header handjes

N-VA: sociaal-cultureel werk essentieel voor sociaal weefsel van Vlaanderen

Vandaag is het de beurt aan N-VA voor hun "moment of free speech" in onze nieuwsbrief. In het Vlaams Parlement zagen we de afgelopen jaren Cathy Coudyser en Marius Meremans debatteren rond amateurkunsten en sociaal-cultureel werk. De ambities voor de toekomst lees je vandaag op onze site.  

De N-VA is een Vlaamse, gemeenschapsvormende partij. Onze cultuur is uniek in de mate waarin ze gebouwd is op onze burgers, op vrijwilligers, op organisaties en verenigingen, die daarin ondersteund worden door zowel de overheid als de ondernemingen. In de cultuursector alleen al zijn honderdduizenden vrijwilligers actief. Zij vormen het sociaal kapitaal van onze samenleving, de dragers van het kostbare weefsel, van het levende Vlaanderen. De N-VA pleit voor een vrijheid en rijkdom van het Vlaamse verenigingsleven en middenveld. We willen het middenveld en de vele vrijwilligers niet aan de kant zetten om in de plaats hiervan het ‘primaat van de politiek’ te installeren. Wél wil de N-VA een efficiënt en georganiseerd middenveld, aangepast aan de maatschappelijke realiteit van de 21e eeuw. Zo stellen we ons vragen bij de verwevenheid van het verzuilde middenveld met de politieke besluitvorming.

We erkennen en steunen de kritische en maatschappelijke rol van de sociaal-culturele sector. Dat wil niet zeggen dat subsidies vrijblijvend zijn. We hebben immers een Vlaamse identiteit, een taal, een gemeenschappelijke sokkel van waarden, fundamentele rechten en vrijheden. Die mogen in vraag gesteld worden, maar onze rechten en vrijheden moeten wel nageleefd worden om in aanmerking te komen voor subsidiëring.

De N-VA gaat voor een sterk en divers landschap, dat in staat is naast de subsidiëring zelf fondsen te werven, via een actieve en wederzijds verrijkende samenwerking met de privéwereld.

Het sociaal-cultureel werk is essentieel voor het sociaal weefsel in onze Vlaamse samenleving. De reële basiswerking op het terrein zelf is de belangrijkste parameter voor de ondersteuning.

De amateurkunstensector is een precaire sector. Er zijn veel vrijwilligers die belangrijk werk leveren. Door de overheveling van de provinciale bevoegdheden naar het lokale en Vlaamse niveau moeten we bekijken of de koepelverenigingen hun werk naar behoren kunnen blijven doen met de beschikbare middelen. Daarnaast moeten we vertrouwen hebben in de koepels dat ze hun opdrachten uitvoeren binnen het geschetste kader. We staan open voor dialoog om te bekijken waar we moeten bijsturen.

Wat de projectsubsidies voor amateurkunsten betreft, verwijzen we graag door naar het Bovenlokaal Cultuurdecreet, waarin ook voorzien wordt in ondersteuning van intergemeentelijke samenwerkingen. Zij krijgen geld ter beschikking. Die intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn voor een stuk ook de regisseur van het culturele veld en moeten dus ook die amateurkunsten onder hun hoede nemen. Hier kunnen we vanuit de overheid wel extra aandacht op vestigen.

Cathy Coudyser

Cathy Coudyser maak sinds 2014 deel uit van de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Marius Meremans3

Marius Meremans is vast lid van de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Hij komt er regelmatig tussen over o.a. het sociaal-cultureel werk en de amateurkunsten.