header handjes

De impact van regiovorming op Avansa?

Dossier: Regionaal - (boven)lokaal

Vlaanderen wil tegen 1 januari 2025 haar samenwerkingsverbanden afstemmen op de nieuwe referentieregio’s. Dat wekt ongerustheid in de cultuursector en bij lokale besturen, hoorden we in het Vlaams Parlement. Minister-president Jambon probeert enigszins gerust te stellen.

Het was Orry Van de Wauwer (CD&V) die op 25 maart Minister-president Jambon aan de tand voelde in de Commissie Cultuur. Welke impact heeft de regiovorming op de Avansa’s, de vroegere Vormingpluscentra? “Dat zijn immers private vzw’s en dus geen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Hun financiering is wel gebaseerd op inwonersaantallen,” klonk het.
Jan Jambon bevestigde in z’n antwoord dat Avansa’s geen samenwerkingsverbanden tussen lokale besturen zijn, maar sociaal-culturele volwassenenorganisaties met een werking binnen een specifieke regio. De vraag of en hoe de afgebakende regio’s in het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk moeten worden gealigneerd op de referentieregio’s, moet hij nog bekijken. Hij beloofde hierover in eerste instantie in overleg te gaan met de betrokken actoren zelf. Jambon zal rustig bekijken of en welke decretale aanpassingen nodig zijn. Voorts liet hij vallen dat targets inzake het halen van deadlines (2025 in de meeste gevallen), niet primeert op het welslagen van het project regiovorming.
Alles bij elkaar is dit een zware bestuurlijke operatie… IGS’en, erfgoedcellen, UiTPASregio’s, … allemaal zullen ze zich moeten losweken uit bestaande samenwerkingsverbanden om zich te richten naar de regiokaart. De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden bovenlokale cultuur krijgen alvast advies en ondersteuning van OP/TIL, tijdens deze transitieperiode. Verder toonde Jambon zich bereid overleg te plegen met organisaties in het veld. Het participatief project kan wat ons betreft starten.
17 referentieregios

Marius Meremans (N-VA) en Katia Segers (Vooruit) wezen op eigenaardigheden in de Denderregio.

Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke