header handjes

Wat betekenen de Vlaamse besparingen voor Brussel?

Dossier: Brussel

Het was kersvers commissielid Lotte Stoops (Groen) die Pascal Smet, collegelid bevoegd voor Cultuur, op de eerste cultuurcommissievergadering van deze legislatuur interpelleerde over de weerslag van de besparingen in Vlaanderen op de cultuursector in Brussel. ‘Brussel krijgt klop,’ stelde Smet onomwonden. Er wordt 2,6 miljoen  bespaard (40% van de middelen) op het Vlaams Brusselfonds naast de forse besparingen die Vlaanderen beoogt op tal van Brusselse organisaties en de niet-indexering van middelen. 

Brussels beleid niet afstemmen op de kemels van anderen

De diepe kraters die zijn geslagen, kunnen wij helaas niet dichten,’ repliceerde Pascal Smet (one.brussels). ‘VGC heeft de middelen niet. Bovendien is het maar de vraag of compenseren in zo’n geval wel wenselijk is? Wij kennen onze rol. Die is eerder klein. VGC kan de besparingen niet zomaar ongedaan maken.’ Zowel Lotte Stoops (Groen) als Jan Busselen (PVDA) uitten op 26 november grote bezorgdheid over de aangekondigde besparingen op kunst en cultuur in Vlaanderen. Smet kon hen alleen maar bijtreden. 

Sven Gatz Pascal Smet 02

Pascal Smet: 'We moeten de schade eerst zien in te inschatten. Het gesprek met Jan Jambon is aangevraagd.'  

Zowel voor de creatieve sector als voor de socio-culturele organisaties zijn de aangekondigde besparingen desastreus. Twee sectoren die net een belangrijke verbindende kracht hebben.
Lotte Stoops, Brussels Parlementslid Cultuur voor Groen
Hij gaf te kennen dat er al een brief richting Vlaamse regering is vertrokken om de kaalslag aan te kaarten. Het collegelid nodigde zichzelf uit voor een gesprek met minister-president Jan Jambon. Hij wil de weerslag van de besparingen op Brussel graag geagendeerd zien in het Vlaams Parlement. Van zodra de plannen van de Vlaamse Regering definitief zijn en ook de VGC klaar is met z’n begroting, zal Smet bekijken wat financieel mogelijk is.

Sneeuwbaleffect onvermijdelijk

In zijn tussenkomst verdedigde Mathias Vanden Borre (N-VA) de keuzes die Vlaanderen maakt. ‘Mijn partij ontkent het belang van cultuur niet, maar de bomen groeien niet tot aan de hemel. Doen alsof alleen cultuur geviseerd wordt door de besparingen klopt niet.Carla Dejonghe (Open VLD) uitte vooral spijt over de timing van de besparingen. ‘Door de late regeringsformatie zijn vele organisaties niet voorbereid op wat hen te wachten staat. Bovendien liggen de cultuurbeleidsplannen in alle  Brusselse gemeenten intussen overal op tafel. Wanneer zal er zicht zijn hoeveel daarop bespaard moet worden?’ Mevrouw Dejonghe vreest voor een sneeuwbaleffect… Smet kan niet anders dan bevestigen dat ook de Brusselse gemeenten het voor hun cultuurbeleid met minder zullen moeten doen. 

Brussels cultuurbeleid over taalgrenzen heen

In de Commissievergadering voor cultuur, jeugd en sport lag verder de vraag voor hoe Smet aan een Brussels cultuurbeleid wil werken over taalgrenzen heen? ‘VGC wil haar regierol meer gaan opnemen’, klonk het ambitieus. Daarbij refereerde Smet naar de vlotte samenwerking in het verleden met cultuurminister Sven Gatz voor de promotie en cultuurcommunicatie van de Brusselse cultuursector. Verder haalde Smet het overleg aan tussen VGC en de cultuurbeleidscoördinatoren in de 19 gemeenten. En in de toekomst? De net ingediende cultuurbeleidsplannen worden naast het Brussels Regeerakkoord gelegd op zoek naar afstemming en synergie. Tot slot moet blijvende dialoog tussen de VGC en COCOF tot meer souplesse leiden. ‘Verenigingen mogen wat ons betreft zowel bij VGC als COCOF subsidie aanvragen. COCOF staat dat echter niet toe. Er is nog wat werk aan de winkel. Zeker als we ons als meertalige, internationale stad willen profileren,’ besloot collegelid Smet het betoog.  

Lotte Stoops Brussel Stad

Lotte Stoops: 'Kan de VGC nog schuiven in begrotingsposten? Alle beetjes kunnen helpen.' 

Samenstelling Kabinet Smet leren kennen? Klik hier.