header handjes

2024: nieuw decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk

In het Vlaams regeerakkoord (2019) plande de Vlaamse Regering een 'optimalisatie' van het decreet van 7 juli 2017. Dit nieuwe decreet werd definitief gestemd in 2023 en gaat in voege op 1 april 2024.

Waarom een nieuw decreet?

In de vorige legislatuur (2014-2019) kwam er onder leiding van minister Gatz een nagelnieuw sociaal-cultureel decreet. Dat omvatte nieuwe uitgangspunten, nieuwe kaders en criteria en was een trendbreuk in vergelijking met het vorige decreet, dat dateerde van 2003. Dat decreet werd goedgekeurd op 7 juli 2017. Sociaal-culturele organisaties die een subsidie wilden, dienden eind 2019 een beleidsplan in op basis van dat nieuwe decreet. Begin 2021 konden degenen die goedgekeurd werden, starten met de uitvoering van dit beleidsplan. Die periode loopt nog tot eind 2025. Tegen eind 2024 moeten sociaal-culturele organisaties die een subsidie ambiëren, een beleidsplan indienen op basis van het opnieuw vernieuwde decreet. Waarom wilde deze Vlaamse Regering dit nog kakelverse decreet opnieuw aanpassen? In de Memorie van Toelichting lezen we drie redenen:
  • Eerste bedoeling is om het decreet in lijn te brengen met de in het regeerakkoord geformuleerde ambities van de Vlaamse Regering om segregatie in de samenleving tegen te gaan, organisaties te weren die louter terugplooien op etnisch-culturele afkomst, en om de autonome beslissingsbevoegdheid betreffende de bepaling van de subsidiebedragen bij de Vlaamse Regering te laten berusten.
  • Een tweede reden heeft te maken met de optimalisatie van de kwaliteitsbeoordeling na de evaluatie van de visitatieronde van 2018 en de beoordelingsronde van 2020, met als doel een reductie van de dossierlast voor externe experten en een optimalisatie van het beoordelingskader met het oog op transparantie en conceptuele klaarheid.
  • Ten derde wordt het decreet in lijn gebracht met de andere sectorale cultuurdecreten, zoals voor de kunsten, de erfgoedsector, de amateurkunsten, … in het kader van een grote herijkingsoefening. De terminologie, de vormelijke aspecten en de generieke bepalingen en procedures binnen het decreet zijn dus het resultaat van deze harmoniseringsoefening binnen het beleidsveld Cultuur. Opzet is de verschillende reglementen en decreten, die door hun historische context allemaal verschillen, met elkaar te harmoniseren wat betreft structuur, procedures en definities, en dit zowel in de opmaak van het decreet als in de uitvoering ervan. Bovendien is van de gelegenheid gebruikgemaakt om de decreten transparanter en beknopter op te bouwen. Het decreet legt de grote lijnen vast en verschuift de concrete regelingen naar het uitvoeringsbesluit. Dit besluit kan in de toekomst soepeler aangepast worden door de Vlaamse Regering zelf. Zo kan het geoptimaliseerd worden op basis van evaluaties , zonder voorlegging aan het Vlaams Parlement.

Totstandkoming

De Federatie had en heeft heel wat vragen bij een aantal van de hierboven vermeldde redenen. Tegelijk bood het nieuwe decreet kansen om een aantal pijnpunten in het decreet van 2017 recht te zetten of beter te kaderen. In dit dossier vind je alles wat De Federatie deed bij de totstandkoming van het nieuwe decreet.