header handjes

Cultuuradministratie door elkaar geschud

"We stimuleren als knooppunt tussen samenleving en beleid de ontwikkeling van culturele en sociale ruimtes, met de blik op de lange termijn"Dat is de missie van de cultuuradministratie, die sinds 1 januari 2018 fors is geherstructureerd. Voortaan zijn sectoren en domeinen niet meer (alles)bepalend voor het basisorganogram, maar wel de kerntaken van de administratie zelf. Deze keuze leidt tot een beleid dat zich over allerlei grenzen heen meer transversaal en intersectoraal wil opstellen. Voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk zijn er bijgevolg ook andere verantwoordelijken aan zet. We geven een beknopt overzicht.

Veranderen in continuïteit

"Het enige wat u van de invoering van de nieuwe structuur zou mogen merken, is dat we onze opdrachten beter uitvoeren, dat u beter een beroep op ons kunt doen en dat we beter met u zullen samenwerken", zo sluit de persmededeling van het Departement Cultuur, Jeugd en Media af. De hervorming van de cultuuradministratie is gebaseerd op een duidelijke en nieuwe visie over hoe het Departement zich de volgende jaren wil organiseren, maar wil tegelijk voor de "klanten" zoveel mogelijk continuïteit garanderen. Dit zijn ruwweg drie krachtlijnen die uit de nieuwe organisatiestructuur blijken: 1. de administratie ontwikkelen tot een kennisgedreven organisatie 2. de interne processen (procedures, behandeling van dossiers,...) beter op elkaar afstemmen 3. cultuur en het cultuurbeleid sterker op de kaart zetten, niet enkel bij de sectoren, maar ook bij de burgers Als je hier klikt, kom je terecht bij een meer uitgebreide omschrijving van hoe het Departement Cultuur, Jeugd en Media de herstructurering motiveert.  Johan Van Gaens, die tot voor kort leiding gaf aan de afdeling Jeugd, staat nu in voor de nieuwe afdeling Kennis & Beleid. Hier wordt alle expertise verzameld "om beleid en praktijk" te onderbouwen. Transversale en internationale aspecten krijgen een bijzondere aandacht.  Jan Denolf, die tot voor kort in West-Vlaanderen verantwoordelijk was voor de Cultuurdienst, geeft leiding aan de afdeling Subsidiëren & Erkennen. Hier worden de diverse cultuurdecreten concreet uitgevoerd.  Daarnaast zijn er nog de afdelingen Waarborgen & Beheren, Communicatie en Interne Organisatie De leiding over het geheel ligt in handen van secretaris-generaal Luc Delrue, samen met algemeen directeur An Vrancken.

Sociaal-cultureel werk van de wieg tot het graf

Onze organisaties zullen het meest in contact komen met het team Sociaal-cultureel werk en jeugdwerk, dat een onderdeel is van de afdeling Subsidiëren & Erkennen. Dit team staat in voor de uitvoering en evaluatie van de decreten voor, onder meer, het Sociaal-cultureel volwassenenwerk, de Amateurkunsten, de Circussen, de Vlaamse Gebarentaal en het Vlaams Jeugd - en Kinderrechtenbeleid. Dit betekent dat het jeugd- en volwassenenwerk in belangrijke mate samen worden gevoegd. In de praktijk zullen medewerkers van dit team - afhankelijk van de actualiteit - op diverse decreten kunnen worden ingezet. Zo zullen, bijvoorbeeld, ambtenaren die steeds het jeugdwerk opvolgden, zich weldra mee ingeschakeld kunnen weten bij de visitaties in het sociaal-cultureel volwassenenwerk. De gekende aanspreekpunten voor de werksoorten blijven actief binnen dit team, maar niet langer Sofie Taghon voert hen aan: Bart De Boiserie is sinds nieuwjaar voor hen verantwoordelijk  en dus ook voor de operationalisering van ons nieuw decreet. Bart volgde tot voor kort thema's zoals participatie, cultuureducatie en vrijwilligersbeleid op. 
Jan En Bart

Jan Denolf (l) en Bart de Boiserie (r)

Transversaal, (boven)lokaal & internationaal

Organisaties die indien(d)en op het het Transitiereglement 2018-2019 (in het kader van de overdracht van de provinciale middelen), op het Participatiedecreet of op het reglement rond de partnerprojecten, zullen terechtkomen bij een ander team, dat onder leiding staat van Andy Vandervoort, die zich eerder vooral toelegde op het lokaal cultuurbeleid, waaronder de cultuurcentra. De ex-DAC- en -Gescomiddelen worden ook hier beheerd. Dit team maakt ook onderdeel uit van de afdeling Subsidiëren en Erkennen. In de afdeling Kennis & Beleid is ook een team dat zich 'Transversaal' mag noemen, aangevuld met 'Internationaal'. Sofie Taghon neemt hier de leiding waar. Dit team zal vooral het beleid aanvuren dat zich uitstrekt over de sector- en de landsgrenzen heen. Maarten Vandekerckhove staat dan weer aan het hoofd van het team dat onder andere zorgt voor data en onderzoek. Voor onze sector betekent dit bijvoorbeeld de ontwikkeling van het gegevensregistratiesysteem Sisca. 

Verhuizen en aanpassen

De herstructurering heeft heel wat gevolgen voor de medewerkers van de administratie. Zowat iedereen verhuisde intussen naar een andere werkplek in het Arenberggebouw (zo huist het team voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk voortaan op de tweede verdieping), maar de Vlaamse ambtenaren kregen ook plots een heleboel nieuwe collega's: een zestigtal medewerkers uit de provincies vervoegde hen sinds 1 januari, de dag waarop dit bestuursniveau niet langer bevoegd werd voor het cultuurbeleid.  De website van het departement maakt nog niet duidelijk wie waar zit en voor wat concreet aanspreekbaar is. Als algemeen contactnummer vermeldt het persbericht 02/553.69.77.

De grote en kleine verhalen kennen?

Lees hier ook de uitvoerige gedachtewisseling hierover op 18 januari in de Cultuurcommissie van het Vlaams parlement, naar aanleiding van een vraag hierover van Bart Caron (Groen). Klik hier voor de tekst en het videoverslag.

Wil je meer weten over de grote en kleine verhalen achter deze hervorming en de betekenis ervan voor jouw organisatie? Vind Liesbeth De Winter of Dirk Verbist.

Hier kan je Liesbeth of Dirk vinden.