header handjes

Ga voor heldere, goed gefinancierde decreten en besluiten. Die uitgaan van vertrouwen in onze sectoren

Heldere, stabiele decreten en besluiten. Die uitgaan van vertrouwen in onze sectoren. Met voldoende geld om de doelstellingen ervan te kunnen waarmaken.

Nathalie Van Leuven (Avansa Mid- en Zuidwest) vat het hier kort voor u samen.

Daaronder leest u de concrete aanbevelingen.


Voer enkel noodzakelijke aanpassingen door in onze decreten en besluiten.

Schrap in het nieuwe decreet sociaal-cultureel werk de nodeloos discriminerende bepaling met de suggestie dat sommige erkende organisaties segregerend in plaats van verbindend werken.
Voorzie in het nieuwe decreet sociaal-cultureel werk minder speelruimte voor finale politieke afwegingen t.o.v. subsidieadviezen. Bij de start van een nieuwe beleidsperiode mag een positief geëvalueerde organisatie maximum 25% van haar subsidie verliezen. Zet in het nieuwe decreet de autonomie van onze sectoren niet onder druk. Geen inhoudelijke inmenging in keuzes van organisaties die gebaseerd zijn op maatschappelijke behoeften of uitdagingen in de samenleving of doelpubliek. Verminder in het uitvoeringsbesluit van het decreet sociaal-cultureel werk de verantwoordingsdruk. Versterk in het uitvoeringsbesluit van het decreet sociaal-cultureel werk het dialoogprincipe in plaats van het af te zwakken. Daartoe zijn meer mensen nodig bij de administratie die betrokken zijn op onze sectoren. Evalueer het decreet amateurkunsten tijdig. Behoud wat goed is, corrigeer in overleg met de amateurkunstenkoepels. Elke vereniging in Vlaanderen moet een project kunnen indienen via de kleine bovenlokale projecten die voorzien zijn in het decreet bovenlokale cultuurwerking. De voorwaarde dat er een IGS Cultuur actief is in de regio moet geschrapt worden.

Kies voor volle in plaats van holle decreten: financier ze voldoende

Het huidige budget voor sociaal-cultureel werk en amateurkunsten bedraagt nog geen 1% van de totale Vlaamse begroting. Durf investeren in verbeeldende en verbindende sectoren die preventief omgaan met de uitdagingen van morgen.
Koppel de volledige subsidiebedragen van erkende sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties aan de gezondheidsindex. Voorzie extra financiering om de dynamiek die het decreet sociaal-cultureel werk nastreeft waar te maken. Een nieuwe instroom van erkende organisaties vergt dus extra middelen. Zorg voor extra middelen om de ambitieuze, veelbelovende impulsen in het nieuwe amateurkunstendecreet in praktijk te kunnen brengen. Het nieuwe decreet bovenlokale cultuurwerking voorziet een groeipad voor de financiering van ‘intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Cultuur’. Ook de voorziene projectmiddelen voor organisaties moeten sterker gegarandeerd worden. Zo is er de garantie op een evenwicht tussen financiering van veldwerk en bestuurlijke structuren. Zie hieronder wat Orry Van De Wauwer (cd&v) en Marius Meremans (N-VA) hierover zeiden op Wascabi (31/8/2023)


Breng procedurelast en subsidiebedragen in proportie

Zorg voor procedures op maat van het subsidiebedrag.
Doe dit voor zowel structurele subsidies als projectsubsidies.

Zorg dat ook feitelijke verenigingen en beloftevolle projecten en initiatieven (financiële) steun kunnen krijgen

Blijf als overheid voldoende openheid aan de dag leggen om innovatieve initiatieven die van onderuit groeien, kansen te geven om relevante werkingen verder te ontwikkelen.
Sluit feitelijke verenigingen niet systematisch uit van projectsubsidies. Binnen onze sectoren hebben tal van lokale organisaties geen vzw-structuur. (gelukkig maar)
slogan verkiezingen 2024
Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart