header handjes

Beleidsprioriteiten bovenlokale cultuurwerking gekend

Op 1 januari 2020 treedt het decreet bovenlokaal cultuurwerk in werking. Het nieuwe decreet laat de territoriale grenzen van de provincie los en kiest voor een ‘bovenlokale’ invulling. In 2019 kunnen de eerste dossiers worden ingediend en komt er een steunpunt dat begeleiding aanbiedt in deze materie. Hiermee beoogt de Vlaamse overheid na de jaarwisseling een vliegende start.  

Wat we al wisten en horen te weten

Het decreet bovenlokaal cultuurwerk kent vele ambities. Een kwalitatieve, duurzame, diverse en geïntegreerde bovenlokale cultuurwerking uitbouwen, stimuleren en optimaliseren waar nodig,  en cultuurparticipatie bevorderen en versterken waar gewenst. De ontwikkeling en verspreiding van bovenlokale cultuurpraktijken staan hierin centraal. Drie pijlers moeten daar concreet invulling aan zien te geven: projecten, intergemeentelijke samenwerkingen en een nieuw steunpunt. Eind december gaf het Departement Cultuur, Jeugd en Media overal te lande infosessies voor organisaties die in aanmerking komen voor ondersteuning via dit decreet. De inhoud van deze sessies vind je (binnenkort) hier. In januari en februari organiseert de overheid nog een aantal sessies op zaterdag of tijdens de avonduren.
fiets - Website 41

Richtinggevende accenten voor projecten

Voor de periode 1 januari 2019 tot 30 juni 2020 zijn de beleidsprioriteiten intussen gekend.
  • aandacht voor socio-demografische uitdagingen
  • transversaal samenwerken over grenzen heen
  • verdiepend werken vanuit eigen sterktes
Artikel 8 van het decreet stelt dat het Vlaams Parlement beleidsprioriteiten kan bepalen. Op die manier wil ze inspelen op actuele noden en uitdagingen. Deze beleidsprioriteiten maken het mogelijk om belangrijke maatschappelijke thema’s voor Vlaanderen te laten doorwerken op bovenlokaal niveau. Ze gelden overigens enkel voor de projecten en niet voor de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Om in aanmerking te komen voor een projectsubsidie zal de beoordelingscommissie dus ook rekening houden met hoe en in welke mate het ingediende project uitvoering wenst te geven aan de prioriteiten.
De eerste indiendata voor de projecten zijn 15 mei en 15 november 2019 voor projecten die starten in 2020.

Indienen op transitiereglement kan nog 1 keer

Aangezien provincies niet langer bevoegd zijn voor de persoonsgebonden bevoegdheden, waaronder Cultuur, is voor 2018-2019 een overgangsperiode voorzien met maatregelen die het bovenlokale culturele veld ondersteunen. Eén daarvan is het Transitiereglement. Daar rest nog één indiendatum: 1 april 2019 voor projecten die aanvangen op 1 juli 2019. 
Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke