header handjes

En uit de beleidsnota 2019-2024

Hier knipten en plakten we enkele letterlijke quotes uit de beleidsnota van minister-president Jambon, citaten waarin sociaal-cultureel werk aan bod komen. Onderaan kan je de volledige beleidsnota downloaden.

Organisaties werkzaam in het sociaal-cultureel volwassenenwerk opereren in het middenveld dat zich tussen de burgers, de markt en de overheid bevindt. Ze richten zich op maatschappelijke veranderingen, zowel op het niveau van het individu als op het niveau van de samenleving.

Door deze focus op brede maatschappelijke thema’s en specifieke doelgroepen bevindt de sector zich op het snijpunt met andere sectoren, zoals onderwijs, welzijn, sport, toerisme, economie, milieu… Op dit dynamisch snijpunt ontstaan voortdurend nieuwe praktijken, organisaties en samenwerkingsverbanden.

De talrijke sociaal-culturele volwassenenorganisaties dragen vanuit hun missie en visie bij tot een democratische, duurzame, inclusieve en solidaire samenleving door het actief opnemen van de verbindende rol, de kritische rol en de laboratoriumrol. Hiertoe ontwikkelen ze, al dan niet in samenwerking met andere organisaties, sociaal-culturele praktijken voor en met volwassenen die relevant zijn voor de samenleving. Deze praktijken vormen de vertaling van ten minste twee van de vier functies van het sociaal-cultureel volwassenenwerk, zijnde de cultuurfunctie, de leerfunctie, de maatschappelijke bewegingsfunctie en de gemeenschapsvormende functie. Meer en meer zoekt het sociaal-cultureel werk ook verbindingen met de kunsten en de erfgoedsector wat de werking nog een stuk rijker maakt.

Het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk subsidieert enerzijds sociaalculturele volwassenenorganisaties die een werking ontplooien met een relevantie en uitstraling voor het Nederlandse taalgebied (en het tweetalige gebied BrusselHoofdstad). Voor de beleidsperiode 2016-2020 gaat het om 111 organisaties. Anderzijds subsidieert het decreet 13 sociaal-culturele volwassenenorganisaties die een werking ontplooien, afgestemd op en complementair aan één of meerdere specifieke regionale werkingsgebieden. Daarnaast voorziet het decreet subsidies voor projecten die een bijdrage leveren aan de realisatie van de laboratoriumrol of die een bijdrage leveren aan de door de Vlaamse Regering bepaalde maatschappelijke uitdagingen.

Ik blijf investeren in organisaties uit het sociaal-cultureel volwassenenwerk met aandacht voor het civiele perspectief en een samenleving in transitie. In 2020 zal ik de Vlaamse regering een beslissingsvoorstel voorleggen voor de ondersteuning van de sector voor de volgende beleidsperiode 2021-2025. Ik zal daarbij het doel van het decreet (organisaties subsidiëren die, vanuit een civiel perspectief en met respect voor de gemeenschappelijke sokkel van waarden, fundamentele rechten en vrijheden, een betekenisvolle bijdrage leveren aan de emancipatie en dialoog van mensen en groepen én aan de versterking van een duurzame, inclusieve, solidaire en democratische samenleving) scherp voor ogen nemen. De operationalisering van deze doelstelling moet blijken uit een toetsing aan de verschillende beoordelingselementen zoals beschreven in het decreet. Het decreet zal op korte termijn daartoe aangepast worden. Initiatieven die zich terugplooien op etnisch-culturele afkomst zullen daarbij niet meer gesubsidieerd worden.

De Adviescommissies Kunsten, Cultureel Erfgoed en Sociaal-volwassenwerk hebben allen een opdracht op het vlak van de kwaliteitsbewaking van de beoordelingsmethodiek, het evalueren van de advisering door beoordelingscommissies en het leveren van beleidsadvies. De specifieke taakstelling van deze adviescommissies is in elk van de decreten echter licht afwijkend, wat in de praktijk tot een verschillende oriëntatie en werking van de verschillende adviescommissies heeft geleid. Ik geef mijn administratie de opdracht om in 2020 een oefening te maken om de werking van deze adviescommissies sterker op elkaar af te stemmen. Uit de oefening zal eveneens blijken of (een) decreet(s)wijziging(en) noodzakelijk is.

De hele beleidsnota vind je hieronder.