header handjes

Wat (aan) ons raakt: quotes uit het regeerakkoord

Het Vlaams regeerakkoord is een lijvig document, dat wist u al. Uiteraard bladerden wij meteen naar de passages die handelen over het sociaal-cultureel werk en de amateurkunsten. Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt, schreef Jeroen Brouwers ooit, en dat geldt zeer zeker ook voor onze sectoren. We maken in dit artikel een lijstje van wat ons betreft relevante stukken uit het akkoord. In latere edities van onze nieuwsbrief gaan we hier dieper op in.

De regering legt de lat hoog en wil dat alle Vlamingen het beste van zichzelf kunnen geven, maar dat is enkel mogelijk in een warm en sociaal Vlaanderen. Vlaanderen is rijk aan organisaties, verenigingen en vrijwilligers. Ze geven onze samenleving mee vorm en verdienen onze steun.” 

We bundelen goede praktijken op het vlak van samenleven en promoten die. Organisaties die segregatie in de hand werken subsidiëren we niet langer, maar initiatieven die samenleven bevorderen verdienen onze steun.” 

"Om de synergiën en samenwerking in het kader van levenslang leren binnen de Vlaamse overheid te versterken, wordt een platform levenslang leren opgericht binnen de beleidsdomeinen Werk en Onderwijs. Via een gezamenlijke visie kunnen de noodzakelijke ambities en doelstellingen verder worden uitgewerkt.”

"Iedereen moet op een veilige en integere manier actief kunnen zijn binnen de sectoren cultuur, jeugd en sport. Daarom zetten we de sterke aanpak van grensoverschrijdend gedrag verder. Onder impuls van de minister van Welzijn en samen met de verschillende vakministers nemen we beleidsinitiatieven om zowel de fysieke, psychische als seksuele integriteit te beschermen. We hebben daarbij aandacht voor kwaliteitsbevordering, sensibilisering, preventie en een adequaat en gepast reactiebeleid.

We leven teveel naast elkaar en niet met elkaar. Deze sluimerende segregatie werkt vooroordelen in de hand, zorgt voor gettovorming en versterkt wederzijds wantrouwen. […] Daarom ook ontwikkelen we een beleid dat segregatie tegengaat. Alleen door met en niet naast elkaar te leven ontstaan gedeeld burgerschap. Het louter terugplooien op de eigen etnisch-culturele groep belemmert een gedeelde Vlaamse samenleving, net omdat er zo weinig onderling contact is.

De vele geslaagde voorbeelden van harmonieus samenleven (bv. op de werkvloer, in de vrijetijdsbesteding, maar ook in dagdagelijkse zaken) willen we sterker onder de aandacht brengen. De Vlaamse overheid bundelt daarom goede praktijken en stelt deze ter beschikking van lokale besturen en middenveld.

Vandaag worden verschillende gelijkekansenorganisaties gefinancierd. Zij adviseren het gelijkekansenbeleid en voeren het mee uit. We erkennen ten volle het belang van samenwerking met het middenveld. We creëren een objectief financieringskader dat gericht is op de beleidsdoelstellingen van de Vlaamse overheid. Hierbij streven we naar een duidelijke taakafbakening, efficiënte organisatievormen en minder versnippering.” 

Vrijwilligers zijn onmisbaar in het verenigingsleven. Daarom blijven we het belang van de vele vrijwilligers erkennen en blijven we zoeken naar nieuwe hefbomen van ondersteuning, verder werken op het reeds uitgerolde actieplan in het kader van het gecoördineerd vrijwilligersbeleid. We zorgen voor verdere planlastvermindering en administratieve vereenvoudiging en we zetten fors in op digitalisering.” 

We blijven inzetten op de verbreding, en verdieping van de vrijetijdsparticipatie van alle Vlamingen. Daarvoor zal Vlaanderen de Uitpas verder aanbieden als opstap aan alle geïnteresseerde lokale besturen.

