header handjes

Beslissing subsidie-enveloppes Brussels sociaal-cultureel werk: een kaalslag vermeden

Dossier: Brussel

Het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) besliste afgelopen vrijdag over de middelen van 24 erkende sociaal-culturele organisaties in Brussel. De komende jaren investeert de VGC jaarlijks ongeveer 1,8 miljoen in het regionaal en bijzonder sociaal-cultureel werk. Het uiteindelijke verdict is beduidend milder dan hetgeen de adviescommissie dit najaar had geadviseerd. Ongeveer de helft van de organisaties diende een repliek in om fouten of onduidelijkheden in het advies recht te zetten of om bijkomende toelichting te geven. Uiteindelijk gaan 15 organisaties er op vooruit en zien 9 organisaties hun middelen licht dalen.

Adviesronde 2021

Eind 2020 herbevestigde de VGC de erkenning van 24 organisaties als 'regionaal of bijzonder sociaal-cultureel werk' in Brussel. Een waardering voor het goede werk dat deze organisaties de afgelopen beleidsperiodes in Brussel geleverd hebben. Ook de visitatiecommissies die in 2019 de werking van deze organisaties evalueerden spraken zich positief uit over de kwaliteit van de verschillende werkingen.
Voor de zomer dienden de organisaties vervolgens een beleidsplan in voor de beleidsperiode 2021 – 2025. Zoals de verordening het voorschrijft werden deze plannen beoordeeld door een externe adviescommissie. Als kader hanteerde de commissie hiervoor een set van beoordelingscriteria. Het voorlopige advies van de commissie betekende voor ongeveer de helft van de organisaties echter een breuk met de positieve evaluaties uit het verleden. Waar na afloop van de visitatieronde in 2019 nog een positief tot zeer positief beeld overheerste, kregen 11 van de 24 regionale of bijzondere verenigingen 2 jaar later - op basis van hun beleidsplan - een negatief advies. Dit advies impliceerde een substantiële daling van de financiële middelen. Een resultaat dat zeer hard aankwam bij de sector.
Groot is dan ook de opluchting na de beslissing afgelopen vrijdag over de toekomstige subsidie-enveloppes. Daaruit blijkt dat een kaalslag in de sociaal-culturele sector vermeden is. De vraag van De Federatie om de replieken ten gronde te behandelen is duidelijk ter harte genomen door het college van de VGC. In 5 van de 11 negatieve adviezen is het eindoordeel aangepast. Ook de uiteindelijke dalingen zijn een pak milder dan wat de adviezen voorschreven.
We zijn blij dat dit rijke en diverse sociaal-culturele veld verder kan groeien en bloeien in Brussel en de erkenning krijgt die het verdient.
De Federatie

Een evaluatie van de verordening

We zijn blij dat dit rijke en diverse sociaal-culturele veld verder kan groeien en bloeien in Brussel en de erkenning krijgt die het verdient. Desalniettemin heeft de afgelopen procedure de sector gesterkt in de overtuiging dat de visitatie- en beoordelingsprocedure bijgestuurd dient te worden. We zijn dan ook tevreden dat het kabinet al heeft aangegeven dat een evaluatie van het regelgevend kader in 2022 in overleg met de sector zal plaatsvinden.

Brochure sociaal-cultureel werk Brussel

Het sociaal-cultureel werk in Brussel is actief in alle uithoeken van het Brussels gewest. Meer dan 500 lokale afdelingen zetten zich dag in dag uit in voor Brussel. Het sociaal-cultureel werk staat ook garant voor een brede waaier aan samenwerkingsverbanden. Omdat elkaar kennen en vinden een eerste stap is in een mogelijke samenwerking heeft De Federatie een brochure gemaakt over het Brussels sociaal-cultureel werk. We hopen dat deze brochure helpt om allerlei vruchtbare samenwerkingen met Brusselse gemeenschapscentra, dienstencentra, bibliotheken en andere actoren te bevorderen. De brochure lijst 26 organisaties op, inclusief hun doelgroepen, thema's, werkingsgebied en contactgegevens. Als ze lokale afdelingen hebben, staan die opgesomd per gemeente. Omgekeerd zie je per gemeente welke organisaties er actief zijn. De brochure zal ook jaarlijks geüpdatet worden. Je kan de brochure hieronder downloaden.
Justitiepaleis brussel2