header handjes

Bovenbouw: Gatz stelt prioriteiten en N-VA schrijft conceptnota

De bovenbouw van cultuur staat al sinds juli 2017 in de steigers. Vlaams cultuurminister Sven Gatz gaf toen een aantal denksporen aan voor de hervorming van het landschap met steunpunten, sectorfederaties en andere ondersteunende organisaties in het brede culturele veld. Kort daarna zond hij twee externe begeleiders uit, die op 30 november een rapport neerlegden. Een dikke week geleden deelde de minister mee waar zijn prioriteiten liggen. Intussen schreef ook de N-VA-fractie een conceptnota over deze hervormingen. 

Bovenbouw
Nadat de minister zijn lijnen had getrokken en de Cultuurcommissie van het Vlaams Parlement in september zijn gedacht kon zeggen, gingen Koen Vandyck en Yves Larock aan de slag.  Op basis van individuele gesprekken met  betrokken bovenbouworganisaties, kwamen ze tot een nota die zij op 30 november aan de minister bezorgden. Gatz speelde het document door aan de organisaties, die hun meningen hierover konden ventileren. Ook de adviesraad SARC gaf enkele reflecties mee vanuit een werkgroep die zich hierover boog. 

Nota Vandyck-Larock: 10 aanbevelingen

In hun nota formuleerden de externe begeleiders 10 aanbevelingen. Zij pleiten ervoor om de bovenbouw als één systeem te bekijken en daarbinnen goede afspraken te maken over wie wat doet binnen het geheel. Voor het lokaal en bovenlokaal cultureel werk, komt er volgens hen best een nieuw expertisenetwerk, voortbouwende op de kennis en ervaring van huidige bovenbouworganisaties zoals het Forum voor Amateurkunsten en de Verenigingen Vlaamse Cultuur- en Gemeenschapscentra (VVC). Zij onderkennen het draagvlak en de motieven voor ondersteuning van belangenbehartiging. Hieronder kan je het hele document nalezen. 

Smaakvolle nota

Vlaams Cultuurminister Gatz kon de nota smaken en feliciteerde de auteurs: "Zij namen deze opdracht zeer ter harte. (...) Ik wens hen nogmaals expliciet te danken hiervoor". De administratie zal de volgende weken en maanden verdere uitvoering moeten geven aan de hervormingen, waarbij de minister twee prioriteiten ziet: een aantal verschuivingen binnen de ondersteuning van het kunstenlandschap en de totstandkoming van een nieuw steunpunt (boven-)lokaal cultuurbeleid. 
Sven Gatz 6

Cultuurminister Sven Gatz

Wat dit laatste betreft hoopt hij het gesprek te kunnen aangaan met enkele actoren die intussen zelf het initiatief namen om een oefening te maken. 

N-VA schrijft

In een heldere conceptnota trokken enkele parlementsleden van de N-VA-fractie ook een aantal lijnen over hoe zij kijken naar de hervorming van de culturele bovenbouw.  Zij dienden de nota, die je hieronder kan downloaden, in het Vlaams parlement in.  We vatten hier enkele aanbevelingen samen:
Marius Meremans 2

Marius Meremans (N-VA)

  • een efficiënte en effectieve inzet van de middelen binnen de bovenbouw;
  • voorbehoud bij een té coördinerende rol van het Departement Cultuur, Jeugd, Media. Onderlinge afstemming is belangrijk, maar de intermediaire positie van de steunpunten (tussen overheid en veld) wordt best bewaakt;
  • steunpunten zijn onafhankelijke organisaties die een aantal kerntaken gemeenschappelijk hebben (bv. praktijkondersteuning en -ontwikkeling). Naast het leveren van input voor visienota's, is het voor de N-VA niet wenselijk dat zij andere beleidsvoorbereidende taken krijgen;
  • het blijft belangrijk om belangenbehartigers te erkennen. De N-VA  begrijpt de zienswijze dat deze organisaties best zelfbedruipend zijn, maar toont zich bereid om hier pragmatisch mee om te gaan;
  • een aantal bovenbouworganisaties die met participatie en cultuureducatie bezig zijn (Publiq, Demos, Vitamine C) zouden best naar een geleidelijke fusie evolueren;
  • Cultuurloket moet aandacht geven aan een goede rolverdeling en afstemming met Flanders DC en Scwitch;
  • een nieuw steunpunt (boven)lokaal cultuurbeleid komt best tot stand via het Forum voor Amateurkunsten, in samenwerking met VVC en VVBAD;
  • Transitienwetwerk Pulse wordt best bestendigd als transversale organisatie rond bestendigd;
  • N-VA ondersteunt de ambitie om van het Vlaams Steunpunt vrijwilligerswerk een kennis- en expertisecentrum te maken.
In een laatste hoofdstuk gaan ze concreet in op enkele vertalingen in de specifieke sectoren. De N-VA-fractie onderschrijft het belang van de werking van Socius en De Federatie. Wat het steunpunt betreft zijn er twee aandachtspunten: enerzijds de verhouding t.o.v. wat de fractie omschrijft als "steunpuntrollen" die De Federatie vandaag zou vervullen en anderzijds de organisatie van de sectorvertegenwoordiging in de bestuursorganen. De Federatie "is voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk een belangrijke organisatie, die ook steunpuntrollen voor de sector vervult", zo lezen we.  Hieronder kan je de conceptnota van N-VA downloaden.

De mening van het sociaal-cultureel werk over hun bovenbouw?

Enkele maanden geleden vroegen we onze leden wat zij hierover dachten. 

De bovenbouw werkt tenslotte in de eerste plaats voor de organisaties in de sector. 

Lees hier de belangrijkste conclusies na.  

De mening van het sociaal-cultureel volwassenenwerk over hun bovenbouw