header handjes

Groen: Cultuur is noodzakelijk!

Waarom? Omdat het des mensen is, essentieel is in ontwikkeling en bijdraagt aan emancipatie en democratie van individuen, van groepen, van gemeenschappen, omdat cultuuruitingen ons raken, ons doen nadenken, ons vragen doen stellen over onszelf en onze omgeving. Cultuurbeleid is ook het investeren in innovatie, in leefbaarheid, in vorming en versterking van de sociale cohesie, in jobs, in levenskwaliteit... 

Sociaal-cultureel werk

Groen legt voor het sociaal-cultureel werk de nadruk op de volgende zaken. Wij willen meer inzetten op etnisch-culturele diversiteit in sociaal-cultureel werk. Daarnaast willen we de vrijplaats van het brede sociaal-cultureel werk garanderen, tegen de toenemende instrumentalisering door de overheid in. De sector wordt niet gesubsidieerd om de doelen van de overheid te realiseren maar om de eigen doelen te realiseren. Die mooie traditie willen we behouden, nl. dat de overheid zich niet inmengt met de inhoudelijke aspecten van de werking, maar financiert op basis van een intrinsieke meerwaarde voor de samenleving.

We willen meer middelen toebedelen aan vernieuwende praktijken zoals burgerparticipatie, aan vormen van co-creatie, sociale innovatie e.d. 

Caron3
Om dat te realiseren is het nodig de regelgeving te verbreden. Laat ons stoppen met het verkokeren van ondersteuningsmechanismes en ruimte creëren voor experiment  en innovatie van sociaal-culturele projecten en organisaties. Daar kan ook het decreet Bovenlokale Cultuurwerking een opstap voor betekenen.

Amateurkunsten 

Voor de amateurkunsten legt Groen de nadruk op deze punten: vooreerst de waardering voor de amateurkunsten verhogen, eigentijds repertoire en vormen nastreven, etnisch-cultureel diverser worden, achterblijvende doelgroepen proberen bij te trekken, dichter aansluiten bij en uitwisselen met het professionele veld en de link tussen het deeltijds kunstonderwijs en amateurkunsten versterken. Daarnaast willen we een stimuleringsbeleid opzetten om de etnisch-culturele diversiteit van de kunstuitingen in de professionele en de amateurkunsten beter zichtbaar te maken en meer kansen te bieden.

Participatie

Tevens willen we de participatie aan cultuur blijvend bevorderen. Met een versterkte inzet op de basis ervan: kunst- en cultuureducatie, zowel in het onderwijs als in de vrije tijd. De nadruk ligt hier op participatie in alle subsidieregelingen versterken, bijzondere aandacht aan kansengroepen schenken, investeren in kunsteducatie, samenwerken met het onderwijs, de (amateur)kunstensector, het deeltijds kunstonderwijs … In dit kader willen we meer aandacht voor een familielid, nl. het sociaal-artistiek werk: wij willen het als een topprioriteit behandelen, dat betekent het instrumentarium bijstellen om deze kwetsbare sector te versterken.

(Boven)lokaal

Het is nodig secuur om te gaan met het lokaal en bovenlokaal cultuurbeleid. Daarom moeten de gevolgen van de afschaffing van het lokaal cultuurbeleid grondig gescreend worden. Daarnaast is het nodig de Intergemeentelijke samenwerking op het vlak van cultuur obv vrijwillige samenwerking te bevorderen. Met als doelen: afstemming aanbod, bevorderen participatie, rijker aanbod voor de bevolking, inzet op bereik van moeilijke doelgroepen, kansen bieden aan bovenlokale verenigingen, aan kunstenaars en organisaties te klein voor subsidie op Vlaams niveau en te groot voor lokaal niveau.

Daarnaast stellen we voor om nieuwe middelen gericht in te zetten voor een stimuleringsbeleid voor steden en gemeenten met een soort trekkingsrechten voor bijv. acties inzake cultuurparticipatie, bevorderen van etnisch-culturele diversiteit enz. Een prikkelende wisselwerking tussen autonome lokale besturen en een proactieve Vlaamse overheid is een meerwaarde.

Ook openbare bibliotheken blijven zeer belangrijk: we willen het gebruik verruimen, als ontmoetingsplek, als kennis- en informatiecentrum, de samenwerking met het onderwijs versterken.