header handjes

Daar is de vrijetijdsmonitor weer

De vrijetijdsmonitor maakte begin 2019 niet zo’n beste start. De tool die ervoor moest zorgen dat gemeenten kunnen opvolgen wat er lokaal speelt op vlak van vrije tijd blonk niet uit qua nauwkeurigheid en gebruiksvriendelijkheid. In 2021 volgt een nieuwe bevragingsronde. Vlaams Parlementslid Marius Meremans informeerde tussentijds naar de evaluatie en bijsturing ervan.

Begin vorig jaar lanceerde voormalig minister Gatz de vrijetijdsmonitor. Dit interactief platform bundelt gegevens rond aanbod, participatie en beleid voor zowel cultuur, sport als jeugd. Op die manier zouden lokale besturen snel en eenvoudig analyses moeten kunnen maken. Maar al snel bleek dat de tool geen al te transparante of correcte inkijk kon garanderen. Dit was ook de Commissie Cultuur niet ontgaan. Huidig minister-president Jan Jambon kondigde daarop een evaluatietraject aan. Eind juni liep dit op z’n einde. Vlaams Parlementslid Marius Meremans (N-VA) informeerde naar de resultaten.
2020 Wascabi Parlementairen Web 25

Marius Meremans van N-VA wil weten hoe het met de vrijetijdsmonitor is gesteld.

Welke pijnpunten werden blootgelegd, hoe wil men hieraan verhelpen?

30 lokale besturen, van klein tot groot, werden door IDEA Consult bevraagd. Zij gaven aan dat de vrijetijdsmonitor een nuttig instrument kan zijn voor hun meerjarenplanning of thematische ad hoc opdrachten. Maar niet alle gemeenten vullen de monitor goed en volledig in. Vervelend, als je aan benchmarking wil doen. Bovendien kampen sommige besturen met ‘datageletterdheid’. Er is schroom om met de dataset aan de slag te gaan om bv. diepgaande analyses te maken. Daarnaast is het wantrouwen in de zelf verzamelde cijfers opvallend. Vaak was het de ambtenaar die al dan niet enthousiast was om aan de vrijetijdsmonitor deel te nemen. Burgemeester of schepen hielden zich eerder afzijdig. 
Of zij in 2021 opnieuw gegevens zullen invoeren in het systeem? Dat zal afhangen van duidelijke definities en hogere relevantie van de indicatoren, aldus het onderzoek.  Marius Meremans polste meteen ook naar het vervolg. Hoe zal het Projectteam Kennisontwikkeling bijsturen met het oog op minder planlast en meer accuraatheid? Jambon antwoordde dat de huidige vragenlijst wordt herzien. Verder worden BIOS (het registratiesysteem voor bibliotheken) en CCinC (registratiesysteem voor cultuur- en gemeenschapscentra) geïntegreerd bij de lokale vrijetijdsmonitor.

Gedeelde zorg

De Federatie is blij dat een commissielid cultuur de kat nog eens de bel aan bond. Niets liever immers dan een rapporteringsplatform dat op een transparante en correcte manier inkijk geeft in de vrije tijd in Vlaanderen. Zeker nu gemeenten op dit vlak volle autonomie hebben. Naar ons aanvoelen ligt wel nog wat werk op de plank, zoals
  • Het verhelpen van onvolledige en mogelijk fout te interpreteren cijfers.
  • Het aanraken van interessante aspecten (bv. via Thema’s) zonder in de diepte te gaan.
  • Het inbouwen van meer duiding bij de cijfers en systematische bronvermelding.
  • De gebruiksvriendelijkheid van Qlickview en betere navigatie doorheen de site. 
  • De financiële monitoring die te weinig in detail treedt.
  • Heel wat webpagina’s die voorlopig leeg bleven, hebben nood aan opvulling.
Het benieuwt ons ook hoe vaak de monitor afgelopen maanden werd geconsulteerd. Welk type gegevens werd door externen opgevraagd. Dit is immers een duur model met hoge ambitie. We hopen dat de ambities stuk voor stuk waar worden gemaakt.
Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke