header handjes

Voorgestelde indexering van de VGC-subsidies aan de Brusselse socioculturele sector schiet te kort

Dossier: Brussel

Na een gezamenlijke brief van meer dan 130 Brusselse organisaties en herhaaldelijk overleg zal de VGC haar subsidies aan deze sectoren met 3% verhogen in 2022 en dat in 2024 nog eens herhalen. Deze tegemoetkoming is ruim onvoldoende om de gestegen loonkosten en andere kosten te compenseren. Het is nu rekenen op extra middelen van de Vlaamse overheid.

Op één jaar tijd stegen de lonen van alle gesubsidieerde organisaties met ruim 10%. Voor de socioculturele sector en de zorg- en welzijnssector komen daar nog de loonsverhogingen bij die vervat zitten in de VIA 6-akkoorden. Intussen swingen ook energie- en andere werkingskosten de pan uit. Niet-indexering van structurele middelen via convenanten en meerjarige subsidies door de VGC vormt een zwaar knelpunt voor veel organisaties in het Brusselse werkveld. In februari uitten 130 organisaties daarover hun bezorgdheid bij het VGC-college. In een gesprek in mei bleek het college bereid om een structurele verhoging van 3% toe te kennen in 2022 aan alle organisaties die niet projectmatig gefinancierd worden. Deze middelen zouden worden toegekend vanuit het Brussels non-profit akkoord. Wij vonden dit niet meer dan een druppel op een hete plaat, maar uit recent overleg bleek dat de VGC niet verder wil gaan.

Minder doen?

De vzw’s krijgen van VGC de begripvolle suggestie aan te geven wat men niet meer kan waarmaken in de beleidsplannen. Maar de opties zijn beperkt. Men kan personeel laten afvloeien, projecten schrappen, investeringen en aankopen uitstellen, reserves aanspreken, leningen aangaan (met interest), een negatieve begroting goedkeuren,... De sociale impact van het Nederlandstalige werkveld vermindert. Knowhow en menselijk kapitaal dreigt op die manier onherroepelijk verloren te gaan. Bovendien neemt de ongelijkheid tussen verschillende Brusselse organisaties die afhankelijk zijn van een waaier uiteenlopende overheden toe. De ene overheid indexeert subsidies wel, de andere niet, of niet voor alle werknemers, alle projecten of alle types van contracten. Het anticiperen van vermindering in de subsidie, is een nieuwe sport, terwijl de nervositeit en frustratie in de Nederlandstalige sector hand over hand toeneemt.

Brengt extra toeslag voor stedenfonds soelaas?

Uit het overleg met VGC kwam een nieuw scenario. De steden en gemeenten in Vlaanderen vragen de Vlaamse regering - bij monde van VVSG – om in 2023 en 2024 een extra toeslag van 3,5% toe te kennen aan het steden/gemeentefonds. Dit bovenop de jaarlijkse indexering met 3,5%. De Vlaamse ministers Somers en Dalle bekijken momenteel deze piste, waarvan we hopen dat deze ingreep ook de VGC ten goede komt. Als de Vlaamse Regering dit toezegt, verbindt de VGC zich ertoe om een deel van die extra middelen te besteden aan de noodlijdende Brusselse organisaties. We hopen dat de Vlaamse regering de noodkreet van de steden en gemeenten volgt. Vervolgens zullen we niet nalaten het college van de VGC aan hun belofte te herinneren.