header handjes

Amateurkunsten en DKO bundelen aanbevelingen voor hun toekomstige minister(s)

Dossier: Verkiezingen 2024

De amateurkunstensector en het deeltijds kunstonderwijs werken sinds jaar en dag samen, zowel op lokaal niveau als op Vlaams niveau. Dat is logisch, aangezien beide sectoren onder meer inzetten op kunstbeoefening in de vrije tijd. Het DKO valt onder het beleidsdomein Onderwijs en doet dat door formele opleiding te organiseren. De amateurkunstensector behoort tot het beleidsdomein Cultuur en zet in op kunstbeoefening in informele en non-formele contexten.

Dans c Sophie Nuytten

(c) Sophie Nuytten voor De Federatie

Om de kunstbeoefenaar zo goed mogelijk te begeleiden en om het circuit van instroom, doorstroom en uitstroom te optimaliseren, is het noodzakelijk dat beide sectoren elkaar als partner vinden. Zowel in de verenigingen en academies onder de kerktoren als in de kantoren van de Brusselse hoogbouw. Amateurkunsten en deeltijds kunstonderwijs initiëren, inspireren en faciliteren kunstbeoefening wederzijds.

Beide sectoren vinden elkaar in het overlegplatform amateurkunsten - DKO

Niet alleen bottom-up maar ook beleidsmatig wordt samenwerking tussen beide sectoren gestimuleerd, bijvoorbeeld via decretale initiatieven of subsidielijnen ingericht door de Vlaamse Overheid. We willen erover waken dat de noden van de leerling/kunstbeoefenaar te allen tijde centraal blijven staan, net als de manier waarop beide sectoren hier best op inspelen. Vanuit deze aandachtspunten vinden beide sectoren elkaar in het "overlegplatform amateurkunsten – deeltijds kunstonderwijs". We gaan met elkaar in dialoog, wisselen uit op structurele basis en willen proactief in gesprek gaan met beleidsmakers.
Het overlegplatform bestaat uit vertegenwoordigers van beide sectoren uit alle disciplines, de verschillende directeurenverenigingen en onderwijsverstrekkers. Er sluiten ook een aantal docenten aan uit de educatieve opleidingen van het hoger kunstonderwijs. Elke vertegenwoordiger neemt interne besognes mee naar het overlegplatform en seint de bevindingen en beslissingen uit het overleg door aan de eigen achterban.
Het overlegplatform amateurkunsten-DKO is de gesprekspartner bij uitstek inzake samenwerking tussen beide sectoren.
Uit het statement van het overlegplatform
De centrale doelstelling van het overlegplatform is om het amateurkunsten- en DKO-beleid te optimaliseren en zo goed mogelijk op elkaar en op de praktijk af te stemmen, met de leerling/kunstbeoefenaar als centraal uitgangspunt. Het overlegplatform AK-DKO focust in de eerste plaats op decretale en beleidsthema’s, zoals de decreten en subsidielijnen in beide sectoren, de alternatieve leercontext, beroepskwalificaties, enz. Indien nodig organiseren we kleinere werkgroepen om rond een bepaalde discipline of een specifiek thema uit te wisselen.


Doelstellingen richting overheden en beleidsmakers

 • Aanbevelingen formuleren op beleidsvragen en feedback geven op beleidsbeslissingen
 • Signaalfunctie vervullen, vanuit de praktijkervaringen op het terrein
 • Overleg organiseren met de betrokken beleidsmedewerkers van het Departement Cultuur, Jeugd en Media en van het Departement Onderwijs & Vorming


Doelstellingen richting de amateurkunstensector en het deeltijds kunstonderwijs

 • Uitwisseling organiseren tussen beide sectoren
 • In kaart brengen van gemeenschappelijke uitdagingen
  • Oplossingen zoeken voor bepaalde vragen of problematieken i.v.m. de samenwerking tussen beide sectoren
  • Goede praktijken delen
 • Samenwerking stimuleren en initiëren tussen beide sectoren
 • Afstemmen met betrokken partnersectoren zoals het hoger kunstonderwijs, de professionele kunsten, partners in cultuureducatie,…

Lees hier het volledige statement van het overlegplatform amateurkunsten - deeltijds kunstonderwijs. Je vindt er alles over de voorgeschiedenis van het overlegplatform, de samenstelling van het platform en de gezamenlijke doelstellingen.


Naar een beleid dat de samenwerking tussen beide sectoren stimuleert

Het overlegplatform publiceert een aantal gemeenschappelijke aanbevelingen voor de volgende minister(s) van Onderwijs én Cultuur, met als doel om het amateurkunsten- en DKO-beleid te optimaliseren en zo goed mogelijk op elkaar en op de praktijk af te stemmen, én om zo goed mogelijk in te spelen op de noden en behoeften van de leerling/kunstbeoefenaar.
Aanbevelingen om de samenwerking tussen beide sectoren te stimuleren:
 • Ga in gesprek met beide sectoren samen over onderwerpen die ons beide aanbelangen, via het overlegplatform amateurkunsten - deeltijds kunstonderwijs.
 • Zorg op het niveau van de Departementen voor samenwerking en structureel overleg tussen de betrokken beleidsdomeinen Onderwijs (i.f.v. deeltijds kunstonderwijs) en Cultuur (i.f.v. amateurkunsten). Ook overleg met het beleidsdomein Jeugd is aangewezen (i.f.v. cultuureducatie).
 • Erken de vele samenwerkingen (ook buiten de alternatieve leercontext) die reeds bestaan tussen beide sectoren, zowel op lokaal als op Vlaams niveau. Ondersteun de initiatieven die bottom up groeien, met respect voor de eigenheid van beide sectoren.
 • Zorg er expliciet voor dat bij de samenstelling van adviesorganen en -commissies de (praktijk)kennis van beide sectoren aanwezig is.
Aanbevelingen om de decretale kaders beter af te stemmen op de werking van beide sectoren, met de leerling/kunstbeoefenaar als uitgangspunt:
 • Maak de regelgeving van de ALC minder rigide zodat de drempels lager worden in andere disciplines dan muziek.
 • Zorg bij aanpassingen aan het Decreet Deeltijds kunstonderwijs en het Amateurkunstendecreet dat
  beide sectoren proactief betrokken worden bij de invoering en uitrol van beleidsmaatregelen die
  beide domeinen aanbelangen
  . Betrek ook beide sectoren bij ander beleidswerk om cultuureducatie en -participatie te bevorderen.
 • Betrek relevante partnersectoren bij beleidsinitiatieven en de uitrol ervan.

Het overlegplatform amateurkunsten - deeltijds kunstonderwijs wordt georganiseerd in de schoot van De Federatie.

Contactpersoon: Barbara Delft - info@akdko.be - www.akdko.be