header handjes

Decreet Amateurkunsten

De Vlaamse Overheid ondersteunt het amateurkunstenveld via het Amateurkunstendecreet. Op de website www.vlaanderen.be/cjm wordt alle informatie over het decreet gebundeld.

Nieuw Amateurkunstendecreet vanaf 2025

Dans c Sophie Nuytten

(c) Sophie Nuytten

Op 8 maart 2024 bekrachtigde de Vlaamse Regering een nieuw Amateurkunstendecreet, na een ontwikkelingstraject dat van start ging in 2021. Het nieuwe decreet treedt in werking vanaf 1 januari 2025 en vervangt het Amateurkunstendecreet van 2000. Ook De Federatie en de 9 amateurkunstenkoepels werden betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe decreet. In dit dossier ontdek je onze standpunten. We brachten onder meer verslag uit van de hoorzitting met de sector in het Vlaams Parlement naar aanleiding van het nieuwe decreet.
Het Amateurkunstendecreet erkent 9 landelijke amateurkunstenkoepels die elk een discipline ondersteunen. Daarnaast ondersteunt het decreet verenigingen en amateurkunstenaars met ambities via verschillende subsidielijnen.

Overzicht van de subsidielijnen in het nieuwe Amateurkunstendecreet:

 • Werkingssubsidies voor koepelorganisaties voor amateurkunsten (vijf jaar)
 • Meerjarige subsidies voor amateurkunstengroepen (drie jaar)
 • Projectsubsidies voor internationale initiatieven
  • Tussenkomsten voor deelname aan een buitenlands initiatief
  • Subsidies voor internationale projecten
  • Tussenkomsten voor internationale ambassadeurs Amateurkunsten

Deze subsidielijnen treden in werking vanaf 1 januari 2025.

Hier lees je integraal het nieuwe Amateurkunstendecreet.

En hier vind je het Uitvoeringsbesluit bij dit nieuwe Amateurkunstendecreet. Dit besluit regelt de bepalingen en regels uit het decreet.


Subsidielijnen tot en met 2024

Globe Internationaal Photo By Kyle Glenn On Unsplash
Het huidige amateurkunstendecreet bevat naast de werkingssubsidies voor de koepelorganisaties voor amateurkunsten ook een impulslijn voor internationale projecten, die nog geldt tot en met eind 2024. Ben je op zoek naar ondersteuning voor een activiteit in het buitenland, zoals deelname aan een wedstrijd? Wil je een internationaal evenement in Vlaanderen organiseren of een samenwerkingsproject opzetten met buitenlandse partners?

Het huidige decreet voorziet een projectsubsidie voor:

 • internationale culturele projecten in Vlaanderen: indienen voor 1 oktober
 • internationale reistoelagen voor deelname aan een internationaal project: 3 indiendata per jaar
 • cofinanciering voor internationale projecten: indienen uiterlijk 4 maanden voor de start van het project

Meer info over de internationale projectsubsidies: https://www.vlaanderen.be/cjm