header handjes

Het eerste Strategisch Meerjarenplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is een feit.

Dossier: Brussel

Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) presenteerde op 11 december 2020 voor het eerst een strategisch meerjarenplan. Met de inbreng van de Brusselaars werd een plan opgesteld dat zich vertaalt in 167 beleidsacties die de basis moeten vormen voor het beleid van de VGC van 2021 tot 2025. Deze inspraak werd onder meer gerealiseerd via het participatietraject Stadspiratie waarbij Brusselaars de kans kregen om via allerlei platformen hun visie te delen over de weg die de VGC de komende jaren moet inslaan.

167 beleidsacties voor de komende 5 jaar

Brussel blijft groeien. En de grootstedelijke uitdagingen groeien mee. Met 7 grote beleidsdoelstellingen en 167 beleidsacties wil de VGC een antwoord bieden op die uitdagingen. Enkele rode draden in het plan zijn participatie, samenwerking, duurzaamheid, diversiteit en continuïteit en innovatie. De uitdagingen en ambities voor het sociaal-cultureel werk zitten vervat in meerdere beleidsdoelstellingen.

Eén van die uitdagingen is het aantrekken van nieuwe vrijwilligers door Brusselse organisaties. De VGC wil inzetten op ondersteuning en waardering, zowel voor de vrijwilligers als voor de organisaties. Zo geeft de VGC in het meerjarenplan aan dat een engagement opnemen als vrijwilliger een meerwaarde iis n het leven van Brusselaars, en dat ze dit willen aanmoedigen. Ook tijdelijke en nieuwe vormen van engagement krijgen steun.

Meerjarenplan VGC

Een andere uitdaging is het samenleven in superdiversiteit in Brussel. Brussel is na Dubai de meest diverse stad ter wereld. In die realiteit zal samenleven altijd een werkwoord blijven. De VGC wil de gesubsidieerde organisaties stimuleren om de diversiteit van Brussel te weerspiegelen in hun manier van werken en in hun aanbod. Er is in Brussel al heel veel ervaring opgebouwd rond samenleven in diversiteit, maar er zijn ook blijvende samenlevingsuitdagingen die de VGC samen met onder meer de Brusselse organisaties wil aangaan.

Een andere ambitie is het bouwen aan een meertalig Brussel. De taaldiversiteit in Brussel biedt heel wat kansen en uitdagingen. De VGC gaat in dit plan het engagement aan om actief mee te werken aan een taalbeleid dat het Nederlands en de meertaligheid versterkt en uitdraagt. De VGC wil ook ten volle blijven inzetten op participatie. Zo wil ze experimenteren met innovatieve manieren om participatie aan te moedigen en wil ze burgerinitiatieven en burgerprojecten stimuleren en ondersteunen. Onder meer met participatieve experimenten die aansluiting vinden bij de leefwereld van ouderen met een diverse achtergrond wil de VGC inzetten op ouderenparticipatie. Ook het sociaal-culturele verenigingsleven, amateurkunstenorganisaties en nieuwe vormen van sociaal-cultureel werk worden meegenomen in dit plan. Mensen die zich engageren in een vereniging of een club, die een passie delen, die vrijwilligerswerk doen of regelmatig deelnemen aan culturele activiteiten voelen zich gelukkiger, wordt er aangegeven in het plan. Ontmoeting en verbinding zijn ook het beste vaccin tegen eenzaamheid en isolement. Samen met het werkveld wil de VGC de mogelijkheden en de voordelen verkennen van digitale cultuurparticipatie. De VGC wil ook gedeeld ruimtegebruik stimuleren en initiatieven ondersteunen in de (semi)publieke ruimte. Wij zijn alvast benieuwd hoe de VGC de komende jaren participatief dit plan verder vorm zal geven.