header handjes

Investeringssubsidies en de nieuwe energielening voor het energiezuiniger maken van culturele infrastructuur

Wil je het klimaat helpen met een CO2-reductie en daarbovenop een lagere elektriciteitsfactuur?

Organisaties die CO2-reductie-maatregelen nemen, kunnen indien ze aan de voorwaarden voldoen, mogelijks gesubsidieerd worden of een goedkope energielening bekomen.

Waarover gaat het?

1. Investeringssubsidies voor het energiezuiniger maken van culturele infrastructuur

Ook Vlaanderen heeft het Klimaatakkoord van Parijs onderschreven. Dit betekent dat de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 moet verminderen met 80 tot 95% in vergelijking met 1990. Tegen 2030 moet de uitstoot verminderd worden met minstens 40% ten opzichte van 1990. Tijdens het Vlaams Klimaat- en Energiepact van 1 december 2016 engageerde Sven Gatz, minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel zich om, binnen de beleidsvelden Jeugd en Cultuur, energie-efficiëntie en CO2-reductie te selecteren als één van de prioritaire ingrepen voor de subsidiëring van culturele infrastructuur in 2017-2021. Via het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) kunnen overheden, instellingen en organisaties investeringssubsidies verkrijgen. Deze worden verleend voor het bouwen, uitbreiden, verbouwen of aankopen van grote culturele infrastructuur met bovenlokaal belang of voor sectorale prioriteiten. Voor de periode 2017 - 2021 kunnen investeringssubsidies aangevraagd worden voor investeringen in volgende drie sectorale prioriteiten: het automatiseren van theatertrekken, toegankelijkheid van culturele infrastructuur en het energiezuiniger maken van culturele infrastructuur

Hoe energiezuinig? Welke subsidie?

In het najaar van 2016 werd door Greentrack vzw een nulmeting afgenomen bij organisaties actief binnen kunsten, erfgoed, sociaal cultureel werk en jeugdwerk. Deze nulmeting stelt dat een gemiddelde besparing van 3% per jaar haalbaar is bij culturele infrastructuur. Door de aanpassing van FoCi-het reglement wil men noodzakelijke energiebesparende maatregelen stimuleren, om zo mee te werken aan de geplande CO2-reductie. Verenigingen kunnen subsidies aanvragen voor volgende maatregelen: de uitvoering van een energieaudit, de installatie van een slimme energiemonitor en algemene relighting, energiezuinig werklicht, dakisolatie, isolatie van de buitenmuren, isolatie van vloeren, super isolerend glas, regelsystemen, centrale verwarming, de vervanging van een stookolie-installatie door een gasinstallatie of aansluiting op een warmtenet of plaatsing van een warmtepomp, de vervanging van een bestaande installatie door een warmtepomp, plaatsing van een zonneboiler, enz. De maximum subsidie bedraagt 500.000 €. Maar er zijn uiteraard voorwaarden aan verbonden Zo moet de projectaanvrager jaarlijks een werkelijk energieverbruik van minstens 100.000 kWh kunnen voorleggen (op basis van de energiemonitoring van het FoCI). Kleinere organisaties, (met een jaarlijks lager energieverbruik) kunnen een samenwerkingsverband sluiten en een gecoördineerde aanvraag in dienen. Zo’n cluster van organisaties moet dan samen minstens 100.000 kWh kunnen voorleggen (één vereniging meldt zich als trekker). Naast een nulmeting moet tevens een prognose voor de energiebesparing per jaar door de geplande maatregelen bij de aanvraag worden gevoegd (volgens berekeningsformules van het FoCi). Bij goedkeuring van de projectaanvraag(en het verkrijgen van subsidies), moet de projectaanvrager een jaarlijkse opvolging van het energieverbruik gedurende tien jaar invullen via de CO2-calculator van het FoCi. Tevens moet de projectaanvrager actieplan van de organisatie voorleggen om de medewerkers en het beoogde publiek te sensibiliseren voor het klimaatactieplan van de Vlaamse Regering en de klimaatproblematiek in het algemeen.

Voor meer informatie over het FoCi-reglement voor duurzame investeringen: zie lees hier

2. De nieuwe energielening voor cultuur- en jeugdverenigingen: iets voor jullie?

Beschik je over de geschikte dakoppervlakte om zonnepanelen te plaatsen? Dan is de energielening misschien iets voor jullie! Recent lanceerde Minister van Cultuur en Jeugd Sven Gatz de goedkope energielening (rente 1%) voor organisaties uit de cultuur- en jeugdsector die zonnepanelen willen plaatsen. Culturele en jeugdverenigingen die op Vlaams, provinciaal of lokaal niveau hun werking hebben binnen de beleidsthema’s Cultuur en Jeugd, komen in aanmerking voor de goedkope energielening (1% rente), gelanceerd door Minister van Cultuur en Jeugd Sven Gatz. Bedoeling is dat de sector, met meer dan 800.000 vierkante meter beschikbare dakoppervlakte, op deze wijze een belangrijke bijdrage kan leveren aan het Vlaams Klimaatactieplan. “Door te investeren in zonnepanelen en de opslag van zonne-energie wordt het potentieel van bestaande culturele en jeugdinfrastructuur maximaal benut met een ecologische én economische winst als doel. Culturele en jeugdverenigingen helpen het klimaat met een blijvende CO2-reductie en drukken de eigen werkingskosten met een lagere elektriciteitsfactuur.” Organisaties die zonnepanelen willen instaleren kunnen genieten van de zogenaamde zonnelening. Concreet gaat het om:
  • Een maximumbedrag van 135.000 euro (excl. btw). De opname van het leningsbedrag gebeurt in één keer na het plaatsen van de zonnepanelen
  • Rentevoet: lening aan 1% vaste rente
  • Duurtijd: max. 10 jaar met maandelijkse terugbetaling
  • De terugverdientijd van de investering dient korter dan 10 jaar te zijn

Hoeveel zal het je uiteindelijk kosten of opbrengen?

In welke mate je energiefactuur zal dalen is natuurlijk afhankelijk van het aantal zonnepanelen, hun productiecapaciteit en het aantal zonne-uren. Dat kan de installateur voor jouw specifieke situatie berekenen. Om je een idee te geven wat de energielening je op maandelijkse basis kan kosten maakten we onderstaande simulatie. Afhankelijk van de geleende som en de afbetalingstermijn krijg je uiteraard een andere kost. Voorbeeld: Energielening voor Installatie van zonnepanelen met 1% jaarlijkse vaste rente

Hoe kan je een energielening aanvragen?

  • Via de online-module KIOSK. Nieuwe gebruikers dienen eerst een account aan te maken. Bij “dossiers” maak je een nieuw dossier aan en selecteer je de vereniging waarvoor de aanvraag moet gebeuren. Als type duid je “Energielening voor Cultuur en Jeugd” aan. Daarna verloopt de aanvraagprocedure volledig digitaal door het invullen van de voorziene velden in de KIOSK-module.
  • Tijdens het aanvraagproces worden de volgende documenten in digitale versie opgevraagd (upload van maximaal 2MB per document):
o een uittreksel uit de kadastergegevens waar de fotovoltaïsche panelen geplaatst worden; o drie offertes in functie van de gunning of een bewijsstuk dat je gebruik maakt van het raamcontract van het Vlaams Energiebedrijf (VEB); o de haalbaarheidsstudie van de voorgenomen plaatsing; o het laatst goedgekeurde financieel jaarverslag van de aanvragende organisatie; o het berekeningsdocument van de installateur waarop de terugverdientijd van de installatie wordt bepaald. Voor deze berekening kan de culturele of jeugdvereniging ook gebruik maken van de zonnekaart. De zonnekaart. is een rekenmodel dat automatisch de terugverdientijd berekent op basis van een aantal voorgeprogrammeerde keuzes. Je kan de berekening ook personaliseren.
  • Het VEB en EANDIS bieden raamcontracten aan voor het plaatsen van zonnepanelen. Hierbij is een haalbaarheidsstudie inbegrepen. Deze haalbaarheidsstudie is verplicht.
  • Een nulmeting van het energieverbruik op basis van het werkingsjaar 2015 wordt ingebracht in de energiemonitoring die het FoCI ter beschikking stelt. De lening-aanvrager verplicht zich ertoe om de gegevens voor elektriciteitsgebruik in deze tool in te vullen voor de duurtijd van de lening en zich aan te melden bij één van de groepen van het FoCI in EnergieID.

Klik hier om een aanvraag in te dienen in KIOSK.

De aanvraag van een energielening kan het hele jaar door via KIOSK.

Goedkeuring en terugbetaling

Op basis van het aanvraagformulier en de nodige bewijsstukken geeft FoCI haar akkoord. Het akkoord bevat het maximale leningsbedrag. Na goedkeuring door het FoCI wordt je door het Participatiefonds Vlaanderen (PFV) gecontacteerd om het leningscontract op te stellen. Vervolgens kan je de werken laten uitvoeren. De leverancier van de zonnepanelen en de batterijopslag bezorgt de factuur aan PFV. PFV betaalt de facturatie en begint de terugbetaling van de lening.

Welke installateur?

Voor het plaatsen van de zonnepanelen en de batterijopslag doe je best een beroep op een gecertificeerde installateur. Het Vlaams Energiebedrijf biedt een raamcontract aan. Een stabiliteitsstudie van het gebouw is hierbij inbegrepen. Lokale besturen kunnen ondersteuning krijgen bij EANDIS.

Voor meer informatie kan je terecht bij :

Departement Cultuur, Jeugd en Media, Team infrastructuur en instellingen Arenbergstraat 9, Arenberggebouw,1000 Brussel Mail: fondscultureleinfrastructuur@vlaanderen.be


Kristien Vermeersch Neem contact op met Kristien

Interesse? Lees dan meer

Meer kan je vinden op de website van het departement. Wij brengen je daar graag heen met een simpele druk op de

knop