Het transitiereglement

Waar je vroeger een projectsubsidie voor een regionaal project kon indienen bij je provincie, zal dat vanaf 1 oktober 2017 via Vlaanderen verlopen. Het projectreglement kreeg de titel "transitiereglement" mee en het regelt samen met enkele andere bepalingen dan ook de overgang van de provinciale bevoegdheden naar Vlaanderen. Dat voor een periode van twee jaar. Intussen wordt werk gemaakt van een regiodecreet.

Provincies niet langer bevoegd voor sociaal-cultureel werk Vanaf 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor de persoonsgebonden bevoegdheden zoals Cultuur, Jeugd, Welzijn en Sport. Op 9 november 2016 werd hiertoe het decreet betreffende de nieuwe taakstelling van de provincies goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Minister Gatz lichtte op 27 juni de beleidskeuzes voor zijn bevoegdheden Cultuur en Jeugd toe. Er volgde op 6 juli een toelichting aan de commissie cultuur naar aanleiding van een vraag om uitleg van Karin Brouwers (CD&V). In de nota Beleidskeuzes in het kader van de overdracht bevoegdheden cultuur en jeugd van de provincies naar de Vlaamse overheid (PDF)(82.18 kB) worden de maatregelen uitgebreid toegelicht. Alle informatie kan je nalezen via de site van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Transitiereglement Eén van de overgangsmaatregelen die genomen wordt is dus het zogenaamde transitiereglement. Dit reglement vervangt de provinciale projectsubsidies. De eerste van vier indiendata voor projecten is 1 oktober 2017. Organisaties die willen indienen gaan dus best snel aan de slag. Alle informatie over het transitiereglement kan je nalezen via deze link. Als een soort bewarende maatregel wordt ook de historiciteit van een projectmeegenomen bij de beoordeling. De minister wil graag dat zo veel mogelijk bestaand regionaal initiatief de volgende twee jaar behouden blijft, zo verduidelijkte hij in de commissie Cultuur. Organisaties die in het verleden een meer duurzame subsidie ontvingen van de provincie krijgen deze subsidie op naam toegewezen. Organisaties die onder deze regeling vallen staan vermeld in een lijst. Deze organisaties kunnen evenwel geen dossier indienen voor het transitiereglement.

Infosessies

Tijdens de volgende infosessies lichten het Departement CJM en de huidige provinciale diensten het transitiereglement en de KIOSK-applicatie toe. Noteer alvast één van deze data:
  • Vlaams-BrabantVAC Leuven – 22 augustus 2017
  • LimburgVAC Hasselt - 28 augustus 2017
  • West-Vlaanderennog te bevestigen - 5 september2017
  • AntwerpenDe Nieuwe Vrede - 6 september 2017
  • Oost-VlaanderenVAC Gent – 7 september 2017
Heb je nog vragen? Dan kan je mailen naar overgangsmaatregelenprovincies@cjsm.vlaanderen.be

Regiodecreet Er wordt ondertussen ook werk gemaakt van een regiodecreet. Dit regiodecreet zal het volgende jaar vorm krijgen en waarschijnlijk pas in 2020 in werking treden. De minister schetste in zijn toelichting al wel enkele krachtlijnen die hij in dit decreet wil verwerken. Het gaat concreet om 3 krachtlijnen:
  • talentontwikkeling
  • praktijkondersteuning
  • participatiebevordering

Reacties bij de toelichting in de commissie Cultuur
In de commissie Cultuur wezen verschillende parlementsleden, waaronder Karin Brouwers(CD&V), Cathy Coudyser (N-VA) en Bart Caron (Groen), op onvolkomenheden in de lijsten die gehanteerd worden om subsidies op naam toe te kennen. De minister gaf aan snel duidelijkheid te verschaffen aan de betrokken organisaties. Verschillende commissieleden stelden zich vragen bij de aard en de invulling van het nog vorm te geven regiodecreet. Op wie richt het decreet zich en wat is de ministeriële visie op het regionale? Krijgt dit ook een vertaling in de operaties die plaats vinden in het kader van de hertekening van de bovenbouw? De gesprekken over het regiodecreet met de diverse sectoren starten na het zomerreces.

Het transitiereglement

Liesbeth De Winter Neem contact op met Liesbeth