“Het decreet bovenlokale cultuurwerking is sinds 1 januari 2019 van kracht. We leggen bij de beoordeling van aanvragen sterk het accent op het transversale aspect. We blijven samenwerking tussen organisaties en lokale besturen en/of intergemeentelijke samenwerkingen hierin aanmoedigen. We monitoren en evalueren de eerste uitrol van dit decreet op het terrein en passen desgevallend aan.”

“We zetten de efficiëntie-oefening in de culturele bovenbouw verder, zodanig dat er meer budget naar de basiswerking kan vloeien.”

“We ondersteunen de multifunctionaliteit van gebouwen zodat ook jongeren gebruik kunnen maken van sporthallen of gemeenschapscentra. We zetten in op een vlottere toegang tot leegstaande (publieke) ruimte voor projecten en activiteiten. Centra en sites waar jongeren leren ondernemen, bepaalde vaardigheden kunnen ontwikkelen of artistiek willen bezig zijn willen we promoten. Vanuit de Vlaamse overheid bundelen we de goede voorbeelden en stellen we die aan de lokale overheden ter beschikking.” 

“We blijven investeren in onze gemeenschapsbevoegdheden in Brussel”. 

"Een echte buurtschool moet bovendien het kloppend hart van de lokale gemeenschap zijn. De schoolinfrastructuur, zeker sportaccommodatie en polyvalente zalen, moet openstaan voor verenigingen uit de buurt."

"We blijven verder inzetten op samenwerking tussen scholen, Deeltijds Kunstonderwijs, sportclubs, jeugdwerk, cultuur, verenigingen en lokale besturen met het oog op een wederzijds maximaal multifunctioneel gebruik van school- en sportaccommodaties."

"Ook initiatieven zoals zomerscholen Nederlands, georganiseerd door lokale partners en het middenveld, worden gefaciliteerd. Op die manier vermijden we regressie bij de leerlingen door de zomervakantie."

"Via buddyprojecten nieuwkomers een netwerk laten bouwen en helpen om sneller te integreren. We bundelen goede praktijken op het vlak van samenleven en promoten die. Organisaties die segregatie in de hand werken subsidiëren we niet langer, maar initiatieven die samenleven bevorderen verdienen onze steun."

"We overleggen met de federale instanties om ervoor te zorgen dat vrijwilligerswerk door de gewestelijke bemiddelingsdiensten kan worden vrijgesteld in een traject naar werk."

"We werken verder aan een gericht beleid om geweld, misbruik en kindermishandeling tegen te gaan. We zetten de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag onverminderd verder. Samen met de beleidsdomeinen justitie, onderwijs, cultuur, jeugd, sport en media bevestigen we het engagement om duurzaam werk te maken van beleidsacties die zowel de fysieke, psychische als seksuele integriteit beschermen. We werken daarbij verder op basis van het actieplan integriteit en hebben aandacht voor kwaliteitsbevordering, sensibilisering, preventie en een adequaat en gepast reactiebeleid. We zorgen tevens voor een snelle operationalisering van de verruimde werking van de ‘Erkennings- en bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik’."

"Mensen in armoede nemen vaak minder deel aan activiteiten in de gemeenschap, op school, in de buurt. Door hun deelname aan het verengingsleven en vrijwilligerswerk te stimuleren doorbreken we de eenzaamheid en het sociale isolement van mensen in armoede."

"We willen mensen die in armoede leven een stem geven en ook echt naar hen luisteren. We zorgen dat de middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet en in de eerste plaats ten goede komen aan mensen in armoede zelf en niet zonder meer aan structuren of organisaties."

"Op vlak van participatie van mensen in armoede volgen we een 2-sporenbeleid:

o We laten mensen die in armoede leven meer participeren aan de reguliere inspraak- en overlegorganen in de diverse betrokken beleidsdomeinen. We spreken mensen niet langer aan op basis van één bepaald kenmerk.

o We blijven de waarde erkennen van organisaties die participatieprocessen ondersteunen en inzetten op ervaringsdeskundigen. We zorgen voor minder versnippering en een rationalisatie van het werkveld.

