header handjes

Deeltijds kunstonderwijs

& AMATEURKUNSTEN

Het deeltijds kunstonderwijs (DKO) en de amateurkunstensector richten zich elk op hun manier tot de actieve kunstbeoefenaar. Het DKO valt onder het beleidsdomein Onderwijs en doet dat door formele opleiding te organiseren. De amateurkunstensector behoort tot het beleidsdomein Cultuur en zet in op kunstbeoefening in informele en non-formele contexten.

Uit het bevolkingsonderzoek naar amateurkunsten in Vlaanderen (2019) blijkt dat 27% van de amateurkunstenaars een opleiding in het DKO volgde. Maar ook tijdens het academietraject zijn heel wat leerlingen actief in het verenigingsleven.

muziek- talentontwikkeling


Samenwerking en verbinding

Verschillende DKO-academies en amateurkunstenorganisaties en -verenigingen werken dan ook reeds lange tijd samen, vaak op projectniveau. Sinds 2018 is deze samenwerking ook verankerd in het niveaudecreet van het Deeltijds Kunstonderwijs (2018). Sindsdien kunnen DKO-leerlingen een deel van hun DKO-opleiding afleggen in een 'alternatieve leercontext', zoals een lokale fanfare, harmonie of plaatselijk theatergezelschap. Vandaag biedt ongeveer de helft van de academies de alternatieve leercontext aan. Deze samenwerking is het gevolg van intensief en ambitieus overleg tussen beide sectoren.
Daarnaast streeft het DKO-decreet naar meer verbinding met de lokale context. Eén van de 10 speerpunten van het nieuwe decreet is dan ook: samenwerking met de lokale culturele actoren, amateurkunsten, kunsteducatieve organisaties en kunstinstellingen stimuleren.
Maar ook het amateurkunstendecreet zet in op de connectie tussen beide domeinen. Zo is "samenwerking met de professionele kunsten en het deeltijds kunstonderwijs" één van de zes kernopdrachten van de amateurkunstenkoepels.

Samenwerking gaat uiteraard ook verder dan de grenzen van de alternatieve leercontext. Ontdek hier inspirerende praktijken.


Het overlegplatform amateurkunsten - deeltijds kunstonderwijs

De amateurkunstensector en het deeltijds kunstonderwijs werken dus sinds jaar en dag samen, zowel op lokaal niveau als op Vlaams niveau. Niet alleen bottom-up maar ook beleidsmatig wordt samenwerking tussen beide sectoren gestimuleerd, bijvoorbeeld via decretale initiatieven of subsidielijnen ingericht door de Vlaamse Overheid. We willen erover waken dat de noden van de leerling/kunstbeoefenaar te allen tijde centraal blijven staan, net als de manier waarop beide sectoren hier best op inspelen. Vanuit deze aandachtspunten vinden beide sectoren elkaar in het Overlegplatform amateurkunsten – deeltijds kunstonderwijs. We gaan met elkaar in dialoog, wisselen uit op structurele basis en willen proactief in gesprek gaan met beleidsmakers.
De centrale doelstelling van het overlegplatform is om het amateurkunsten- en DKO-beleid te optimaliseren en zo goed mogelijk op elkaar en op de praktijk af te stemmen, met de leerling/kunstbeoefenaar als centraal uitgangspunt. Het overlegplatform AK-DKO focust in de eerste plaats op decretale en beleidsthema’s, zoals de decreten en subsidielijnen uit beide sectoren, de alternatieve leercontext, beroepskwalificaties, etc. Indien nodig organiseren we kleinere werkgroepen om rond een bepaalde discipline of een specifiek thema uit te wisselen.

Het overlegplatform amateurkunsten-deeltijds kunstonderwijs formuleerde in een statement een aantal aanbevelingen voor de volgende minister(s) van Onderwijs en Cultuur. Neem de aanbevelingen hier onder de loep.

Contact of meer info? info@akdko.be