header handjes

Erken, benut en ondersteun het potentieel van sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties ook vanuit andere maatschappelijke domeinen

“We zijn overal. De erkenning en ondersteuning van ons innovatief potentieel nog niet.”

Sociaal-culturele organisaties vormen een ‘sector’. Amateurkunstenorganisaties ook. Beide zijn ze bestuursmatig vervat onder ‘Cultuur’. Dat is logisch en goed voor een breed draagvlak voor cultuurbeleid. Hun werking en expertise is echter veel breder en raakt aan quasi alle maatschappelijke kwesties. Erken, benut en ondersteun dit potentieel meer dan nu het geval is.

Frieda Bex (Welzijnszorg) vat het hier kort voor u samen.

Daaronder leest u de concrete aanbevelingen.


Zorg voor één betrokken minister van Cultuur, Jeugd en Sport

Een doordacht en daadkrachtig beleid smeekt om een bevlogen minister. Liefst eentje die cultuur, jeugd en sport in 1 hand heeft en actief uitreikt naar collega-vakministers. Deze minister is ook ideaal geplaatst om het vrijwilligersbeleid binnen de Vlaamse overheid te coördineren.

Maak werk van een transversaal sociaal-cultureel plan binnen de Vlaamse overheid

Laat elk departement, onder impuls en coördinatie van de minister van Cultuur, haar link met sociaal-culturele organisaties concretiseren. Ook manieren van ondersteuning komen er aan bod.
Dergelijk plan garandeert meer betrokkenheid van sociaal-culturele organisaties bij het bedenken en uitvoeren van verschillende Vlaamse plannen (die lokaal uitgevoerd worden). Maak de bijdrage van sociaal-culturele organisaties expliciet zichtbaar. Heel wat cultuurprofessionals en vrijwilligers zijn de helden van onze samenleving, maar dit wordt nog altijd te weinig gezien.
Zie hieronder wat Stephanie D'Hose (Open VLD) hierover zei op Wascabi (31/8/2023)


Maak in de Vlaamse overheid flexibele manieren van cofinanciering mogelijk voor projecten die de ‘kokers’ overstijgen

In sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties ontstaan vaak experimentele projecten, gefinancierd door de organisaties zelf. Maak een opschaling van geslaagde experimenten mogelijk door de financiering ervan te verdelen over verschillende departementen en actoren. Voorzie ook ruimte en middelen om te zoeken hoe geslaagde experimenten verzelfstandigd of ingekanteld kunnen worden.
Veel lokale subsidiereglementen benaderen sectoren nogal eng. Zorg dat interessante samenwerkingen ook gefinancierd kunnen worden en dat waardevolle initiatieven niet tussen de mazen van het net glippen.
Zie hieronder wat Nelke Ramael (Vooruit) hierover zei op Wascabi (31/8/2023)


Gebruik meer de expertise en het bereik van sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties voor de noodzakelijke, sociaal verantwoorde, duurzame transformatie van onze samenleving

Sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties hebben een emanciperende functie en voorbeeldrol voor hun leden en deelnemers. Ideaal om het draagvlak voor een duurzame transitie te versterken en verbreden, zeker ook bij kwetsbare groepen. Erken en ondersteun hun kracht en expertise.
Betrek sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties volop bij de uitwerking van beleid inzake alle aspecten van een sociaal verantwoorde, duurzame samenleving. Ga op zoek naar manieren om efficiënt kennis te delen en in sneltempo uit te rollen.

Hou meer rekening met de expertise van amateurkunstenorganisaties bij (wetgevende) initiatieven in de sectoren van professionele kunsten, onderwijs, cultuureducatie en welzijn

Betrek amateurkunstenorganisaties bij de Landschapstekening Kunsten en in de overkoepelende adviescommissie van het Kunstendecreet. Creëer via het Kunstendecreet impulsen voor samenwerking met amateurkunstenorganisaties.
Organiseer geregeld overleg tussen de beleidsdomeinen Cultuur en Onderwijs en kom vooral naar buiten met succesverhalen op dit kruispunt. Evenwichtig partnerschap vraagt ook om gelijkwaardige financiering. Organiseer in een vernieuwd decreet voor het deeltijds kunstonderwijs de nodige flexibiliteit en ruimte voor de samenwerking tussen DKO en amateurkunsten. Samenwerkingen met welzijnsactoren zijn maatschappelijk heel waardevol. Investeer ook vanuit Welzijn in creatieve, innovatieve initiatieven.

Maak – naast structurele steun – transformatiesteun mogelijk op maat van sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties.

Bedrijven krijgen veel (strategische transformatie)steun om hun interne processen en/of productie aan te passen aan veranderde maatschappelijke noden of contexten. Voorzie dit ook voor sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties. De urgentie van heel wat maatschappelijke ontwikkelingen maken beleidsaandacht op alle fronten noodzakelijk. Bovendien werken sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties niet enkel aan veerkracht en transformatie van contexten en producten, maar ook (en vooral) aan veerkracht van mensen (doelgroepen en deelnemers). De criteria voor transformatiesteun mogen daarom niet louter economisch van aard zijn.
slogan verkiezingen 2024
Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart