header handjes

Wat met de invloed van nieuwe federale vzw-wetgeving op Vlaamse decreten?

We weten al geruime tijd dat de vzw-wet van 1921 binnenkort verdwijnt omdat ze wordt ingekanteld in het nieuwe wetboek voor vennootschappen en verenigingen. Deze nieuwe, maar tot op heden nog niet goedgekeurde, federale wetgeving heeft uiteraard een invloed op Vlaamse decreten. Denk maar aan de nieuwe definitie van de vzw en de omschrijving van wat deze in de toekomst mag en niet mag. De rechtsvorm ‘vzw’ of een andere beschrijving van de organisatie, maakt meestal deel uit van erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden beschreven in verschillende Vlaamse decreten. Vraag is welke invloed de federale vzw-wetgeving heeft op Vlaamse decreten en welke eventuele aanpassingen er aan Vlaamse decreten moeten gebeuren.

Een taskforce wijziging vzw-wetgeving

Om hierop zicht te krijgen werd binnen de Vlaamse overheid een ‘taskforce wijziging vzw-wetgeving’ opgericht die over de verschillende beleidsdomeinen heen nagaat wat de impact is van de aangepaste wetgeving op de verschillende sectoren. Het initiatief van deze taskforce ligt bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Karin Brouwers (CD&V) informeerde in de Commissie Cultuur (6 december 2018) naar de werkzaamheden van de taskforce. 
“Wat zijn de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen in de nota (van de taskforce) met de opsomming van de noodzakelijke aanpassingen aan decreten ingevolge de nieuwe vzw-wet?... Wat is de verdere planning en timing van de implementatie van deze aanpassingen?”
Karin Brouwers
Minister Gatz gaf te kennen dat de taskforce binnen het departement momenteel aan het bekijken is wat de mogelijke impact van de nieuwe wetgeving kan zijn op de sectoren. 
“Afhankelijk van die oefening, die normaal in het voorjaar meer vorm moet krijgen, zal ik beter zicht krijgen op de gevolgen voor de regelgeving voor de cultuur- en jeugdsector.”

Nood aan overleg


Karin Brouwers vroeg de minister ook of hij 
“overleg en aftoetsing met de betrokken sectoren plant, m.b.t. de bevindingen en aanbevelingen van de taskforces om te komen tot heldere principes voor de decreten en regelgeving binnen Cultuur en Jeugd, onder andere m.b.t. tot erkenningsvoorwaarden, controle op onbeperkte economische activiteiten, nieuwe administratieve lasten enz.?” 
Minister Gatz repliceerde: 
Het spreekt voor zich dat ik hier te gepasten tijde de sectorverantwoordelijken bij betrek. Op dit ogenblik doet het departement een check op een aantal verenigingen om te kijken wat de gevolgen van de nieuwe wetgeving zouden kunnen zijn. Dus men plant al een aantal voorbereidende en voorzorgsmaatregelen op dit moment.”
Karin Brouwers wees er terecht op dat 
“... deze nieuwe vzw-wet ook gevolgen zal hebben op andere federale wetgeving zoals fiscaliteit, vrijwilligerswet enz., die erg belangrijk zijn voor de Vlaamse cultuur- en jeugdorganisaties.” 
Ze vroeg aan minister Gatz of hij hierover al overleg had met zijn federale collega’s. Minister Gatz licht toe dat er overleg was met minister Geens en dat hij daarbij de bezorgdheden van de cultuur- en jeugdsector heeft aangekaart. Minister Geens plant ook de publicatie van een aparte codex met de bepalingen die specifiek van belang zijn voor vzw’s. Minister Gatz: 
Het zal belangrijk zijn om de komende maanden – en dat zal de administratie ook doen – voldoende opleidingen te organiseren en context te bieden, zodat verenigingen en vrijwilligers maximaal geïnformeerd worden over de nieuwe situatie. Onder andere Cultuurloket en Switch zullen hierin een belangrijke rol kunnen spelen. Ook het Steunpunt Vrijwilligerswerk zal opleidingen organiseren over dit thema en vrijwilligers begeleiden.”
Het is dus nog even wachten op concrete wijzigingsvoorstellen voor Vlaamse decreten. Ondertussen zal de oefening ook door het werkveld gemaakt worden. We willen concrete voorstellen doen en erover waken dat er geen ongewenste neveneffecten gecreëerd worden.
Kristien Vermeersch Neem contact op met Kristien