header handjes

6 doelstellingen voor ons beleidsplan

Eind april 2022 keurde de Algemene Vergadering onze toekomstambities goed. Vier inhoudelijke doelstellingen en twee zakelijke, geven tot 2025 de marsrichting aan.

1. Een optimaal regelgevend en financieel kader voor sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties is maximaal nagestreefd op elk beleidsniveau

OD 1.1
De Vlaamse overheid heeft in De Federatie een dynamische en deskundige gesprekspartner voor de decreten sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten gevonden.

OD 1.2
Vlaamse dossiers en regelgeving, relevant voor SCW en AK, zijn op maat van onze sectoren.

OD 1.3
Federale beleidsthema’s, relevant voor SCW en AK, zijn op maat van onze sectoren.

OD 1.4
In dialoog zijn stimulerende kaders voor het Brussels sociaal-cultureel werk ontwikkeld.

OD 1.5
Lokale noden zijn via lidorganisaties gedetecteerd en worden in samenwerking met relevante actoren ondervangen.

OD 1.6
Bovenlokale en regionale evoluties zijn nauwgezet opgevolgd in functie van de werking en de keuzes van onze lidorganisaties.

OD 1.7
De belangen van SCW en AK zijn op het Europese beleidsniveau systematisch ingebracht door strategische partners, waaronder de Vlaamse overheid.

OD 1.8 Nieuwe beleidsbeïnvloedingsstrategieën zijn verkend, ontwikkeld en toegepast.

2. Sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties zijn collectief en op maat ondersteund zodat ze zakelijk en wettelijk in orde zijn, verder kunnen ontwikkelen en hun blikveld verruimen

OD 2.1
Sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties zijn ondersteund doorheen de procedures van de decreten.

OD 2.2
Sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties zijn individueel en/of collectief geïnformeerd, geadviseerd en geactiveerd over relevante richtlijnen, (project)regel- en wetgevingen.

OD 2.3
Sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties zijn in staat gesteld om hun zakelijke en budgettaire mogelijkheden verder te verkennen en te optimaliseren.

OD 2.4
Evoluties en trends in het Vlaamse amateurkunstenlandschap zijn ontsloten.

OD 2.5
Brusselse SCW-organisaties zijn ondersteund bij de verplichtingen van de verordening en overige initiatieven die hun werking ten goede komen.

OD 2.6
Particuliere bovenlokale initiatieven en potentiële instromers op het decreet SCW zijn gedetecteerd en ondersteund met het oog op ontwikkeling en/of erkenning.

OD 2.7
Organisatienoden zijn opgevangen, in kaart gebracht en opgenomen in het (ondersteunings)aanbod van De Federatie of andere partnerorganisaties.

3. Sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties zijn verbonden in en met De Federatie en bundelen krachten met het oog op efficiënte kennisdeling en heldere standpuntbepaling

OD 3.1
Wederzijdse en permanente kennisdeling en - ontwikkeling hebben bijgedragen tot versterking van de organisaties en onze sectoren.

OD 3.2
Het community-gevoel tussen alle leden onderling is aangescherpt waardoor kruisbestuiving, verbinding en frontvorming sneller hun weg hebben gevonden.

OD 3.3
Het proces van standpuntbepaling is door iedereen gedragen en transparant.

OD 3.4
De structuur van De Federatie is geoptimaliseerd met het oog op nabijheid, efficiënte kennisdeling, onderlinge kruisbestuiving en heldere standpuntbepaling.

4. Het belang en de kracht van sociaal-cultureel werk en amateurkunsten zijn beleidsmatig verzilverd door onze deskundige meerwaarde in welgemikte vernetwerking

OD 4.1
Als deel van een breed middenveldnetwerk is De Federatie vertegenwoordiger van de sociaal-culturele sector.

OD 4.2
De Federatie is het aanspreekpunt voor en vertegenwoordiger van de amateurkunstensector in het brede netwerk van overheden, steunpunten, sectororganisaties van binnen en buiten cultuur.

OD 4.3
De krachten met collega-belangenbehartigers uit de cultuursector zijn strategisch gebundeld om maximale impact te verwerven.

OD 4.4
De Federatie positioneert zich als een unieke actor in de bovenbouw.

OD 4.5
Sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties weten waarvoor ze bij welke speler uit de bovenbouw terechtkunnen.

OD 4.6
In samenwerking met partnerorganisaties is een uitgekiende strategie richting verkiezingen 2024 ontwikkeld.

OD 4.7
Input is gegeven aan en verzameld in academische middens en/of opleidingsinstellingen.

5. Een solide communicatiebeleid is ontwikkeld in functie van het realiseren van de strategische doelstellingen in het algemeen en het verhogen van de zichtbaarheid van de sectoren in het bijzonder

ZD 1.1
Een duidelijke doelgroepen- en kanalenstrategie is gehanteerd en geconcretiseerd in een communicatieplan en in rollende contentplannen.

ZD 1.2
Een duidelijke persstrategie is gehanteerd. Dit is een onderdeel van de kanalenstrategie en wordt geïntegreerd in de rollende contentplannen.

ZD 1.3
Lidorganisaties zijn geactiveerd om informatie en gedeelde standpunten mee uit te dragen.

ZD 1.4
Verscheidene communicatiekanalen zijn gehanteerd in functie van optimale kennisdeling en uitwisseling tussen lidorganisaties onderling (en met partners en beleidsmakers)

ZD 1.5
Een eenduidige, voor de sectoren herkenbare, stijl/“look & feel” is ontwikkeld.

ZD 1.6
Communicatie-initiatieven die bijdragen aan de verhoging van de slagkracht en de zichtbaarheid van de sectoren bij politici, beleidsmakers, pers en opiniemakers zijn ontwikkeld.

ZD 1.7
Samenwerking met andere (bovenbouw)actoren i.f.v. gezamenlijke communicatie is opgezet.

ZD 1.8
De Federatie waakt in al haar communicatie-initiatieven en kanalen over toegankelijk taalgebruik en inclusieve beeldvorming.

ZD 1.9
De werking en de resultaten van De Federatie zijn zichtbaar voor lidorganisaties en partners.

6. Het organisatiebeleid in functie van een gezonde en kwaliteitsvolle werking is verder ontwikkeld en geïmplementeerd

ZD 2.1
Medewerkers zijn ondersteund, versterkt en kunnen zich verder ontplooien om de organisatiedoelen te bereiken, dankzij een gedragen personeelsbeleid.

ZD 2.2
Manieren van kennisdeling, -ontwikkeling en -borging zijn onderzocht en geïmplementeerd.

ZD 2.3
Een diversiteitsplan op maat van De Federatie is gecreëerd en wordt uitgevoerd.

ZD 2.4
Het financieel beleid is aangepast aan de nieuwe beleidsperiode 2022-2025 en nauwkeurig opgevolgd.
Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke