header handjes

Departement Cultuur heroverweegt bovenbouw breed

Cultuur heeft een zogenaamde 'bovenbouw', de actoren die op de één of andere manier instaan voor ondersteuning van en beleidswerk rond de culturele organisaties: de steunpunten, expertisecentra, belangenorganisaties en de administratie zijn hierin de voornaamste spelers. Twee opeenvolgende bijeenkomsten van de commissie Cultuur van het Vlaams parlement zoomden hier even op in. Vorige week gaf minister-president Jambon mee dat de relatie van de overheid tot de bovenbouw opgenomen is als één van de "werven" in het kader van de Brede Vlaamse Heroverweging. In de tweede helft van juni krijgt hij een rapport op zijn bureau.

Probleemstellende nota als basis voor overleg

De Brede Vlaamse Heroverweging is achter de schermen volop in voorbereiding. Ook het departement dat verantwoordelijk is voor Cultuur werkt, samen met externe experten, aan een zestal werven. Welke dat zijn, is op dit moment niet duidelijk. Tijdens de commissie Cultuur van vorige week haalde de minister-president toch al een kaart van zijn borst: de culturele bovenbouw is één van de zes onderzoeksthema's. Professor Filip De Rycnk bezorgt binnen enkele weken, samen met IDEA Consult hierover een korte, probleemstellende nota aan minister Jambon. Deze nota zal op vragen ingaan zoals "de afbakening van de kerntaken van de overheid; de problematiek van coördinatie in het systeem; het belang van transparantie en verantwoording versus de administratieve lasten en de overheadkosten verbonden met onder andere beheersovereenkomsten; de verhouding tussen autonomie en democratische controle, inclusief de rol van het Vlaams Parlement; ruimte houden voor dynamiek, gedrevenheid en innovatie en voor maatschappelijk draagvlak enzovoort". Een en ander kwam vorige week aan bod omdat Stephanie D'Hose (Open VLD) aan de minister vroeg of er nog losse eindjes zijn wat de hervorming van de bovenbouw betreft. De hervorming waarop zei doelde werd enkele jaren geleden door toenmalig cultuurminister Gatz doorgevoerd, onder meer naar aanleiding van het onderzoekswerk van de heren Vandyck en Larock.

Onderzoek: samenspel tussen administratie en steunpunten

Op 3 februari keurde de minister-president ook een afsprakenkader onderzoek goed. Hierin wordt de samenwerking tussen het departement en de steunpunten afgesproken. Het gaat om het verzamelen, beheren, verwerken en ontsluiten van beleidsrelevante gegevens en de opmaak van landschapstekeningen. In het najaar zal deze planning volledig zijn uitgetekend. Ook de onderzoeksagenda zelf zou dan klaar moeten zijn.

En de sector?

Het valt op dat, op de vraag van Stephanie D'Hose over wat de sectoren van de bovenbouw-hervormingen vonden, de minister op de vlakte moest blijven: "Er werd door het departement geen bevraging van de sector gedaan. Er is dus geen officiële informatie beschikbaar over hoe de sector staat tegenover de gedane hervormingen." Het valt inderdaad op dat in deze, en andere, ontwikkelingen de sectoren zelf zelden als primaire belanghebbende in het vizier worden genomen. Het beroep doen op externe expertise is geen antwoord op dit euvel. Tijdens een commissievergadering van midden maart engageerde de minister-president zich alvast wel om over de rapporten in overleg te gaan met de sector.