header handjes

Reiswetgeving: meer duidelijkheid over de guidelines

Dossier: Zakelijk en financieel

Eind vorig jaar keurde het federale parlement de wet goed met betrekking tot de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. Deze wet gaat in op 1 juli 2018. Contracten afgesloten vanaf 1 juli dienen dus in overeenstemming te zijn met de nieuwe wetgeving. De laatste maanden heerste er echter wat ongerustheid bij verschillende sociaal-culturele organisaties wegens het onduidelijke toepassingsgebied van de wet. Het kabinet van minister Peeters zorgde, in overleg met De Federatie, voor meer duidelijkheid.

Wenselijke aanpassingen beloofd

Omdat de goedgekeurde wet nog steeds zeer veel interpretatieruimte liet, werden er op basis van de input van vertegenwoordigers uit het socio-cultureel middenveld guidelines opgesteld. Deze dienen vooral om de interpretatie van de drie uitsluitingsvoorwaarden (zonder winstoogmerk, incidenteel karakter en de beperkte groep) te verduidelijken. Begin mei werden deze guidelines vervolgens gepubliceerd. Hoewel guidelines geen juridische impact hebben, helpen ze bij de inschatting of je al dan niet onder het toepassingsgebied van de wet valt. Vooral de invulling van het begrip ‘beperkte groep’ veroorzaakte veel verwarring. De verwijzing naar lidmaatschap in de guidelines zorgde voor een te enge en moeilijk hanteerbare invulling van het begrip beperkte groep.  In overleg met het kabinet van minister Peeters en de administratie van de FOD Economie werd hierop besloten om beperkte groep eerder te enten op de doelgroep die een organisatie wil bereiken. Daarnaast zal ook het begrip ‘professioneel’ een prominentere plaats krijgen in de guidelines, aangezien dit de eerste toetssteen is voor organisaties om na te gaan of ze al dan niet onder de wet vallen. Deze aanpassingen zullen ertoe bijdragen om de verwarring over de toepassing van de wet te beperken. De Federatie waardeert de inspanningen vanuit het kabinet van minister Peeters om, op de valreep, mee voor meer duidelijkheid te zorgen.
Reiswetgeving