In dat opzicht evalueren we de middelen die vandaag vanuit Vlaanderen aan diverse institutionele partners besteed worden. We bekijken of dit budget via de lokale besturen of via open oproepen waar mogelijk efficiënter kan besteed worden. Dit laat nog meer werken op maat toe. Zo kunnen we concrete acties ondersteunen die mensen versterken en aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Zo is bijvoorbeeld de loopbaankloof tussen mannen en vrouwen van buitenlandse herkomst veel groter dan bij personen van Belgische herkomst. Door hun emancipatie te stimuleren maken we ook werk van de strijd tegen armoede."

"Het Vlaamse integratiebeleid wil mensen niet aanspreken op hun etnisch-culturele herkomst, maar streeft integendeel naar een inclusieve samenleving. Initiatieven die zich terugplooien op etnisch-culturele afkomst en segregatie in de hand werken, worden daarbij niet meer gesubsidieerd vanuit de Vlaamse overheid. De erkenning van de huidige participatieorganisatie loopt af in 2020. De Vlaamse overheid sluit een samenwerkingsovereenkomst met duidelijke doelstellingen af met een participatieorganisatie die expertise bundelt m.b.t. inclusie van mensen met een buitenlandse herkomst. Deze netwerkorganisatie adviseert overheid, bedrijven en middenveld."

"De streefcijfers ondersteunen het diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid. Waar nodig zullen bijkomende maatregelen genomen worden. De vele geslaagde voorbeelden van harmonieus samenleven (bv. op de werkvloer, in de vrijetijdsbesteding, maar ook in dagdagelijkse zaken) willen we sterker onder de aandacht brengen. De Vlaamse overheid bundelt daarom goede praktijken en stelt deze ter beschikking van lokale besturen en middenveld. Versnippering in overheidsondersteuning gaan we tegen, maar we geven kansen aan nieuwe veelbelovende initiatieven. We streven naar meetbare impact."

"Om de klimaat- en energietransitie te doen slagen en ambitieuze beleidsdoelstellingen waar te maken, moeten alle belanghebbenden er nauw bij betrokken worden, is een actieve inzet van alle burgers, het middenveld, de ondernemingen en de overheden cruciaal en moet er constructief samengewerkt worden. Met dit effectieve participatietraject wordt maximaal inzet én creativiteit van iedereen aangeboord, vergroot het draagvlak, kunnen knelpunten worden weggewerkt en investeringen worden versneld."

"We streven naar een maximale circulaire economie om zo beter in onze behoeften aan grondstoffen en water te kunnen voorzien en ons welzijn te maximaliseren met een kleinere ecologische voetafdruk. We leggen daarbij sterk nadruk op partnerschap tussen bedrijven, kennisinstellingen, middenveld en overheden en bieden voldoende ruimte voor experimenten."

"De Vlaamse Regering wil de regeldruk voor burgers, bedrijven en verenigingen stelselmatig verlagen door ze minder dwingend en detaillistisch te maken. … We werken van onderuit, “bottom-up”, en in samenwerking met de lokale besturen aan administratieve vereenvoudiging en vragen de input van burgers, bedrijven en verenigingen om administratieve drempels en onnodige wettelijke verplichtingen weg te werken."

"Het Vlaams cultureel leven vormt een onmisbare schakel in het cultuurlandschap van Brussel. We zetten actief in op de verdere promotie van de evenementen van de Vlaamse cultuurinstellingen via het Vlaams netwerk in Brussel en de media. In de samenwerking met Visit-Brussels inzake cultuurcommunicatie, wordt er op toegezien dat de Vlaamse inbreng ook zodanig erkend wordt."

"Met verenigingen die we ondersteunen maken we klare afspraken over het gebruik van en communicatie in het Nederlands. Doel is om te komen tot een echte en doorleefde tweetaligheid in Brussel."

"Via impulssubsidies spelen we proactief in op initiatieven die het sociaal weefsel van de Rand-regio versterken. Het gaat dan niet alleen om initiatieven die gericht zijn op nieuwkomers, maar zeker en vast ook op het versterken van het lokale gemeenschapsleven."