header handjes

Geef sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties een prominente plek in de beleidscockpit

“Vertrouwen moet je verdienen. Laat organisaties en burgers politiek participeren”

Het vertrouwen in de democratie daalt snel. Echte vernieuwing van het politieke bedrijf blijft hangen in goede intenties. Geef sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties een prominente plek in de beleidscockpit. Vertrouw op hun expertise in het mee organiseren van bredere burgerparticipatie. Want zij zorgen vaak voor een permanente dialoog met een divers publiek.

Pieter Deforche (De Vormers) vat het hier kort voor u samen.

Daaronder leest u de concrete aanbevelingen.


Geef beleidsparticipatie van burgers en organisaties bij alle beleidsdomeinen eindelijk echt kansen én impact

Maak bij het begin van een legislatuur in overleg met de aanwezige stakeholders (zoals adviesraden, organisaties, …) duidelijke, bindende, afspraken over de finaliteit, aanpak en draagwijdte van participatieve processen. Stel een duidelijk kwaliteitskader. Vertrouw op expertise en intenties van middenveldorganisaties.
Geef – waar aangewezen – adviesraden een regierol in het (mee) organiseren van inspraakmomenten voor burgers. Ook op lokaal niveau is er nood aan dynamisering van de lokale democratie met meer betrokkenheid van organisaties en burgers. Dynamiseer of herbevestig de rol van lokale adviesraden (cultuur/vrijetijd). Omarm tegelijk initiatieven als burgerbegrotingen of burgerpanels. Pik in op wat er aan de basis gebeurt en hecht waarde aan het inspraakproces aan sich. Neem op lokaal niveau ook individuele kunstenaars, nieuwe organisatievormen en kwetsbare doelgroepen maximaal mee in de samenstelling van adviesraden of bij andere inspraakinitiatieven door laagdrempelig en toegankelijk te zijn. Bewaak de evenwichtige samenstelling van de Strategische Adviesraad Cultuur (SARC). Zorg dat de juiste stakeholders aan tafel zitten die kunnen spreken in naam van een breed en divers publiek/achterban.
Zie hieronder wat Niel Staes (Groen) hierover zei op Wascabi (31/8/2023)


Vertrouw, erken en gebruik de expertise van sociaal-culturele organisaties in het organiseren van participatieprocessen

Mensen laten meedenken over en meewerken aan abstracte thema’s en concrete acties, zit in het DNA van sociaal-culturele organisaties. De meesten kunnen deze vaardigheden – althans voor hun thema(‘s) of werkingsgebied – prima inzetten om participatietrajecten te begeleiden met bredere groepen burgers. Als dit een ernstig proces is, is dit een win-win: beleidsmakers moeten niet langer beroep doen op een handvol dure one-size-fits-all bureaus die na verloop van tijd -samen met de expertise- weer verdwijnen. Tegelijk zetten sociaal-culturele organisaties hun werking en relevantie extra in de verf.
Zie hieronder wat Orry Van De Wauwer (cd&v) hierover zei op Wascabi (31/8/2023)

slogan verkiezingen 2024
Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart