header handjes

Vrijwilligerswet wordt uitgehold

Dossier: Vrijwilligerswerk

Met het goedkeuren van de vrijwilligerswet engageerde de ministerraad zich om na het zomerreces het plafond van de kostenvergoedingen voor sportvrijwilligers, nacht- en dagoppassen en niet-dringend liggend ziekenvervoer op te trekken. Voor nacht- en dagoppassen en niet-dringend liggend ziekenvervoer betekent het jaarplafond van 1.334 euro dat ze hun engagement maar beperkt kunnen uitvoeren, geeft de bevoegde minister aan. Het optrekken van het plafond voor die activiteiten zal daar volgens de ministerraad verandering in brengen.

Koninklijk besluit

Via een koninklijk besluit kan men het jaarlijks kostenplafond optrekken voor bepaalde categorieën van vrijwilligers. Momenteel ligt er een ontwerp van koninklijk besluit voor waarin voor de 3 bovenstaande categorieën het jaarlijks kostenplafond gevoelig wordt opgetrokken.

Hoge Raad voor Vrijwilligers geen voorstander

Onder meer de Hoge Raad voor Vrijwilligers heeft zich in het verleden echter steeds negatief uitgesproken over een verhoging van de bij de wet voorziene maximumbedragen van de forfaitaire vergoedingen per dag en per jaar. Zo staat er in het advies dat werd opgemaakt naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de vrijwilligerswet dat inzet en kosteloosheid de essentie vormen en kenmerkend zijn voor vrijwilligerswerk.  De Hoge Raad geeft ook aan dat de vergoedingen voor vrijwilligerswerk dienen om de door de vrijwilliger gemaakte kosten te dekken, maar dat zij niet mogen dienen om de aan vrijwilligerswerk bestede tijd te vergoeden. Daarnaast zou een verhoging van de maximumbedragen ook kunnen leiden tot meer discriminatie tussen organisaties die het zich kunnen veroorloven om vergoedingen te betalen en organisaties die dit niet kunnen.

Verenigingswerk

Onder meer op vraag van de sportsector, werd onlangs een specifiek statuut (verenigingswerk) in het leven geroepen om een oplossing te bieden voor de grijze zone tussen vrijwilligerswerk en reguliere arbeid. Als dit statuut niet geschikt blijkt, moet dit statuut herbekeken en eventueel gewijzigd worden. Het onbezoldigde karakter van het vrijwilligerswerk moet echter gevrijwaard blijven. Een verhoging van het plafond voor kostenvergoedingen voor bepaalde sectoren ondergraaft dan ook de initiële bedoeling van de vrijwilligerswet.