header handjes

Wat vertelt het regeerakkoord over bovenlokaal cultuurwerk?

Bovenlokaal is het nieuwe normaal. Een trendy business met wortels in het ‘bovenlokaal cultuurdecreet’. Benieuwd wat dit komende jaren in het cultuurlandschap teweeg brengt… En benieuwd naar wat de onderhandelaars hierover in het Vlaams regeerakkoord schreven! 

Jambon & co over het bovenlokale

Laat ons beginnen met een letterlijk citaat (p. 172): “Het decreet bovenlokale cultuurwerking is sinds 1 januari 2019 van kracht. We leggen bij de beoordeling van aanvragen sterk het accent op het transversale aspect. We blijven samenwerking tussen organisaties en lokale besturen en/of intergemeentelijke samenwerkingen hierin aanmoedigen. We monitoren en evalueren de eerste uitrol van dit decreet op het terrein en passen desgevallend aan.”

Een half jaar na de interne staatshervorming waarbij de bevoegdheid cultuur van de provincies werd overgeheveld naar het Vlaamse niveau, werd het nieuwe Decreet Bovenlokaal Cultuurwerk gelanceerd. Dit omvat 3 pijlers: projectsubsidies, mogelijkheid tot intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en een steunpunt bovenlokaal cultuurwerk. 

We evalueren de eerste uitrol van het bovenlokale decreet cultuurwerk op het terrein.
Vlaams Regeerakkoord 2019 - 2024

Ook SCW a.u.b.!

Onze berichtgeving over de eerste ronde projectsubsidies, kon je al lezen in het artikel: minder dan 1 op 4 haalt de eindmeet'. Fijn dat cultuurcentra, bibliotheken en professionele kunsten vlot de weg vinden naar deze projectlijn, maar we hopen vurig dat ook verenigingen, amateurkunstenaars, bottum-upinitiatieven met ambitie, vrijwilligers en society designers uit het sociaal-cultureel volwassenenwerk hier hun plek in kunnen vinden, of meegenomen worden als partner in projecten van gemeentelijke instellingen. 

Skater

Regisseursrol van IGS'en ten volle benutten

Wat de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS’en) betreft: zij krijgen de opdracht om ‘regionaal’ cultuurwerk te ontwikkelen, in stand te houden en te verspreiden i.s.m. andere relevante actoren in het veld. Deze cultuurregisseurs krijgen hiervoor zes jaar lang maximum 100.000 euro per jaar. De (boven)lokale benadering biedt zeker kansen om de sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten zichtbaarder op de agenda te zetten, het intergemeentelijk beleid beter af te stemmen en ook bruggen te slaan naar bv. cultuurcentra of het deeltijds kunstonderwijs.

Ook het samenspel met de Vormingpluscentra, die een werking ontplooien rond leren, participeren, maatschappelijk belang, kritische rol enz. biedt opportuniteiten tot meer slagkracht. Het zijn stevige netwerkers, over thematische grenzen heen. Nauw contact tussen Vormingplussen en IGS kan win-wins opleveren. 

Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke