header handjes

Orry Van de Wauwer (CD&V) breekt lans voor meer projectmiddelen sociaal-cultureel werk

Het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk voorziet jaarlijks de mogelijkheid om projectsubsidies toe te kennen aan organisaties die inzetten op de laborol of op een maatschappelijke prioriteit. Dit jaar besliste de Vlaamse regering dat die maatschappelijke prioriteit, in het kader van de coronacrisis, digitalisering zal zijn. Zo wil men de projectmiddelen laten deel uitmaken van de maatschappelijke relance. Lovenswaardig doel, ware het niet dat er dit jaar slechts een kleine € 500.000 in de projectenpot zit. Een probleem dat Orry Van de Wauwer (CD&V) aankaartte in de commissie cultuur van 21 januari.

Van de Wauwer formuleerde het zelf zo in de commissie: 'De heropbouw van onze samenleving op minder dan 1,5 meter zal heel wat inzet van mensen en middelen vergen. Ook het sociaal-cultureel werk zal daar een belangrijke rol in spelen. Zij zijn meesters in samenleven. Professionals en vrijwilligers in deze sectoren zullen binnen afzienbare tijd in de vuurlinie staan en de helden van de hechte samenleving moeten zijn. De projectlijn binnen het decreet Sociaal-Cultureel Werk zou hen de broodnodige stimulans kunnen geven om de komende jaren nog meer dan anders hun maatschappelijke rol op te nemen. Jammer genoeg bedraagt die projectenpot in 2021 nog geen 500.000 euro. Dat is een bedrag waarmee je slechts een minuscule impuls kunt geven, net nu een heel grote injectiespuit nodig is.'
2020 Wascabi Parlementairen Web 18

Orry Van de Wauwer (CD&V)

Geen relancemiddelen voor sociaal-culturele projecten

In zijn antwoord was minister Jambon (N-VA) duidelijk: 'De relancemiddelen zullen een andere bestemming krijgen, en worden niet aan deze projectsubsidies besteed.' Een gemiste kans. De pot van de projectmiddelen zal in 2022 nog met 1 miljoen stijgen, zoals Jambon aangeeft, en dus pas in 2023 effect hebben, maar de heropbouw na corona zal hopelijk niet tot dan moeten wachten.

Heropstartcampagne, impactmeting en ondersteuning lokale besturen

Van de Wauwer maakte van de gelegenheid gebruik om ook een aantal andere vragen te stellen in het kader van corona en sociaal-cultureel werk. Zal minister Jambon een heropstartcampagne opzetten voor het lokaal verenigingsleven? Komt er een diepgaande impactstudie van corona op het sociaal-cultureel werk en de amateurkunsten? En zouden er niet best middelen naar ondersteunende organisaties gaan om het lokaal verenigingsleven terug op de rails te krijgen?
Dat lokale weefsel is heel belangrijk, heel veel Vlamingen nemen eraan deel via de amateurkunsten en via sociaal-cultureel werk.
Marius Meremans (N-VA)
Voorlopig is er nog geen heropstartcampagne in de maak, maar Jambon belooft te onderzoeken of er middelen vanuit het overheidsbrede communicatiebudget ingezet kunnen worden voor een campagne om het lokaal verenigingsleven na corona een duwtje in de rug te geven. Iets waar wij hem zeker aan zullen herinneren. Voorts is het lokaal verenigingsleven een verantwoordelijkheid van de lokale besturen en die krijgen vanuit het eerste noodfonds al een flinke financiële injectie, dixit Jambon. Over een impactstudie kwamen er geen concrete beloftes.
Monopoly

Monitoring middelen lokaal noodfonds

In de marge van deze bespreking kwam ook het lokaal noodfonds aan bod. Steden en gemeenten kregen voor de zomer ettelijke miljoenen om het lokale verenigingsleven door de coronacrisis te loodsen. Al verschillende keren werd er gepleit voor een monitoring van die middelen, om zicht te krijgen of ze besteed zijn conform de doelstellingen. Voor het eerst beloofde minister Jambon nu ook zo'n beperkte monitoring op te zetten: 'De monitoring, het opvragen bij de gemeenten hoe zij de verdeling gedaan hebben tussen de drie clusters, is nog niet gebeurd. Ik zal de administratie vragen dat te doen, in hoofdlijnen, niet in detail. Maar ook hier moet dit gebeuren zonder voor extra administratieve overlast te zorgen bij de lokale besturen en de administratie. Wij moeten er een helikopterzicht op krijgen.' We zijn alvast zeer benieuwd naar de resultaten hiervan.
Het is heel goed dat heel de sector hier eens besproken wordt. Inderdaad, het rijke verenigingsleven, het sociaal-culturele veld, de amateurkunstensector hebben het heel moeilijk. Het is goed dat we daar aandacht aan besteden.
Staf Pelckmans (Groen)
Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart