header handjes

Giften, fiscale attesten en crowdfunding

Giften

Een belangrijke inkomstenbron voor een aantal sociaal-culturele organisaties zijn giften. In een rapport van Idea Consult (30 maart 2017) vinden we de resultaten van een ‘Onderzoek met betrekking tot een geefbeleid in Vlaanderen’. Hierin lezen we o.a.: “In totaal heeft iets meer dan 60% van de Vlaamse huishoudens in de voorbije 3 jaar iets aan een goed doel (alle goede doelen samen) gegeven…. Het aantal huishoudens die de voorbije 3 jaar iets aan een cultureel goed doel gegeven hebben, ligt een pak lager met 21%. Hierbij moeten we zoals later zal toegelicht worden rekening houden dat ook het sociaal-cultureel werk onder de noemer ‘cultureel goed doel’ valt en dat het relatief hoge percentage hier in grote mate wordt door beïnvloed.” “Binnen de culturele goede doelen is, zoals eerder ook al zichtbaar was, het sociaal-culturele werk het populairst als geefthema. Tweederde van de culturele gevers gaf in de voorbije 3 jaar aan dit geefdoel... “ Bron: IDEA Consult, Onderzoek met betrekking tot een geefbeleid in Vlaanderen, Finaal rapport 30 maart 2017, in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media Stafdienst Informatie en kennismanagement

Fiscale vrijstelling giften

Organisaties kunnen, onder bepaalde voorwaarden en mits een erkenning van de overheid (minister van Financiën), belastingvrije giften innen. Deze organisaties krijgen dan een vergunning om fiscale attesten uit te reiken aan hun schenkers. De belastingvermindering voor de schenker bedraagt 45% van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag. Opdat de schenker recht zou hebben op een belastingvermindering moet de gift aan volgende voorwaarden voldoen :
 • de gift moet minstens €40 bedragen, per kalenderjaar en per vereniging
 • de vereniging of instelling moet erkend zijn door de minister van Financiën
 • de vereniging of instelling moet een kwijtschrift uitreiken voor de giften die zij ontvangt
 • de gift moet in geld gedaan zijn
Instellingen of verenigingen die erkend willen worden, moeten een erkenningsaanvraag indienen bij de Minister van Financiën. Zij zullen aan specifieke, in de wet bepaalde, voorwaarden moeten voldoen. De erkenning wordt voor een maximumperiode van ten hoogste 6 opeenvolgende kalenderjaren toegestaan. Als uw vereniging erkend is, moet zij aan haar schenkers (voor giften van ten minste 40€) een kwijtschrift uitreiken. Bovendien moeten de gegevens van de uitgereikte kwijtschriften ook aan de administratie bezorgd worden, in principe via Belcotax-on-web. Er mag geen fiscaal attest uitgereikt worden voor:
 • Giften met tegenwaarde (abonnementen op tijdschriften, lidgelden, gratis activiteiten, enz...)
 • Giften die doorgestort worden aan een andere instelling (niet optreden als doorgeefluik)
 • Collectieve giften (bijv. de opbrengst van collectieve geldinzamelingen)
Voor meer informatie zie tekst als bijlage, onderaan deze pagina.

Crowdfunding

Bij crowdfunding zamelt men geld in bij het grote publiek. Dat gebeurt meestal via een online-presentatie over het te financieren project en het bedrag dat men wil ophalen. Crowdfundingacties gebeuren vaak via een crowdfundingplatform, dat zorgt voor begeleiding qua marketing, communicatie, financiële transacties, enz., en vraagt daar meestal een percentage van de opbrengst voor. Crowdfundingtypes
 • Donation-crowdfunding: men schenkt geld zonder wederdienst
 • Reward-crowdfunding: men schenkt geld en krijgt een niet-financiële beloning (bijv. ticket, cd, …)
 • Crowd-investing of crowd-equity: investeerder krijgt aandelen
 • Crowd-lending: investeerder geeft lening (schuldfinanciering)
 • Vooral de eerste twee types worden door sociaal-culturele organisaties gebruikt (dikwijls voor relatief kleine bedragen).
Crowdfunding en fiscaliteit Er is een taxshelter-regeling voor kmo’s (programmawet 10/8/2015), o.a. om startende ondernemingen die financiering vinden via crowdfundingplatforms, te ondersteunen door belastingverlaging (30 tot 45%). Het fiscaal voordeel geldt niet voor donationcrowdfunding en rewardcrowdfunding. De regeling geldt niet voor VZW’s. Een overzicht van de Crowdfundingplatformen vind je op de site van Scwitch. Op de websites van de platformen zelf vind je handleidingen om een crowdfundingproject op te starten.

Wil je wat geven of krijgen?

Kristien loodst je doorheen de regels.

Kristien Vermeersch