header handjes

Relevante steunmaatregelen voor organisaties (update 27/09/2021)

Zowel de federale, Vlaamse als Brusselse regering beslisten over een aantal steunmaatregelen die vooral tot doel hebben de economische ravage deels op te vangen. Wat betekent dit voor sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties?

De meeste steunmaatregelen zijn ondertussen verlopen. Wij zetten alles op een rijtje en zorgen voor een update zodra er nieuwe informatie is.

Vlaamse steunmaatregelen

Vlaams Beschermingsmechanisme De deadline verliep op 15 juni 2021.
Culturele activiteitenpremie Sinds 12 januari 2021 is het niet meer mogelijk om een culturele activiteitenpremie aan te vragen.
Voorschot voor evenementen in 2021 Deze premie kon aangevraagd worden tot 9 november 2020.
Corona-hinderpremie De hinderpremie kon je tot 30 juni 2020 aanvragen.
Compensatiepremie De deadline voor de compensatiepremie was 31 augustus 2020.
Aanvullende compensatiepremie voor groot omzetverlies Deadline is verlopen.
Aanmoedigingspremie voor werknemers De aanmoedigingspremie die nu al bestaat om mensen aan te moedigen deeltijds te werken en zo ontslagen te vermijden, werd tijdelijk aangepast. Deze uitbreiding gold enkel voor de periode 1 april tot en met 31 december 2020.
Noodfonds Aanvragen voor het Noodfonds Cultuur konden tot 31 augustus 2020.
Meer informatie over Vlaamse steunmaatregelen
  • VLAIO Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen geeft informatie over steunmaatregelen voor ondernemingen in Vlaanderen. Een aantal maatregelen zijn ook toegankelijk voor vzw's.
  • Cultuurloket geeft zakelijke ondersteuning voor de cultuursector. Zij geven een overzicht van steunmaatregelen specifiek voor de cultuursector.

Brusselse steunmaatregelen

phoenix.brussels - premie De premie kon aangevraagd worden tot 23 november 2020.

Federale steunmaatregelen

Verhoogde belastingvermindering voor giften Deze maatregel geldt niet voor giften in 2021.
Uitwisseling personeel gemakkelijker gemaakt in strijd tegen Covid-19 Dit kaderakkoord liep tot 31/03/2021.
Tijdelijke werkloosheid De maatregel van tijdelijke werkloosheid omwille van corona werd verlengd tot 31 december 2021.
Vrijstelling sociale bijdragen bijkomende vrijwillige overuren De 120 vrijwillige overuren gepresteerd in het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021, in de kritieke sectoren, worden uitgesloten van het loonbegrip in de sociale zekerheid. Er zijn dus geen sociale bijdragen op verschuldigd.
Corona-ouderschapsverlof Het corona-ouderschapsverlof was mogelijk tot 30 september 2020.
Flexibel gebruik tijdskrediet en loopbaanonderbreking Is verlopen.
Vermindering patronale bijdrage eventsector Is verlopen.
Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen Is verlopen.
Terugbetaling netto betaalde RSZ-werkgeversbijdragen van het derde kwartaal van 2020 Is verlopen.
Verhoging plafond forfaitaire onkosten vrijwilligers De ministerraad keurde een ontwerp KB goed dat als doel heeft om voor activiteiten uitgevoerd in het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021, het jaarlijkse plafond van de forfaitaire kostenvergoeding te verhogen tot het bedrag dat reeds structureel van toepassing is op specifieke categorieën vermeld in het KB van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond voor bepaalde categorieën van vrijwilligers.
Meer informatie over werkgeversverplichtingen
  • Sociare kan je zeker verder helpen met alle vragen inzake werkgeverschap in coronatijden, zoals hulp en advies bij de toepassing van de genomen steunmaatregelen i.v.m. tewerkstelling, in jouw organisatie.
  • Scwitch kan je o.a. advies geven i.v.m. contracten die niet kunnen nageleefd worden, terugbetaling tickets en andere zakelijke vragen.
  • VIVO, het vormingsfonds voor de social profit, heeft ook een online leeraanbod. Deze worden gratis aangeboden aan social profit organisaties.

Lokale steunmaatregelen

De uitgewerkte steunmaatregelen zijn meestal niet bruikbaar voor lokale initiatieven. Het lokale verenigingsleven, zowel vzw’s als feitelijke verenigingen, getroffen door de coronacrisis kunnen vaak terecht bij de lokale overheid voor bepaalde ondersteuning. Deze verschilt van gemeente tot gemeente.

Bijkomende steunmaatregelen

Coronafonds Socrowd Socrowd verlengd het Coronafonds. Als sociaal crowdfundingplatform maakten ze 1 miljoen euro vrij om organisaties en projecten met een positieve impact op de samenleving te ondersteunen tijdens deze crisisperiode. Met een renteloze lening tot €150.000 helpt Socrowd organisaties met een focus op maatschappelijke meerwaarde door deze bijzonder periode te geraken. Betrek je crowd, verzamel een derde van het bedrag en zij doen de inleg maal drie. Meer info over hoe dit in zijn werk gaat vindt je op de site van Socrowd.
Herstel Cultuurkrediet Hefboom Hefboom biedt naast de reguliere Cultuurkredieten, een bijkomend renteloos Herstel Cultuurkrediet aan. Bedoeling is de cultuursector te ondersteunen bij de heropstart. Ook overbrugging, het financieren van nieuwe initiatieven en starters komen in aanmerking. Organisaties in de sector sociaal-cultureel werk of amateurkunsten komen in aanmerking voor een Herstel Cultuurkrediet. Het gaat om een lening van minimum €5.000 tot maximum €250.000. De lening is renteloos en heeft enkel een dossierkost (een vast bedrag - enkel bij goedkeuring lening).Maximale looptijd is 6 jaar met een aflossingsvrije periode van 1 jaar. Er worden geen zekerheden of waarborgen gevraagd.
Voorwaarde is wel dat je geen andere kredietmogelijkheden hebt. Dus je kan noch bij de bank, noch bij PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) terecht voor een lening. Tevens heb je geen achterstallen bij de RSZ of de belastingen (uitgezonderd de toegelaten achterstallen op basis van corona). Je kan het Herstel Cultuurkrediet ook combineren met andere kredieten.
Om een Herstel Cultuurkrediet aan te vragen moet je een aanvraagdossier opmaken en indienen. Deze gemotiveerde aanvraag moet een inhoudelijke en financiële toelichting bevatten. De jaarrekeningen van 2017, 2018, 2019 dienen als referentiepunt voor de analyse van je kredietvraag (behalve voor starters). Je voegt ook de jaarrekening 2020 en een financieel plan toe. Het Herstel Cultuurkrediet kan je aanvragen tot 15 november 2021.
Voor meer informatie of het aanvragen van een Herstel Cultuurkrediet kan je terecht bij Hefboom.
Kristien Vermeersch Neem contact op met Kristien