header handjes

Schitterend. Nieuw subsidiereglement kleinschalige bovenlokale cultuurprojecten

Vanaf 1 maart 2024 zullen verenigingen een subsidieaanvraag voor ‘kleine’ bovenlokale projecten kunnen indienen. Voor een bedrag van maximum 25.000 euro en een duurtijd van hoogstens 1 jaar. Daarmee komt Vlaams minister van Cultuur Jambon tegemoet aan onze vraag om een ‘light-line’ te installeren.

Eindelijk water bij de wijn

De nieuwe subsidielijn komt er na evaluatie van de ingediende en goedgekeurde projecten afgelopen drie jaar. Daaruit blijkt dat de drempel voor kleinere, vaak niet-professionele spelers hoog ligt en het aantal goedgekeurde kleinschalige projecten beperkt bleef. Iets waar De Federatie al geruime tijd op hamerde. Daarom besliste minister Jambon een tijdelijk en experimenteel subsidiereglement in het leven te roepen dat van kracht zal zijn van 2024 tot en met 2026.

Weinig poespas. Verbinding en samenwerking staan centraal

Naast gemeentebesturen (die deel willen uitmaken van een -nieuwe- IGS bovenlokale cultuurwerking) en AGB’s wil het tijdelijk reglement ook vrijwilligers van kleinere vzw’s aanmoedigen om samen te werken, over gemeentegrenzen en sectoren heen. De overheid voorziet twee keer per jaar een subsidieronde met als deadline 1 maart of 1 september voor een project dat maximaal 1 jaar duurt en hoogstens 75.000 euro kost. Het toegekende subsidiebedrag wordt geplafonneerd op 25.000 euro. Voor deze kleine bovenlokale cultuurprojecten haalt de minister de lat duidelijk naar beneden. Er is geen sprake meer van functieduo’s of beleidsprioriteiten waaraan het project moet voldoen. Het bovenlokaal karakter en het belang van de samenwerking primeren. Net als de kwaliteit van het inhoudelijk concept en de financiële haalbaarheid. Verder dient de aanvrager vernieuwende elementen in het project te omschrijven die duidelijk de reguliere werking overstijgen. Ook fijn is de procedurele souplesse. Wanneer het toegekende subsidie niet meer dan 15.000 euro bedraagt, keert de overheid het bedrag ineens volledig uit. Binnen de 2 maand weten aanvragers al of ze een toelage ontvangen. Na afloop krijgen ze 3 maand tijd voor hun verantwoordingsdossier, iets langer dan we tot nu toe gewoon zijn. Het Departement Cultuur maakte intussen meer details over de aanvraagprocedure bekend via de website.
Steunpunt OP/TIL helpt je op weg om te weten of je aanvraag in aanmerking komt en bij welk reglement je projectidee het beste past. Via VRAAG/RAAK kan je wekelijks advies inwinnen. Maar er zijn nog opties. NIEUW zijn de digitale webinars. Dat overzicht en inschrijflink vind je hier. OP/TIL legt je dan de voorwaarden uit van het nieuwe reglement.

Tijdelijk. En nadien?

Het Bovenlokaal Cultuurdecreet wordt/werd geoptimaliseerd. De aandacht voor kleinschalige projecten zal hierin uitdrukkelijk een plaats krijgen door een projectlijn ‘kleinschalige bovenlokale cultuurprojecten’ te introduceren, naast die voor grote, transversale projecten zoals we die vandaag min of meer kennen. Maar aangezien het bijgewerkte decreet pas in werking treedt vanaf 2027 is dit een welgekomen overgangsmaatregel. Intussen kunnen ook ‘grotere spelers’ onder dezelfde voorwaarden als vandaag blijven indienen op de gekende projectlijn bovenlokale cultuurprojecten.
2019 Cultuur Bovenlokaal Workshop01 def WEB 11

Nu al plannen voor een ambitieuzer en grootschaliger bovenlokaal project? De eerst volgende deadline is 15 november 2023.

Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke