header handjes

Een nieuwe toekomst voor ons land? Hoe een burgerbevraging hieraan wil bijdragen.

Zoals voorzien in het federaal regeerakkoord, lanceren ministers van Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing Annelies Verlinden (CD&V) en David Clarinval (MR) een grootschalige burgerbevraging over onze democratie en onze staatsstructuur, een serieus complexe aangelegenheid dus. Vanaf 25 april tot half juni kan elke burger hierover zijn mening kwijt via een online-forum. Ook sociaal-culturele organisaties en lokale besturen worden opgeroepen om hierover de dialoog aan te gaan.

Lancering burgerbevraging

Online platform met 6 thema's

Er is een nieuwe staatsstructuur in de maak tegen 2024 en daar wil de federale regering graag zoveel mogelijk volk bij betrekken. Verlinden droomt van booths in het gemeentehuis of de bib, maar ook van debatavonden in heel het land waar u en ik input kunnen geven. Sinds 25 april tot 5 juni kunnen alle Belgen ouder dan 16 op www.landvoordetoekomst.be hun mening en ideeën kwijt over zes thema’s.
Lancering burgerbevraging1
De initiatiefnemers maken zich sterk dat er op het platform voldoende context over de thema’s gegeven wordt zodat deelnemers in staat zijn om de vragen te beantwoorden. Een voorbeeld: “Wie moet allemaal betrokken zijn bij in het complexe debat over energie? Hoe doen we dat en wie beslist uiteindelijk?” Via dergelijke concrete cases polst men naar de rol van diverse overheden en burger, bevoegdheidsverdelingen, grondrechten, verkiezingen, enz. Veel open vragen moeten ruimte bieden voor verrassende insteken.

In deze PowerPoint-presentatie is meer informatie te vinden over het hele traject.

Campagnespot 'Een land voor de toekomst'


Ook iets voor jouw gemeente of vereniging?

Verlinden en Clarinval nodigen alle middenveldorganisaties, scholen en lokale besturen uit om aan de slag te gaan via dit platform. Zo is er ondersteuningsmateriaal -en voor wie wil, extra begeleiding- om met (lokale) groepen of inwoners vlot standpunten te bepalen of aanbevelingen te formuleren. Met de resultaten van deze dialooggesprekken kan je op het platform terecht. Een heuse mediacampagne en lokaal inzetbare communicatiekit moeten bijdragen aan de ruchtbaarheid van deze grootschalige bevraging.

Met jouw groep aan de slag gaan? Download hier verschillende dialoogmethoden en/of nodig een expert of moderator uit.

Uw event bekend maken? Maak dan gebruik van deze kant-en-klare communicatietoolkit.


Een ambitieuze oefening

Het rapport van dit participatietraject wordt dit najaar bezorgd aan de federale regering en aan het Parlement, als input voor ‘de vernieuwing van onze democratie en de voorbereiding op een toekomstige staatshervorming’. Benieuwd hoe open-minded politici daarmee zullen omgaan?! De Kamer denkt alvast aan een ‘gemengde panels’ waarbij parlementairen en gelote burgers met elkaar in debat gaan. Geen makkie gezien de complexiteit van de voorgeschotelde materie en de afstand tussen burger en overheid/politiek…
Ik zie de meerwaarde van een middenveld dat spreekt voor mensen die niet alle vaardigheden hebben.
Annelies Verlinden, Minister van Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
‘Een eerste nationale oefening in burgerparticipatie’ klonk het, in ons eerder verschenen Wascabi-artikel waarin Minister Verlinden en burgerparticipatie-adepten Kristof Calvo en Sven Gatz zelf reflecteerden over voorgenomen ambities en mogelijke risico’s.

Mind the gap

Los van concrete resultaten lijkt het proces hier minstens zo belangrijk. Burgerbetrokkenheid vergt immers kennis en expertise, confrontatie van meningen, transparantie en bijsturing van het traject en last but nog least: actie door het omzetten van uitkomsten in daden. Dit alles impliceert een stevige omkadering en vorming, toeleiding van doelgroepen, tijd voor het rijpingsproces van ideeën, geregelde feedback en daadkracht om werkelijk te vernieuwen. Eén voor één aspecten waar middenveldorganisaties sterk in zijn. Eén voor één aspecten waar middenveldorganisaties sterk in zijn. Kortom, hier liggen gedroomde kansen voor experiment rond het doorgedreven samenspel tussen overheid (facilitator), middenveld (als mobilisator en versterker) en de burger (die bijdraagt aan een betere samen-leving).
Wees niet te bescheiden over alle dingen die jullie al doen.
Kristof Calvo, over het middenveld en SCW in het bijzonder.
In een ideale wereld wisselen duurzame, structurele manieren van inspraak elkaar af met verdiepende en casusgebonden ‘volksraadplegingen’. Het is geen of-of verhaal, eerder een en-en kwestie. Erkenning en opwaardering van structuren en organisaties die al bestaan en openheid voor wat komen zal, vormen sleutels tot succes.

Denk mee na over de toekomst van onze democratie en staatsstructuur. Ga naar de bevraging.

Voor meer info en vragen over dit participatietraject kan je terecht op eenlandvoordetoekomst@bosa.fgov.be.

Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart