header handjes

19 cultuurnota’s doorgelicht

Dossier: Regionaal - (boven)lokaal

Negen maanden. Zolang zijn de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden intussen actief. Ondermeer op vraag van De Federatie hield OP/TIL de verschillende cultuurnota’s even tegen het licht. Nieuwsgierig als we zijn, wilden wij immers wel eens weten hoe sterk deze cultuurverbonden zich betrokken voelen op sociaal-cultureel werk en amateurkunsten?

Verschillende snelheden

19 samenwerkingsverbanden (IGS’en), gestoeld op hetzelfde decreet, betekent toch 19 keer een verschillend vertrekpunt. Van ‘er is nog geen coördinator aangesteld’ tot de beslagen bruggenbouwer met bakken ervaring. Van ‘duidelijke roots in een deelsector’ (denk bv. erfgoed, communicatie, …) tot een zeer brede cultuurblik waarbij het verenigingsleven en actuele tendensen niet ontbreken. En van ‘nog zoekende naar waardevolle partners in de regio’ tot breed genetwerkt en au courant van de missie en werking van Vormingpluscentra die eveneens een bovenlokale opdracht hebben. Een vergelijking is dus moeilijk en niet eens zo zinvol.
Cultuur is meer dan wat het cultuurcentrum programmeert. Cultuur is ook de kritische zin stimuleren, mensen doen stilstaan bij dingen, vragen oproepen. Ook dat is blijvend nodig.
Nele Provoost, coördinator BIE

Van snuffelronde tot stevig engagement

Laat ons de komende maanden en jaren vooral gebruiken om elkaar beter te leren kennen en beroep te doen op elkaars sterktes en expertise. IGS’en nemen namelijk de rol op van regisseur. Vormingplus kan wezenlijk bijdragen via thematische kennis, omgaan met kansengroepen, participatieprocessen, haar verbindende rol in en buiten het middenveld, enzovoort. Een ideale tandem als er ruimte is voor ieders eigenheid, met focus op concrete resultaten.
De gretigheid om in contact te komen met hun evenknie, blijkt alvast aan Vormingpluskant. Sommigen gaven mee input voor de cultuurnota. Ook in de eigen beleidsplannen wordt  allusie gemaakt naar coöperatie d.m.v. concrete projecten. En vice versa? 15 van de 19 IGS’en zijn alvast van plan om structureel samen te werken bleek uit een recente bevraging.

Snijdende levenslopen  

Zonder snijpunt, geen contact. De Federatie én OP/TIL tonen zich alvast bereid om de kennisuitwisseling op metaniveau ten volle te faciliteren. Op 24 september krijgen de Vormingplussen een eerste onderdompeling. Dan krijgen zij te horen waar IGS’en prioritair op inzetten komende jaren, welke strategische doelstellingen worden nagestreefd, hoe bepalend de regio identiteit is, of en hoe sociaal-cultureel werk en amateurkunsten hierin een plaats krijgen, welke peer-to-peer leermomenten worden opgezet, waarin ze verschillen ten opzichte van elkaar, maar evengoed waar ze krachten kunnen bundelen. Eenzelfde infobad volgt nadien bij de IGS’en over Vormingplus. Eens het bruggetje is gelegd en de contacten meer dan sporadisch zijn, duimen we voor tal van duurzame relaties.
Flowers

Yzervallei, bij wijze van voorbeeld

CultuurOverleg Yzervallei is een projectvereniging van vier gemeenten: Diksmuide, Houthulst, Alveringem en Lo-Reninge. Op welke manier integreert deze IGS sociaal-cultureel werk en amateurkunsten in haar nota? Welke troeven liggen op tafel en hoe timmert dit bovenlokaal netwerk verder aan de weg? Antwoorden vinden we in hun cultuurnota.
Krans
Het verenigingsleven, vrijwilligerswerk, maar ook cultuurparticipatie en kunstbeoefening slingeren zich als rode draden doorheen het beleidsplan. Niet alleen spotten we hen in de omgevingsanalyse (‘meer dan elders in Vlaanderen aanwezig’, ‘actief’, ‘verspreid’, ‘ook originele werkingen’), sociaal-cultureel werk en amateurkunsten worden ook genoemd als sterkhouders (van bv. sociale cohesie) of als partner (denk aan Vormingplus die mee ondersteunt).
De appreciatie voor deze sectoren is groot. Daarom wil Yzervallei verder investeren in deze kernwaarden zodat zij hun functies kunnen blijven waarmaken. “De ontwikkeling en verspreiding van culturele praktijken in bovenlokaal verband moet de inwoners en bezoekers ten goede komen,” kinkt het bij het CultuurOverleg. “Met z’n allen willen we dat het cultuurleven hier een grote kwaliteitssprong vooruit maakt.” Daarom zal Yzervallei werken als een culturele makelaar. Het zal verbindingen tot stand brengen tussen professionele actoren, kunstenaars, erfgoedzorgers, sociaal-culturele werkers, vrijwilligers enz., zowel binnen de culturele wereld als in andere domeinen en sectoren. Alert voor de streekgebonden noden - zoals vergrijzing, meer efficiëntie, culturele professionaliteit, enz. - duiken sociaal-cultureel werk en amateurkunsten opnieuw op in het doelstellingenkader. De eerste strategische doelstelling luidt: Verenigingsleven en vrijwilligers bovenlokaal ondersteunen. Schaalvergroting en krachtenbundeling, is de tweede. Participatie aan cultuur versterken, is een andere intentie. Kortom, een cultuurnota waarin waar SCW en AK mee op het voorplan staan. En waarbij het middenveld zowel doelgroep als drijvende kracht uitmaken. Veel succes met jullie verwezenlijkingen. Wij kijken uit naar mooie realisaties.
We willen het verenigingsleven zo levendig, actief en innovatief mogelijk laten functioneren.
Toon Vancoillie, voorzitter DVV Westhoek en trekker Yzervallei
Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke