header handjes

Het transitiereglement

Waar je vroeger een projectsubsidie voor een regionaal project kon indienen bij je provincie, zal dat vanaf 1 oktober 2017 via Vlaanderen verlopen. Het projectreglement kreeg de titel "transitiereglement" mee en het regelt samen met enkele andere bepalingen dan ook de overgang van de provinciale bevoegdheden naar Vlaanderen. Dat voor een periode van twee jaar. Intussen wordt werk gemaakt van een regiodecreet.

Sinds 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor de persoonsgebonden bevoegdheden, zoals Cultuur, Jeugd, Welzijn, Gelijke Kansen en Sport. Op 9 november 2016 werd hiervoor het decreet betreffende de nieuwe taakstelling van de provincies goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Om een duurzame overdracht te bereiken, is 2018-2019 een overgangsperiode waarin verschillende maatregelen voor cultuur en jeugd het waardevolle regionale culturele veld ondersteunen. Eén van de maatregelen is het transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling. Het transitiereglement moet de subsidiëring van culturele projecten die het lokale niveau overstijgen, waarborgen in 2018 en 2019. Het reglement vormt een complementaire poot van het Vlaams cultuurbeleid, naast het lokale en landelijke cultuurbeleid.

Welke projecten komen in aanmerking?

Om in aanmerking te komen, moeten projecten gelieerd zijn aan kunsten, cultureel erfgoed, circus, lokaal cultuurbeleid, sociaal-cultureel volwassenenwerk, amateurkunsten of een combinatie hiervan. Ook culturele initiatieven met bovenlokale ambities die zich richten naar jongeren, denk aan pop- en rockconcours of andere initiatieven die podiumkansen voor jongeren creëren, kunnen subsidies aanvragen binnen dit reglement. Enkel feitelijke verenigingen en rechtspersonen (privaatrechtelijk en publiekrechtelijk) met een niet-commercieel karakter kunnen een subsidieaanvraag indienen.

Welke projecten of initiatieven komen niet in aanmerking?

  • Cultuuruitingen die onder de bevoegdheden vallen van de fondsen, namelijk film en letteren
  • Benefietprojecten
  • Infrastructuurprojecten die investeringssubsidies ontvangen (FoCI)
  • Organisaties die in het kader van de vernieuwde taakstelling van de provincies een facultatieve subsidie ontvangen van de Vlaamse overheid voor hun werking tijdens 2018 en 2019 met uitzondering van de regionaal ingedeelde collectiebeherende organisaties.
  • Organisaties die voor het geheel van hun werking een Vlaamse structurele subsidie ontvangen die in het kader van de vernieuwde taakstelling van de provincies verhoogd is.


Wanneer een subsidieaanvraag indienen?

Het transitiereglement voorziet nog één indiendatum in 2019:
  • 1 april 2019 (voor projecten die aanvangen op 1 juli 2019).

Opgelet de bepalingen in het transitiereglement zijn lichtjes aangepast ten opzichte van de eerste aanvraagperiode in het najaar van 2017.

Alle informatie over het transitiereglement kan je vinden via deze link.

Toch nog wat extra uitleg nodig?

Geen probleem, Elke geeft die graag!

Elke Verhaeghe