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
  • Bovenlokaal (burger)initiatief betrekken in ons verhaal
  • ...
Werk aan de winkel. We hebben er alvast veel goesting in.

Getriggerd door deze aanpak? Flitsende ideeën die je met ons wil aftoetsen? Stuur ons een mailtje en we gaan verder in gesprek.

Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke