header handjes

Open Vld: Sociaal-cultureel werk, de humus voor levenskwaliteit.

Als laatste in de rij geven we het woord aan de partij van de zetelende minister van cultuur, Sven Gatz. Wat zijn de ambities van Open Vld voor de volgende beleidsperiode? Wat willen zij doen voor sociaal-cultureel werk en de amateurkunsten? 

Inzetten op het fijnmazig netwerk van het sociaal-cultureel werk en de amateurkunsten beschouwt Open Vld als humus voor het sociale weefsel. De waarde van ons sociaal-cultureel werk en amateurkunsten zit in het bijzondere, het unieke dat tegelijk complex en ontzettend gevarieerd is, naargelang het uitgangsmateriaal, de omgeving en de specifieke organismen die voor die humus zorgen: de organisaties, de vrijwilligers, het individuele creatieve talent.
Voor Open Vld moet de samenleving alle ruimte geven aan mensen die willen samenwerken en zich willen engageren. Veel van deze geëngageerde burgers voelen zich thuis in het sociaal-cultureel werk, met zijn kleurrijk palet van organisaties met elk een eigen identiteit. Elke vereniging moet de kans krijgen om op zijn manier en vanuit zijn missie te komen tot een meer rechtvaardige en solidaire samenleving en dit via de onmisbare inzet van vrijwilligers.
Sociaal-cultureel volwassenenwerk
Met het nieuwe decreet hebben we een helder en evenwichtig kader uitgewerkt waarin zowel dialoog en garanties worden ingebouwd als vrijheid en vertrouwen aan de sector wordt gegeven. Dé sector die een kritische rol als fundament heeft en hiervoor wordt gesubsidieerd. Dat is uniek en wezenlijk kenmerk van deze sector, dat bewaard is gebleven en dat verder moet blijven in deze samenleving waar de vrijheid van vereniging en de vrijheid van meningsuiting meer en meer ter discussie staan. Je merkt dat dit decreet daardoor een grote aantrekkingskracht uitoefent op belendende sectoren. Fantastisch, want dat toont dat dit civiel perspectief nodig is. Open Vld wil niet te snel sleutelen aan het decreet. Maar we moeten wel  bewaken dat nieuwe organisaties kunnen instromen en dat er voor de bestaande zekerheid is op continuïteit, met inzet van voldoende middelen. We willen nieuwe dynamieken op gang brengen door in te zetten op experiment en vernieuwing via de projectsubsidies. Er moet ruimte zijn voor flexibiliteit om thema’s in te vullen, om sneller aansluiting te vinden bij nieuwe tendensen en uitdagingen, om nieuwe werkmethodes te verkennen. Amateurkunsten Actief en zonder financieel belang een bepaalde vorm van kunst beoefenen, dat is het DNA van amateurkunst. De amateurkunsten stimuleren niet alleen de persoonlijke ontwikkeling van eenieder, ze zorgen ook voor een enorm kunst- en cultuuraanbod: veel concerten, tentoonstellingen en voorstellingen worden door amateurkunstenaars gerealiseerd. De amateurkunstensector heeft in Vlaanderen een grote slagkracht zowel op vlak van schaalgrootte, impact als kwaliteit. Dit moet zo niet alleen blijven, het moet ook beter zichtbaar worden gemaakt.  De samenwerking tussen het deeltijds kunstonderwijs en amateurkunsten heeft een lange en succesvolle traditie. Willen we een geactualiseerd en toekomstgericht kader verder ontwikkelen, dan blijft samenwerking over de verschillende beleidsdomeinen heen nodig. Amateurkunsten bieden een lerende omgeving, een natuurlijke voedingsbodem voor het verwerven van kennis, vaardigheden en competenties. Dit is de levenslijn tussen het DKO en de amateurkunsten.  De landelijke amateurkunstenorganisaties (koepels) hebben zichzelf het voorbije decennium sterk op de kaart gezet. Zij zijn de spil en ze kennen hun sector het best, mede dankzij de uitbouw van professionele kaders met veel meer oog voor inhoudelijke kwaliteitsverbetering van de respectieve disciplines en een betere begeleiding van de amateurkunstenaars in het bijzonder wat talentontwikkeling betreft. Open Vld wil wel nagaan of het huidige ondersteuningskader voldoende aansluit bij de recente (maatschappelijke en bestuurlijke) ontwikkelingen en of er nog beter aansluiting kan gevonden worden met het professionele kunstenveld.  Vrijwilligersbeleid Het vrijwilligerskapitaal moet kunnen rekenen op een duurzame en overkoepelende ondersteuning. De aanzet tot een gecoördineerd vrijwilligersbeleid moet verder vorm krijgen. Dit betekent het vrijwilligerswerk “zuiver” houden, vrijwilligers beschermen en informeren, iedereen de kans geven een engagement als vrijwilliger op te nemen en het vrijwilligerswerk promoten en zichtbaar maken, over beleidsdomeinen heen. Lokaal en bovenlokaal cultuurbeleid De lancering van het bovenlokaal cultuurdecreet creëert nieuwe mogelijkheden en bundelt de ondersteuning van de lokale overheden in hun bovenlokale ambities. Cultuurcentra en cultuurspreiding, bibliotheken als plekken voor ontmoeting, leesbevordering en kennisverwerving zijn thema’s die voor Open Vld niet van de agenda zijn verdwenen. Afhankelijk van de samenstelling van de bevolking, identiteit, particulier initiatief en ambitie kan elke regio cultuurwerk verschillend invullen – en instaan voor zijn creatieve kapitaal: talentontwikkeling, vernieuwing en experiment, samenwerking met onderwijs en welzijn… Deze dynamieken moeten we opvolgen en ondersteunen en, indien nodig, bijsturen. Belang van genetwerkte bovenbouw De hele bovenbouw moet bijdragen aan de ambities van het culturele veld door duidelijke afspraken en afstemming en dit in relatie met het departement.