header handjes

GDPR in de Commissie Cultuur: DIY?

De datum om in orde te zijn met de nieuwe Europese verordening inzake gegevensbescherming nadert met rasse schreden. Op 25 mei is het immers zover. Organisaties kunnen voor informatie vooral terecht bij bovenbouworganisaties uit de sector of bij Scwitch. De meeste organisaties zijn dan ook volop bezig met zich in regel te stellen met de GDPR. Bij het departement CJM daarentegen blijft het over de GDPR verbazingwekkend stil, zo stelden Karin Brouwers (CD&V) en Katia Segers (sp.a) in het Vlaams Parlement vast. 

Welke ondersteuning kunnen we nog verwachten van Cultuur?

Zes maanden geleden, in oktober 2017, vroeg Karin Brouwers (CD&V)  al aan minister Gatz wat volgens hem de  effecten zijn van de GDPR op de cultuur-, jeugd-, en mediasector en op welke wijze het departement CJM, organisaties kan of wil ondersteunen bij de implementatie van de nieuwe regelgeving. Minister Gatz engageerde zich toen om “met het departement te bekijken hoe er minstens een algemene informatie en correcte dienstverlening kan gebeuren, niet om het zomaar zonder meer door te spelen naar anderen, maar met een correcte doorverwijzing en een correcte checklist van wat er allemaal moet gebeuren. Op 15 maart 2018 stond de GDPR  opnieuw op de agenda van de Commissie Cultuur. Karin Brouwers vroeg een stand van zaken: “Hoe heeft uw departement uitvoering gegeven aan uw belofte om de cultuur-, jeugd- en mediasector te ondersteunen bij de implementatie van de AVG? Het is de minister niet ontgaan dat de sector zelf al heel wat initiatieven heeft opgezet ter ondersteuning van organisaties. Hij verwijst daarbij naar de informatieverspreiding en het aanreiken van tools door diverse bovenbouworganisaties en Scwitch. De minister vindt bijkomende communicatie-initiatieven vanuit het departement CJM dus niet meer nodig maar wel het aanbieden van informatieverstrekking op maat.  Verder verwijst hij ook naar de informatie- en adviesopdracht van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Die zit echter tot over de oren in het werk, zodat zeker de sociaal-culturele sector momenteel geen topprioriteit is. Wat het ‘aanbieden van informatieverstrekking op maat’ door het departement CJM betreft, hopen Karin Brouwers en Katia Segers (sp.a)  ”dat indien bepaalde sectoren of verenigingen echt voor een heel moeilijk probleem staan, ze ergens terecht kunnen. Hopelijk zal er ook op het departement een soort verantwoordelijke worden aangeduid, of als die er al is, dat daarover duidelijk gecommuniceerd wordt.” Beide dames vragen om een duidelijk aanwijsbare ambtenaar, een aanspreekpunt die over de GDPR inlichtingen kan geven, individuele maatbegeleiding kan opnemen of concrete problemen kan helpen oplossen. Minister Gatz repliceert dat er “vanuit het departement wordt bekeken hoe men aan het werkveld beter kan meedelen welke personen dat kunnen zijn en welk soort dienstverlening zij, weliswaar in samenwerking met de GBA, aan het werkveld kunnen verstrekken.” Katia Segers informeert of de minister Scwitch daarvoor dan een opdracht zal geven, maar een antwoord bleef uit…

Ook de overheid moet volgen

Minister Homans lanceerde het voorontwerp van decreet houdende de aanpassing van allerlei decreten aan de AVG. Het gaat vooral om heel technische aanpassingen. De SARC wijst in haar advies op dit voorontwerp op de ‘niet te onderschatten impact die de AVG heeft op tal van organisaties in cultuur, jeugd, sport en media.’  “De bijkomende planlast voor de organisaties moet tot een absoluut minimum beperkt zijn. Indien er toch bijkomende lasten volgen uit vragen vanwege de overheid, moet die laatste voorzien in een heldere, gecoördineerde omkadering, duidelijke informatie en gepaste ondersteuning voor de sectoren. Dit betekent ook een inschatting maken en toelichten van de gevolgen van het beheren van bepaalde gegevens, zoals rijksregisternummers. Het kan niet de bedoeling zijn aan de organisaties te vragen om bijkomende persoonsgegevens op te vragen en te delen zonder duidelijke meerwaarde. Bovendien moet de overheid zelf ook strikt volgens de AVG handelen wanneer zij gegevens verwerkt die door de organisaties werden aangeleverd.” Katia Segers stelt de vraag of er een plan is voor het opstellen van een algemeen privacybeleid en voor het uitwerken van privacyclausules voor de Vlaamse overheid? Volgens minister Gatz is “een extra aandachtspunt dat de actoren (organisaties) in hun communicatie duidelijk zullen moeten meedelen dat zij hun gegevens doorgeven aan de Vlaamse overheid. Het departement Cultuur, Jeugd en Media zal de datastromen die worden gevraagd door de Vlaamse overheid aan de actoren screenen en opnieuw nagaan of de opvraging van deze gegevens noodzakelijk is voor de overheid. Men zal met andere woorden een evenwicht zoeken tussen de juridische verplichting van de richtlijn en een bepaalde pragmatiek.” Als één en ander onduidelijk is i.v.m. de GDPR neem dan contact op met Scwitch. 
Kristien Vermeersch Neem contact op met Kristien